eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

2014-09-23 00:16

Zatrudnienie cudzoziemca według nowych zasad

Odciski linii papilarnych zamieszcza się w karcie pobytu © Africa Studio - Fotolia.com

Dnia 1 maja 2014 r. weszła w życie nowa ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, która wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie wydawania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt oraz pracę. Między innymi zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało zastąpione zezwoleniem na pobyt czasowy. Wprowadzono tez jedną wspólna procedurę uzyskiwania zezwolenia na pobyt oraz pracę.

Przeczytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce: jak to zrobić dobrze?

Zezwolenie na pobyt czasowy


Jest to procedura znajdująca zastosowanie wobec cudzoziemców przebywających już w Polsce. Dotychczasowe zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało zastąpione zezwoleniem na pobyt czasowy, przy czym wydłużony został maksymalny okres, na który może być ono udzielone cudzoziemcom (z 2 do 3 lat). Zezwolenie takie jest wydawane nominalnie przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, a w praktyce przez umocowanych do tego urzędników wydziału ds. cudzoziemców urzędu wojewódzkiego.

Podczas składania wniosku konieczna jest osobista obecność cudzoziemca, gdyż pobierane są od niego odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich w karcie pobytu. Jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku osobiście, a np. przez pełnomocnika, zostanie wtedy wezwany do osobistego stawiennictwa w urzędzie w ciągu 7 dni. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec powinien dołączyć ważny dokument podróży, aktualne fotografie oraz dokumenty, potwierdzające dane zawarte we wniosku. W teorii procedura wydawania zezwolenia powinna zająć do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Jednakże ze względu na utrzymanie wymogu przeprowadzenia przez Wojewodę pisemnej konsultacji z policją, strażą graniczną i ABW, w praktyce procedura nadal zajmować będzie co najmniej ok. 5-6 tygodni, gdyż instytucje te mają 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń wobec cudzoziemca.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Odciski linii papilarnych zamieszcza się w karcie pobytu

Podczas składania wniosku konieczna jest osobista obecność cudzoziemca, gdyż pobierane są od niego odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich w karcie pobytu. Jeżeli cudzoziemiec nie złoży wniosku osobiście, a np. przez pełnomocnika, zostanie wtedy wezwany do osobistego stawiennictwa w urzędzie w ciągu 7 dni.


Postulować tu należy przeprowadzenia usprawnienia tego procesu (np. poprzez zapewnienie wojewodom możliwości wysyłania zapytania do wirtualnej bazy danych i uzyskania natychmiastowej odpowiedzi czy cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Istotną, pozytywną zmianą w zakresie wydawania zezwoleń na pobyt czasowy jest skrócenie okresu, w przeciągu którego cudzoziemiec musi złożyć wniosek. Dotychczas cudzoziemiec był zobowiązany złożyć wniosek najpóźniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub zezwolenia na pobyt. W chwili obecnej wystarczy jeżeli taki wniosek złoży nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu. Po złożeniu wniosku w paszporcie cudzoziemca umieszczany jest odcisk stempla potwierdzający złożenie w terminie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury rozpatrywania złożonego wniosku przez wojewodę oraz rozpatrywania ewentualnego odwołania przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Nie uprawnia on jednak do podróżowania do innych krajów strefy Schengen i Unii Europejskiej ani nawet do powrotu do Polski, w przypadku gdy cudzoziemiec wyjedzie do swojego kraju rodzinnego. Celem powrotu do Polski konieczne jest wtedy uzyskanie wizy. Kolejnym ułatwieniem jest to, że cudzoziemiec nie jest już zobowiązany do przedłożenia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Wystarczy jeśli wykaże, że ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Jedno zezwolenie zamiast dwóch


Inną zasadniczą zmianą, którą wprowadza nowa ustawa jest zastąpienie dwóch odrębnych procedur dotyczących uzyskania zezwolenia na pobyt oraz pracę – jedną wspólną. W poprzednim stanie prawnym tylko pracodawca mógł uzyskać dla swojego pracownika-cudzoziemca zezwolenie na pracę lub jego przedłużenie i to on był stroną postępowania administracyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nadal będzie istniała możliwość skorzystania z procedury uzyskania pozwolenia na pracę przez przyszłego pracodawcę. Wydaje się jednak, że model zaproponowany w nowej ustawie stanowi atrakcyjną alternatywę, gdyż uwalnia pracodawców od obowiązku uczestniczenia w odrębnym postępowaniu administracyjnym i przez to ułatwia cudzoziemcom zdobycie dwóch niezbędnych dokumentów, tj. zezwolenia na pracę i pobyt w ramach jednej procedury. Niestety, to nowe rozwiązanie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do cudzoziemców, którzy nie przebywają jeszcze na terytorium Polski. W takim przypadku, przyszły pracodawca nadal będzie musiał występować o zezwolenie na pracę w Polsce, z kolei cudzoziemiec przed przyjazdem będzie zobowiązany uzyskać wizę w polskim konsulacie za granicą.

W przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce, może on skorzystać z nowej procedury i złożyć osobiście wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz podstawowych dokumentów, które cudzoziemiec powinien złożyć w związku z ubieganiem się o zezwolenie na pobyt czasowy, powinien on również wykazać, że jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiada potwierdzenie pokrycia przez prywatnego ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce. Konieczność uzyskania prywatnego ubezpieczenia jest wymagana w stosunku do osób, które przebywają legalnie w Polsce, ale nie są jeszcze zatrudnione. W tym przypadku wystarczające będzie uzyskanie prywatnego ubezpieczenia do dnia rozpoczęcia pracy, w związku z którą cudzoziemiec wnioskuje o wydanie zezwolenia. Z dniem podjęcia pracy, cudzoziemiec zostanie objęty powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem. Ponadto, cudzoziemiec powinien przedłożyć dokumenty poświadczające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu, a także zapewnionego miejsca zamieszkania w Polsce oraz umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną podpisaną z pracodawcą.

Obowiązkowe pozostaje załączenie do wniosku informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Uzyskanie takiej informacji będzie się odbywało na takich samych zasadach jak do tej pory, tzn. to przyszły pracodawca będzie zobowiązany wystąpić o jej udzielenie. Wyjątkowo wymogu uzyskania informacji od starosty nie stosuje się m.in. wobec składania wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę, tj. kiedy cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Dodatkowo, wysokość wynagrodzenia oferowana cudzoziemcowi nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: