eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

projekt dotyczy stworzenia możliwości skorzystania przez gminy ze wsparcia z Funduszu Dopłat m.in. w przypadku nabywania byłych mieszkań zakładowych

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3929
  • Data wpłynięcia: 2015-09-09
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
  • data uchwalenia: 2015-09-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1815

3929


Druk nr 3929


Warszawa, 9 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Komisja Infrastruktury

INF-020-13-15
Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu Komisja Infrastruktury
wnosi projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych.


Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy
został upoważniony poseł Arkadiusz Litwiński.Przewodniczący Komisji

(-) Stanisław Żmijanprojekt
USTAWA
z dnia ………............... 2015 r.
o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych,
noclegowni i domów dla bezdomnych

Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.) wpro-
wadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) inwestorze – należy przez to rozumieć gminę, związek międzygminny, powiat, organizację pożytku
publicznego lub spółkę gminną, uprawnioną do uzyskania finansowego wsparcia na zasadach okre-
ślonych w ustawie;”;

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) spółce gminnej – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę
akcyjną, w której gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50% głosów na zgromadzeniu
wspólników lub na walnym zgromadzeniu, nie działającą w formie towarzystwa budownictwa społecz-
nego;”;

c) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) byłych mieszkaniach zakładowych – należy przez to rozumieć mieszkania stanowiące przed
dniem 7 lutego 2001 r. własność przedsiębiorstw państwowych i spółek handlowych, w których Skarb
Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych;”;
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. 1. Finansowego wsparcia udziela się gminie lub spółce gminnej na pokrycie części kosztów
przedsięwzięcia polegającego na:
1) budowie, w tym rozbudowie lub nadbudowie, budynku na nieruchomości stanowiącej wła-
sność lub będącej w użytkowaniu wieczystym gminy lub spółki gminnej,
2) remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy lub spółki gminnej prze-
znaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku,
3) zmianie sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub spółki gminnej albo
części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy,
4) kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,
5) kupnie lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, połączonym z remontem tych lokali
lub budynku
- w wyniku którego powstaną lokale socjalne, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 oraz art. 6a.”;

3) art. 6a
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie lub spółce gmin-
nej na tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali
socjalnych.”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Finansowego wsparcia, o którym mowa w ust. 1 i 2, udziela się, jeżeli gmina powiększy zasób
lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o lokale w liczbie co najmniej równej liczbie lokali utworzo-
nych zgodnie z ust. 1 i 2 lub o lokale o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej łącznej po-
wierzchni użytkowej lokali utworzonych zgodnie z ust. 1 i 2.”;
c) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu
„6. Do przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 4 i 5, nie stosuje się ust. 4 i 5, jeżeli przed-
miotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, o którym mowa w art. 2 pkt. 8a. ”
4) w art. 13 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Wysokość finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
1) 30% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach , o których mowa w art. 3 ust . 1 pkt 4 i 5 ,
jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, o którym mowa w art. 2 pkt. 8a.
2) 35% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz 4
i 5, innych niż wskazane w pkt 1;
3) 45% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, art.
4 pkt 1 oraz art. 5 ust 1 pkt 1;
4) 55% kosztów przedsięwzięcia - w przypadkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 i 3 oraz art.5
ust. 1 pkt 2 i 3.
1a. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje koszty, do których mają zastosowanie różne limity wyso-kości
finansowego wsparcia w kosztach przedsięwzięcia, określone w ust. 1, wysokość finan-sowego
wsparcia na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć:
1) 30% kosztów przedsięwzięcia – w przypadkach , o których mowa w art. 3 ust . 1 pkt 4 i 5 ,
jeżeli przedmiotem przedsięwzięcia jest również zakup byłego mieszkania zakładowego, o
którym mowa w art. 2 pkt. 8a;
2) 35% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust.
1, za wyjątkiem przypadku wskazanego w pkt 1;
3) 45% kosztów przedsięwzięcia – w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 4 oraz
art. 5 ust. 1.”;

5) w art. 19 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór przedsię-
wzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego realizacji;”;
6) w art. 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór przedsię-
wzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego realizacji;”;
7) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dopuszcza się w każdym czasie zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych
na lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub
mieszkań chronionych w przypadku utworzenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o podob-
nym standardzie i wyposażeniu, w liczbie lub łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie
lub łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, których sposób użyt-
kowania został zmieniony.”.
Art. 2. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 19 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu dotychczas obowiązującym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 19 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
2
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 20 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu dotychczas obowiązującym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 20 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3
Uzasadnienie

Przedłożony projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. ustawy o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
(Dz. U. Nr
251, poz. 1844,z późn. zm.)
koresponduje z propozycjami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie
niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
poświęconymi
problemowi mieszkańców byłych mieszkań zakładowych.
Podstawowym skutkiem projektowanej regulacji będzie stworzenie możliwości skorzystania przez
gminy ze wsparcia z Funduszu Dopłat, w ramach programu realizowanego od 2006 r. w oparciu
o przepisy zmienianej ustawy, w przypadkach nabywania przez gminę lokali mieszkalnych
będących byłymi mieszkaniami zakładowymi. W tym zakresie projekt zakłada ujęcie tego
przypadku w katalogu preferencyjnych rozwiązań wspierających przedsięwzięcia polegające na
powiększaniu mieszkaniowego zasobu gminy poprzez zakup lokali i budynków mieszkalnych
(uwzględnienie przypadku nabywania przez gminę byłych mieszkań zakładowych). Zawarte
w projekcie ustawy propozycje zmian eliminują również aktualne bariery prawne ograniczające
możliwość korzystania przez gminy ze wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Dopłat
w przypadku nabywania b. mieszkań zakładowych, jak również korespondujące z propozycjami
korekty rozwiązań systemowych (propozycje zmian odnoszące się do aktualnego zakresu
przedsięwzięć objętych programem wsparcia budownictwa dla osób najbardziej potrzebujących,
który jest realizowany w oparciu o środki Funduszu Dopłat w BGK).
1) Objęcie programem wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne
Mając na uwadze, że część gmin, które sygnalizują chęć skorzystania ze środków Fundusz Dopłat
w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego, realizuje lokalną politykę mieszkaniową
w oparciu o spółki gminne, a nie własną działalność inwestycyjną, projektowane zmiany w ustawie
o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych, noclegowni i domów
dla bezdomnych
przewidują poszerzenie katalogu beneficjentów programu o spółki gminne,
rozumiane jako spółki, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 % głosów na
zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu (zmiana w art. 2 pkt 5, dodanie w art. 2 pkt
7a oraz stosowna korekta art. 3 ust. 1 oraz art. 6a ust. 1)
. Propozycja ta ma charakter zmiany
systemowej, jak również wychodzi naprzeciw postulatom JST zgłaszanym przy omawianiu możliwości
finansowania z budżetu państwa zakupu byłych mieszkań zakładowych.
2) Rezygnacja z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku
uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem b. mieszkań zakładowych
Przedłożony projekt nowelizacji zakłada wyłączenie obowiązku tworzenia tzw. ekwiwalentu lokali
socjalnych w przypadku przedsięwzięcia polegającego na zakupie byłych mieszkań zakładowych
(dodanie w art. 2 pkt 8a oraz w art. 6a dodanie ust. 6). W obecnym brzmieniu w przypadku
przedsięwzięć mających na celu utworzenie lokali komunalnych ustawa o finansowym wsparciu
tworzenia lokali socjalnych (….)
zakłada obowiązek równoległego powiększenia przez gminę zasobu
istniejących lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o liczbę lokali i łączną powierzchnię
odpowiadającą liczbie i łącznej powierzchni użytkowej tworzonych w ramach programu mieszkań
komunalnych. Obowiązek tworzenia tzw. „ekwiwalentu lokali socjalnych”, w przypadku
przedsięwzięcia związanego z poszerzeniem mieszkaniowego zasobu gminy o lokale komunalne nie
będące mieszkaniami socjalnymi, był wskazywany jako podstawowa bariera pozbawiająca obecnie
możliwości uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego wsparcia z Funduszu Dopłat,
umożliwiającego rozwiązanie problemu najemców lokali mieszkalnych w byłych budynkach
zakładowych.

strony : [ 1 ] . 2

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: