eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Nowa ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Nowa ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

2015-04-27 00:13

Nowa ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Nowa ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ©  ferkelraggae - Fotolia.com

Z dniem 2 kwietnia br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności („Ustawa”). Ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego zapisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Przeczytaj także: Miliardy na rewitalizację miast

Nowa Ustawa określa w szczególności zadania oraz właściwość organów – przede wszystkim zarządów województw i lokalnych grup działania, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, oraz zasady organizacji lokalnych grup działania. Zgodnie z zapisami ustawy kluczową rolę w realizacji rozwoju lokalnych społeczności (poza lokalnymi grupami działania) odgrywać będą samorządy województw.

Ustawa przewiduje tworzenie tzw. Lokalnych Grup Działania (LGD), które działać mają jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Członkami zwyczajnymi LGD mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. Siedziba LGD znajduje się w miejscowości położonej w województwie, którego obszar jest objęty tzw. Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), a w przypadku gdy LSR obejmuje obszar więcej niż jednego województwa – w miejscowości położonej w jednym z tych województw.

Wyboru LSR dokonuje się na wniosek LGD w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa. Wniosek o wybór LSR składa się do zarządu województwa na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa i udostępnionym przez zarząd województwa oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie na wybór LSR, uzgodnionym przez zarząd województwa z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa. Termin składania wniosków o wybór LSR nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni. Zarząd województwa przeprowadza wybór LSR na podstawie regulaminu konkursu. Zarząd województwa podaje do publicznej wiadomości, w szczególności na stronie internetowej województwa, regulamin konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu niedopuszczalna jest zmiana regulaminu konkursu skutkująca nierównym traktowaniem LGD. Wyboru LSR dokonuje się w terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR.

fot. ferkelraggae - Fotolia.com

Nowa ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Zgodnie z zapisami ustawy kluczową rolę w realizacji rozwoju lokalnych społeczności (poza lokalnymi grupami działania) odgrywać będą samorządy województw.


Do postępowania w sprawie oceny spełniania warunków wyboru i w sprawie wyboru LSR nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń, udostępniania akt, skarg i wniosków oraz wezwań – w przypadku postępowania w sprawie oceny spełniania warunków wyboru – o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru LSR zarząd województwa zatwierdza LSR, zawierając z LGD, która będzie realizowała tę LSR, umowę ramową. Umowa ramowa jest zawierana pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa, udostępnionym przez zarząd województwa. Wybrana LSR stanowi załącznik do umowy ramowej. Umowa ramowa zawiera m.in. zapisy dotyczące terminu i miejsca realizacji LSR, zasad realizacji LSR, w tym dokonywania wyboru: operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD i operacji własnych LGD, a także grantobiorców. Umowa określa również zasady monitorowania, oceny i kontroli realizacji LSR oraz wysokość środków na realizację poszczególnych celów LSR z podziałem na środki pochodzące z poszczególnych funduszy unijnych.

Lokalna Strategia Rozwoju w przypadku LGD działających na obszarach miejskich musi dotyczyć terenu z minimalną ludności 20 000 mieszkańców niezależnie, czy dotyczy całego miasta, dzielnicy, czy grupy dzielnic. Gminy mają być członkami LGD realizujących tę strategię na ich terenie i nie mogą być członkami innych LGD.

Zdaniem wnioskodawcy, realizacja RLKS przyczyni się do rozwoju regionalnego zgodnie z jego specyfiką, ponieważ w ramach tego instrumentu realizowane będą lokalne strategie rozwoju przygotowywane przez społeczności lokalne i zawierające analizę obszaru, jego słabych i mocnych stron oraz propozycje działań mających na celu jego rozwój. RLKS przyczyni się także do aktywizacji mieszkańców poprzez ich aktywny udział w projektowaniu rozwoju i realizowaniu projektów.

Wskazane powyżej kwestie to jedynie ogólny zarys rozwiązań wprowadzanych przez Ustawę. Na ile Ustawa zaktywizuje społeczności lokalne do działania i efektywnego korzystania z unijnych środków? W tej chwili trudno odpowiedzieć na to pytanie, należy mieć jednak nadzieję, że Ustawa zachęci społeczności lokalne do wzięcia aktywnego udziału w życiu lokalnym i podejmowania działań, o których mowa w Ustawie, aby rozwijać swoje miejscowości, miasteczka, miasta i wsie, stosownie do potrzeb i wymagań, które właśnie lokalnym społecznościom są najlepiej znane.

Podstawa prawna:


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: