eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

projekt dotyczy rozszerzenia uprawnień osób posiadających od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3931
  • Data wpłynięcia: 2015-09-17
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3931


Druk nr 3931


Warszawa, 16 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja

Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:


- o zmianie ustawy o kierujących
pojazdami.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Piotra Tomańskiego.(-) Bartosz Arłukowicz; (-) Jerzy Borowczak; (-) Jacek Brzezinka; (-) Piotr
Cieśliński; (-) Magdalena Gąsior-Marek; (-) Rafał Grupiński; (-) Marek
Krząkała;
(-) Jan Kulas; (-) Zofia
Ławrynowicz;
(-) Robert
Maciaszek; (-) Antoni Mężydło; (-) Dorota Niedziela; (-) Małgorzata
Niemczyk; (-) Andrzej Orzechowski; (-) Agnieszka Pomaska; (-) Marek
Poręba;
(-) Damian Raczkowski; (-) Ireneusz
Raś;
(-) Jakub
Rutnicki; (-) Bożena Sławiak; (-) Marcin Święcicki; (-) Piotr Tomański.
Projekt
USTAWA
z dnia………………………….
o zmianie ustawy o kierujących pojazdami


Art. 1.
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.
155, 541) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Kategorii B uprawnienia do kierowania:


a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy
nieprzekraczającej 11 kW i stosunku masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
b) motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW

- pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”


Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o kierujących pojazdami art. 6 opisuje
rodzaj uprawnień dla osób kierujących pojazdami – motocyklami trójkołowymi, których moc
przekracza 15 kW. Ustawa przewiduje uprawnienie wynikające z kat. A krajowego Prawa
Jazdy pod warunkiem ukończenia przez jego posiadacza 21 roku życia.

Przepis ten nie odpowiada w pełnym zakresie możliwościom jakie posiadają Państwa
Członkowskie Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią art. 6 ust.3 lit. a i b Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy
w odniesieniu do kierowania na własnym terytorium państwa członkowskie mogą uznać
między innymi, że prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania motocyklami
trójkołowymi o mocy powyżej 15 kW, o ile posiadacz prawa jazdy kategorii B ma co
najmniej 21 lat.

Polski Ustawodawca korzystając z możliwości opisanej wyżej umożliwił posiadaczom
prawa jazdy kategorii B, od dnia 24 lipca 2014 roku, po spełnieniu dodatkowych warunków,
również do kierowania dwukołowymi motocyklami o pojemności silnika do 125 cm3.
Warunki dodatkowe obejmują zapis dotyczący nieprzekraczającej mocy do 11 kW i stosunku
mocy
do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. Art. 6 ust.3 lit. b Dyrektywy nr 2006/126/WE
został przeniesiony do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 2014
r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2014 roku poz. 970).

Nie ulega wątpliwości, że technika kierowania pojazdem dwukołowym,
tzw. jednośladem, nawet o ograniczonej pojemności i mocy, a więc niezależnie od jego
parametrów technicznych, znacznie odbiega od techniki kierowania samochodem. Pomimo
to, że egzamin na kategorię prawa jazdy kat. B nie przewiduje sprawdzianu umiejętności
w tym zakresie, Ustawodawca rozszerzając te uprawnienia nie dopatrzył się negatywnych
skutków czy też zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu na polskich drogach.

W art. 13 pkt 2 Dyrektywy stwierdzono, że: „Wszelkie uprawnienia do kierowania
pojazdami przyznane przed 19 stycznia 2013 roku nie podlegają w jakikolwiek sposób
ograniczeniu lub unieważnieniu przez przepisy niniejszej dyrektywy”. Tymczasem nowa
ustawa doprowadziła do zadziałania prawa wstecz. Kłóci się to także z podstawową paremią
„lex retro non agit” – prawo nie działa wstecz. Praktycznie z dnia na dzień, tj. 18/19 stycznia
2013 roku osoby posiadające uprawnienie do kierowania motocyklami trójkołowymi utraciły
taką możliwość.

Wymóg stawiany przez obowiązujące przepisy w zakresie egzaminowania na prawo
jazdy kat. A są niezgodne z Dyrektywą Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 roku
zmieniającą Dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw
jazdy.

Zapis stanowi jednoznacznie - „wymogi dotyczące motocykli kategorii A1, A2 i A
wykorzystywanych jako pojazdy egzaminacyjne podczas egzaminu umiejętności i
zachowania na drodze muszą zostać zmienione w celu uwzględnienia postępu technicznego,
w szczególności rozwoju i szerszego wykorzystywania motocykli elektrycznych. Należy
również dostosować specyfikacje techniczne pojazdów egzaminacyjnych, tak aby było
pewne, że osoby ubiegające się o prawo jazdy poddawane są egzaminowi w pojazdach,
które są reprezentatywne dla kategorii, dla której ma zostać wydane prawo jazdy.”

Żadna ze szkół nauki jazdy w Polsce, jak i WORD – przeprowadzające ww. egzaminy
nie posiadają pojazdów typu motocykle trójkołowe. Tor egzaminacyjny na prawo jazdy
kategorii A, jest tak przygotowany, że wykonanie wymaganych elementów sprawdzianu jest
niemożliwe z zastosowaniem motocykla trójkołowego.

Trudno w chwili obecnej dywagować nad trafnością bądź nie, skorzystania przez
polskiego ustawodawcę z możliwości opisanej w art. 6 ust. 3 lit. b powołanej wyżej
Dyrektywy z pominięciem zapisu umieszczonego pod lit. a.
Faktem jest jednak, że:
- istnieje znaczne zainteresowanie społeczne tematem, a więc użytkowników tych pojazdów;
- wnioski wynikające z praktycznych aspektów kierowania pojazdem trójkołowym, które
w pełni uzasadniają inicjatywę nowelizacji ustawy w jej obowiązującym brzmieniu. Nadto
istniejące podstawy prawne wynikające wprost z zapisu art. 6 ust. 3 lit. a ww. dyrektywy;
- brak jest dodatkowych kosztów po stronie obywateli;
- brak jest konieczności zmiany blankietów prawa jazdy;
- brak jest konieczności zmiany innych przepisów w przedmiocie, np. egzaminowania
i szkolenia kandydatów na kierowców;
- możliwość poruszania się motocyklem dla osób, które chociażby na swoją wrodzoną
ułomność fizyczną (np. karłowatość kończyn) nie mogą odbyć egzaminu prawa jazdy kat. A,
gdzie bez konieczności znaczących bądź też jakichkolwiek przeróbek technicznych
pojazdów – motocykli trójkołowych, mogą się nimi poruszać po zdaniu egzaminów na kat. B.
Tutaj ze względu na fakt, że szkolenie i egzaminowanie w zakresie prawa jazdy kat. B
odbywa się przy użyciu pojazdu (samochodu osobowego) gwarantującego poprzez swoją
konstrukcję większe bezpieczeństwo oraz nieznaczne różnice występujące pomiędzy techniką
kierowania motocyklem trójkołowym a samochodem, zasadnym byłoby, aby rozszerzenie
uprawnień uwarunkowane było posiadaniem prawa jazdy przez okres minimum 3 lat. Samo
ograniczenie wieku do 21 lat wydaje się być argumentem nie wystarczającym;
- wreszcie unormowania unijne i krajowe w zakresie homologacji pojazdów i użycia kodów
homologacyjnych, tutaj dla motocykla trójkołowego (L5E) nie będą powodowały luki
prawnej i rejestrowania tych pojazdów, np. przy sprowadzeniu ich z poza sieci
handlowej, czyli z tzw. wolnego rynku, jako pozostałe pojazdy samochodowe. Przejrzystość
polskich przepisów

oraz ich zgodność i spójność z przepisami państw UE to dodatkowy atut dla służb
kontrolujących, organów rejestrujących pojazdy, firm ubezpieczeniowych, a ponad wszystko
bezpieczeństwo użytkowników drogi chociażby w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
tzw. OC w ramach obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych bez powodowania
zagrożenia popadania pod przepisy ustawy karnej w sytuacji stwierdzenia posiadania przez
pojazd sprowadzony homologacji europejskiej opisanej kodem L5e, gdzie wykorzystując
niewiedzę rzeczoznawców techniki samochodowej, pojazdy tego typu tak jak dotychczas
rejestrowano jako pozostałe pojazdy samochodowe.

Projekt ustawy nie spowoduje negatywnych skutków finansowych dla budżetu
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: