eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

projekt dotyczy wprowadzenia licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób samochodem osobowym oraz przewozie osób taksówką, modyfikacji wymagań, których spełnienie jest konieczne dla otrzymania licencji, zasad wydawania wypisów z licencji, przesłanek cofnięcia licencji, zakresu pojęcia i zasad wykonywania przewozu okazjonalnego, uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3913
  • Data wpłynięcia: 2015-06-26
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3913


Druk nr 3913


Warszawa, 26 czerwca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja


Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz niektórych innych
ustaw
.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Józefa Lassotę.

(-) Elżbieta
Achinger;
(-) Joanna Bobowska; (-) Jerzy
Borowczak; (-) Renata Butryn; (-) Stanisław Chmielewski; (-) Marian
Cycoń; (-) Ewa Czeszejko-Sochacka; (-) Alicja Dąbrowska; (-) Jerzy
Fedorowicz; (-) Krzysztof Gadowski; (-) Elżbieta Gapińska; (-) Lidia
Gądek;
(-) Tomasz
Głogowski;
(-) Mariusz Grad; (-) Rafał
Grupiński;
(-) Marek Hok; (-) Renata Janik; (-) Bożena
Kamińska; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Sławomir Kowalski; (-) Jacek
Kozaczyński; (-) Ligia Krajewska; (-) Marek Krząkała; (-) Jan
Kulas; (-) Józef Lassota; (-) Zofia Ławrynowicz; (-) Katarzyna Matusik-
Lipiec; (-) Tomasz Piotr Nowak; (-) Mirosława Nykiel; (-) Marzena Okła-
Drewnowicz; (-) Konstanty Oświęcimski; (-) Paweł Papke; (-) Lucjan Marek
Pietrzczyk; (-) Damian Raczkowski; (-) Dorota Rutkowska; (-) Piotr
Tomański;
(-) Cezary Tomczyk; (-) Łukasz
Tusk;
(-) Monika
Wielichowska; (-) Ryszard Zawadzki; (-) Ewa Żmuda-Trzebiatowska.
Projekt

USTAWA
z dnia ……………… 2015r.

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw


Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211 i poz. 390)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:
a) w pkt 3 dodaje się lit. c w brzmieniu:
„ c) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób:
- samochodem osobowym,
- taksówką.”
Pośrednik – każdy, kto występuje z ofertą w zakresie pośrednictwa, przekazuje
zlecenie lub zawiera umowę przewozu w imieniu klienta lub podmiotu
wykonującego przewóz osób lub rzeczy, w tym także poprzez udostępnienie
aplikacji, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji.

b) po pkt 21a) dodaje się pkt 21b) w brzmieniu:
„21b) baza lokalowa - miejsce prowadzenia głównej działalności transportowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie pośrednictwa w sposób
zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzą następujące elementy: środki
techniczne niezbędne do zapewnienia łączności z zleceniodawcami, przewoźnikami
i kierowcami, dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników i
współpracowników oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć
właściwy organ, aby sprawdzić czy spełnione zostały warunki przewidziane w
niniejszej ustawie;”;
2) w art. 5b ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób:

1) samochodem osobowym,
2) taksówką
- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.”
2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie:

a) osób samochodem osobowym,
b) osób taksówką,
c) rzeczy
- wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.”;
3) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przedsiębiorcy może być udzielona tylko jedna licencja w
zakresie pośrednictwa przy przewozie osób samochodem osobowym
albo taksówką.”;
4) w art. 5c:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„5c. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:”;
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba
zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się
odpowiednim certyfikatem kompetencji zawodowych;”;

c) w ust. 2 – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„ 2. Licencji, o których mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:”;
d) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) dysponuje bazą lokalową”;
5) w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za przestępstwa wynikające
z art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto
nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy;

b) ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na określony obszar obejmujący:
(…)”


6) w art. 7 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób samochodem osobowym
lub licencji na
wykonywanie transportu drogowego w
zakresie
pośrednictwa
przy przewozie osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy jest

starosta
właściwy dla siedziby, głównego miejsca wykonywania
działalności albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;”;7) w art. 8 ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie
wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - w przypadku wykonywania
transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1;

7) określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania

transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1.”;

8) w art. 8 w ust. 3:
a) w pkt 4 skreśla się wyrazy: „lub w art. 6 ust. 1 pkt 2”;
b) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzające, że sam
przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy osób taksówką oraz zatrudnieniu
przez przedsiębiorcą kierowcy nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i
zdrowiu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz za przestępstwa
wynikające z art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a
ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania
zawodu kierowcy.”;

9) w art. 8 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pkt 4 i 5 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego
w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy.”;


10) w art. 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organ udzielający licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 2 wydaje wypis
lub wypisy z tej licencji na określony pojazd w liczbie nie większej niż liczba
pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji.”;

11) w art. 14a. w ust. 2 pkt 2 lit. c) uchyla się;

12) w art. 15:
a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się średnik i dodaje się wyrazy:
„ lub podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na
funkcjonowanie urządzenia pomiarowego;”;
b) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) jeżeli posiadacz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką powierzył pojazd wyposażony zgodnie
z § 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia lub zlecił wykonywanie
przewozu osób taksówką osobie niespełniającej wymagań, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2;”;

c) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisu nie stosuje się, gdy posiadacz licencji przestał spełniać wymagania,
o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b.”;

d) w ust. 3 w pkt 4 lit. b na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje
się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zlecił wykonanie przewozu podmiotowi nieposiadającemu
odpowiedniego uprawnienia.”;

strony : [ 1 ] . 2 . 3

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: