eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

projekt dotyczy wzmocnienia i utrzymania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich; stabilizacji linii brzegowej, zapobieganie erozji i zanikowi plaż oraz degradacji klifów

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3925
  • Data wpłynięcia: 2015-09-14
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"
  • data uchwalenia: 2015-09-25
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 1700

3925


Druk nr 3925


Warszawa, 14 września 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-79-15
Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejSzanowna Pani Marszałek
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego "Program
ochrony brzegów morskich"
.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister
Infrastruktury i Rozwoju.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów
morskich”
Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program ochrony brzegów morskich” (Dz. U. Nr 67, poz. 621) wprowadza się następujące
zmiany:
1)
w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia się „Program ochrony brzegów morskich”, zwany dalej
„Programem”.”;
2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:
1)
budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed
erozją morską i powodzią od strony morza;
2)
zapewnienia
minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1a ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014 oraz z 2015 r. poz. …);
3)
monitorowania brzegów morskich, a także wykonywania czynności, prac i badań
dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego na całej długości
polskiego wybrzeża;
4)
zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii
ochrony brzegu morskiego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej.”;
3)
po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Wskaźnikiem realizacji Programu w danym roku jest długość linii
brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza, liczona
w kilometrach.”;
– 2 –
4)
art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków
pozabudżetowych.
2. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będący skutkiem finansowym
ustawy, wynosi 911.000 tys. zł. Limit nie obejmuje środków na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków europejskich.
3. Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację zadań przewidzianych
Programem nie mogą być, w poszczególnych latach, mniejsze niż 34.000 tys. zł.”;
5) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Załącznik
do ustawy
z dnia … (poz. ...)

PLANOWANE SZCZEGÓŁOWE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU W LATACH 2004–2023.Nakłady
Lp.
Rejon – odcinek brzegu
Zadanie
ogółem


(w tys. zł)

1
Zalew Wiślany
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe;
457 000

monitoring i badania dotyczące ustalenia
aktualnego stanu brzegu morskiego

2
Mierzeja Wiślanai Zatoka Gdańska


1) Górki Wschodnie
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 56,9–59,0)2) ujście Wisły Śmiałej – Stogi
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 60,1–63,05)3) Westerplatte
Umocnienia brzegowe

(km 67,45–69,1)4) Nowy Port – Orłowo
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 69,2–81,1)5) Redłowo – Kamienna Góra
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 83,5–85,3)6) Oksywie – Mechelinki
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 89,1–96,6)7) Rewa
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 99,9–101,0)8) Rzucewo 1
Umocnienia brzegowe

(km 109,4–109,8)


9) Rzucewo 2
Sztuczne zasilanie

(km 109,8–110,1)


10) Puck 1
Sztuczne zasilanie

(km 114,0–114,7)


11) Puck 2
Umocnienia brzegowe

(km 115,37–115,58)

12) Puck 3
Umocnienia brzegowe

(km 116,7–117,0)


13) Mierzeja Wiślana
Monitoring i badania dotyczące ustalenia

(km 0,0–47,9)
aktualnego stanu brzegu morskiego
Zatoka Gdańska
(km 48,5–124)

3
Półwysep Helski1) Władysławowo – Kuźnica
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(od nasady półwyspu do

km 9,5)


2) Kuźnica – Jurata
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 9,5–23,5)


3) Cypel półwyspu – miasto Hel
Umocnienia brzegowe

(z wyłączeniem portu rybackiego)
(km 36,0–38,0)4) Jurata 1
Sztuczne zasilanie

(km 44,4–46,4)5) Jurata 2
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 46,4–48,3)6) Jastarnia – Chałupy 1
Umocnienia brzegowe

(km 50,9–52,2)7) Jastarnia – Chałupy 2
Umocnienia brzegowe

(km 54,5–62,1)8) Jastarnia – Chałupy 3
Umocnienia brzegowe

(km 63,55–65,1)9) Półwysep Helski
Monitoring i badania dotyczące ustalenia
(od nasady półwyspu do km aktualnego stanu brzegu morskiego
71,5)

4
Otwarte morze
1) Władysławowo – Jastrzębia Sztuczne zasilanie; odwodnienie klifu; umocnienia
Góra 1
brzegowe
(km 126,0–128,0)


2) Władysławowo – Jastrzębia Sztuczne zasilanie; odwodnienie klifu; umocnienia
Góra 2
brzegowe
(km 128,5–134,6)


3) Karwia
Sztuczne zasilanie; umocnienia brzegowe

(km 134,6–143,5)


4) Otwarte morze
Monitoring i badania dotyczące ustalenia

(km 125,0–175,33)
aktualnego stanu brzegu morskiego


5) Łeba
Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi;
272 000
(km 180,5–183,0)
umocnienia brzegowe6) Rowy 1
Sztuczne zasilanie

(km 217,2–217,5)7) Rowy 2
Sztuczne zasilanie z budowlami wspomagającymi;

(km 217,5–219,0)
umocnienia brzegowe8) Ustka 1
Sztuczne zasilanie; remont umocnień brzegowych

(km 229,23–229,38)2
strony : [ 1 ] . 2 ... 6

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: