eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo konsumenckie › Nowe prawa konsumenta: umowa sprzedaży

Nowe prawa konsumenta: umowa sprzedaży

2014-09-02 00:40

Nowe prawa konsumenta: umowa sprzedaży

Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową zostanie zastąpiona rękojmią © alphaspirit - Fotolia.com

Poniższy artykuł to kolejna publikacja przedstawiająca czekające nas zmiany w porządku prawnym, wprowadzane wchodząca w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Ustawą o prawach konsumenta (zwana dalej „Ustawą”).

Przeczytaj także: Jakie są prawa konsumenta. 10 ważnych zmian od 25 XII 2014

W zakresie umowy sprzedaży Ustawa od 25 grudnia br. wprowadza następujące zmiany:

1. przedsiębiorca nie będzie mógł żądać od konsumenta opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty, przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty (nowy art. 3811 k.c.);

2. jeżeli przedsiębiorca będzie zobowiązany do przesłania rzeczy konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to będzie uważane za miejsce spełnienia świadczenia. Zastrzeżenie przeciwne będzie nieważne (art. 4541 k.c.);

3. w razie odstąpienia od umowy wzajemnej, zwrot świadczeń na rzecz konsumenta będzie musiał nastąpić niezwłocznie (art. 494 k.c.);

4. w przypadku, gdy kupującym będzie konsument, Ustawa nakazuje wydanie rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej (art. 5431 k.c.). Gdy sprzedający nie wyda w terminie rzeczy, kupujący będzie mógł wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić;

fot. alphaspirit - Fotolia.com

Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową zostanie zastąpiona rękojmią

Sprzedawca będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.


5. sprzedawca zobowiązany będzie także przed zawarciem umowy do udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących sprzedawanej rzeczy, a ponadto zobowiązany będzie do wydania kupującemu posiadanych przez siebie dokumentów, które dotyczą rzeczy oraz załączenia instrukcji obsługi, konserwacji (oczywiście w języku polskim) i udzielenia wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy (art. 546 k.c.).

Ponadto, jeżeli kupującym będzie konsument, sprzedawca będzie miał dodatkowe obowiązki: będzie musiał udzielić kupującemu, przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej, w szczególności będzie musiał podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określić energochłonność towaru.

Sprzedawca będzie również zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy sprzedanej i sprawdzenie jej jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Na żądanie kupującego sprzedawca będzie także musiał wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy (art. 5461 k.c.);

6. Ustawa wskazuje także, że ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu, o ile rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem. Postanowienia w tym zakresie mniej korzystne dla kupującego będą nieważne (art. 548 §3 k.c.);

7. z dniem wejścia w życie Ustawy przestają obowiązywać dwa akty prawne, szczególnie istotne dla osób prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, tj. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (art. 52 Ustawy);

8. dotychczasowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową zostanie zastąpiona rękojmią, tj. odpowiedzialnością względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 k.c.);

9. za wadę fizyczną uznawana będzie niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

10. Co istotne i ważne dla sprzedawców, jeżeli kupującym będzie konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktowane będą publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent (art. 5561 k.c.). Z tej odpowiedzialności względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień sprzedawca będzie zwolniony, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 557 §3 k.c.);

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • brakuje czegoś

    TusiaOla / 2014-09-02 11:52:01

    Bardzo przydatny i dobrze napisany artykuł. Wszystkie najistotniejsze kwestie zostały poruszone. Jedyne co bym dodała, to opisała dokładniej obowiązki informacyjne, tak jak np. jest to wypunktowane tutaj http://prokonsumencki.pl/blog/nowa-ustawa-o-prawach-konsumenta-a-obowiazki-sprzedawcy/ ale poza tym, bardzo dobrze się czytało :) odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: