eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

projekt dotyczy bezwzględnego i nieograniczonego czasowo wyłączenia działania zasady dyskontynuacji prac Sejmu w odniesieniu do projektów ustaw wniesionych przez obywateli

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3879
  • Data wpłynięcia: 2015-07-07
  • Uchwalenie: sprawa niezamknięta

3879


Druk nr 3879


Warszawa, 7 lipca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja


Pani

Małgorzata Kidawa-Błońska

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli
.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Tomasza Makowskiego.

(-) Anna Bańkowska; (-) Piotr Paweł Bauć; (-) Bartłomiej Bodio; (-) Jerzy
Borkowski; (-) Artur Bramora; (-) Jan Bury; (-) Artur Dębski; (-) Ludwik
Dorn; (-) Dariusz Cezar Dziadzio; (-) Wincenty Elsner; (-) Romuald
Garczewski;
(-) Łukasz
Gibała; (-) Artur Górczyński; (-) Anna
Grodzka;
(-) Jarosław Gromadzki; (-) Tadeusz Iwiński; (-) Patryk
Jaki;
(-) Stanisław
Kalemba; (-) Ryszard Kalisz; (-) Eugeniusz
Kłopotek; (-) Henryk Kmiecik; (-) Roman Kotliński; (-) Jacek
Kwiatkowski; (-) Andrzej Lewandowski; (-) Tomasz Makowski; (-) Jacek
Najder; (-) Grzegorz Napieralski; (-) Cezary Olejniczak; (-) Michał Tomasz
Pacholski;
(-) Wojciech Penkalski; (-) Zofia
Popiołek; (-) Marek
Poznański; (-) Andrzej Rozenek; (-) Adam Rybakowicz; (-) Paweł
Sajak; (-) Henryk Smolarz; (-) Marek Stolarski; (-) Halina Szymiec-
Raczyńska; (-) Przemysław Wipler; (-) Ryszard Zbrzyzny; (-) Piotr
Zgorzelski; (-) Jacek Żalek.
Projekt

USTAWA
z dnia ………………………… 2015 r.
o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli


Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez
obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688, z późn. zm.) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli przed zakończeniem postępowania ustawodawczego upłynie kadencja
Sejmu, postępowanie ustawodawcze toczy się nadal po rozpoczęciu następnych
kadencji Sejmu, bez potrzeby ponownego wnoszenia projektu ustawy. W takim
wypadku Marszałek Sejmu zarządza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego
doręczenie posłom.”.

Art. 2. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, ma zastosowanie po raz pierwszy do projektów ustaw rozpatrywanych w kadencji
Sejmu, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 498.
UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu jest bezwzględne i nieograniczone czasowo wyłączenie
działania zasady dyskontynuacji prac Sejmu w odniesieniu do projektów ustaw pochodzących
z tzw. inicjatywy ludowej, a więc wniesionych na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji przez
grupę co najmniej 100 tysięcy obywateli. Obecnie wyjątek taki odnosi się tylko do jednej
kadencji (zob. aktualne brzmienie art. 4 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli).
Należy podkreślić, że – w odróżnieniu od obywatelskiego prawa inicjatywy
ustawodawczej – zasada dyskontynuacji nie wynika wprost z żadnego przepisu prawa, w
szczególności z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Niejasny jest więc charakter prawny
tej zasady. Jest to niewątpliwie zwyczaj parlamentarny, jednak trudno jednoznacznie
powiedzieć, czy stosowanie dyskontynuacji jest wynikiem obowiązywania normy prawnej.
Tymczasem prawo inicjatywy obywatelskiej jest jedną z najważniejszych form
demokracji bezpośredniej, a ponadto ma wyraźną podstawę w Konstytucji RP. Uzasadnione
jest zatem, aby w odniesieniu do projektów obywatelskich nie stosować „niepisanej” zasady
dyskontynuacji, przy czym bez znaczenia powinno być to, w której kadencji projekt został
wniesiony i ile kadencji upłynęło od chwili wniesienia projektu.
Poza tym niezgodna z zasadą demokracji jest praktyka, polegająca na „zamrażaniu”
projektów obywatelskich do końca kadencji po to, aby Sejm mógł w ten sposób uniknąć
debaty w trzech czytaniach i – niewygodnego z politycznego punktu widzenia – odrzucenia
projektu obywatelskiego na posiedzeniu plenarnym. Tego typu działanie jest sprzeczne z
postulatem lojalności państwa względem tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod
projektem. Należy więc przyjąć założenie, że prawu obywatelskiemu, wyrażonemu w art. 118
ust. 2 Konstytucji, powinien odpowiadać obowiązek Sejmu jednoznacznego wypowiedzenia
się – w jawnym głosowaniu, po przeprowadzeniu trzech czytań – na temat projektu
obywatelskiego, bez względu na to, jak długi czas upłynął od chwili złożenia projektu. Nie
może być tak, że na skutek mniej lub bardziej zamierzonej opieszałości parlamentu projekty
popierane przez tysiące (niekiedy setki tysięcy) obywateli RP stają się bezprzedmiotowe z
uwagi na działanie zasady dyskontynuacji.

Niniejszy projekt ustawy nie rodzi żadnych skutków dla budżetu państwa, a także nie
jest objęty regulacją prawa Unii Europejskiej.
strony : [ 1 ]

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: