eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

  • Kadencja sejmu: 7
  • Nr druku: 3293
  • Data wpłynięcia: 2015-03-26
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • data uchwalenia: 2015-05-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. poz. 994

3293


Druk nr 3293


Warszawa, 26 marca 2015 r.
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM-10-23-15
Pan

Radosław Sikorski

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej PolskiejSzanowny Panie Marszałku
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z projektem aktu
wykonawczego.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

Z poważaniem

(-) Ewa Kopacz
Projekt
U S T A W A
z dnia
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 36 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w odniesieniu do utworu słowno-muzycznego, jeżeli utwór słowny i utwór
muzyczny zostały stworzone specjalnie dla danego utworu słowno-muzycznego –
od śmierci później zmarłej z wymienionych osób: autora utworu słownego albo
kompozytora utworu muzycznego.”;
2)
art. 89 otrzymuje brzmienie:
„Art. 89. 1. Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa
z upływem lat pięćdziesięciu następujących po roku, w którym nastąpiło wykonanie
utworu lub dzieła sztuki ludowej.
2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiła publikacja lub inne
rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego w inny sposób niż na
fonogramie, okres ochrony liczy się od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa – od
tego z nich, które miało miejsce wcześniej.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiła publikacja lub inne
rozpowszechnienie artystycznego wykonania utrwalonego na fonogramie, prawo,
o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upływem lat
siedemdziesięciu od tego zdarzenia, a gdy miały miejsce obydwa – od tego z nich, które
miało miejsce wcześniej.”;

1) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września
2011 r. dotyczącą zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych
praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L 265 z 11.10.2011, s. 1).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658
i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.
Nr 152, poz. 1016.
– 2 –
3)
w art. 95 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, fonogram został opublikowany,
prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upływem lat siedemdziesięciu
następujących po roku, w którym fonogram został opublikowany.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, fonogram nie został opublikowany
i jeżeli w tym okresie został rozpowszechniony w inny sposób, prawo, o którym mowa
w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upływem lat siedemdziesięciu następujących po roku,
w którym fonogram został rozpowszechniony.”;
4)
po art. 951 dodaje się art. 952–954 w brzmieniu:
„Art. 952. 1. Jeżeli po upływie lat pięćdziesięciu od publikacji fonogramu albo jego
rozpowszechnienia w inny sposób, producent fonogramu nie wprowadza do obrotu
wystarczającej liczby egzemplarzy fonogramu, która, biorąc pod uwagę jego charakter,
zaspokajałaby racjonalne potrzeby odbiorców, lub nie udostępnia go publicznie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, artysta wykonawca albo jego spadkobierca może wypowiedzieć umowę, na
mocy której prawa do artystycznego wykonania zostały przeniesione w tym zakresie na
producenta fonogramu, albo umowę, na mocy której producentowi fonogramu udzielona
została w tym zakresie wyłączna licencja na korzystanie z artystycznego wykonania.
2. Wypowiedzenie umowy, o którym mowa w ust. 1, staje się skuteczne, jeżeli
producent w terminie jednego roku od dnia doręczenia mu oświadczenia przez artystę
wykonawcę albo jego spadkobiercę o wypowiedzeniu umowy, nie rozpocznie
korzystania z fonogramu w żaden ze sposobów, o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1, nie podlega
zrzeczeniu się ani zbyciu.
4. Jeżeli fonogram zawiera utrwalenie wykonań kilku artystów wykonawców,
uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdemu z nich osobno.
5. Prawo producenta fonogramu, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa
w razie skutecznego wypowiedzenia umowy, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do
wszystkich artystycznych wykonań utrwalonych na tym fonogramie.
Art. 953. 1. Jeżeli przeniesienie praw na producenta fonogramu albo udzielenie mu
wyłącznej licencji na korzystanie z artystycznego wykonania nastąpiło za
jednorazowym wynagrodzeniem, artysta wykonawca jest uprawniony do corocznego
dodatkowego wynagrodzenia należnego od producenta fonogramu za każdy rok
– 3 –
następujący po upływie lat pięćdziesięciu po roku publikacji fonogramu albo jego
rozpowszechnienia w inny sposób.
2. Na wypłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, producent fonogramu
przeznacza 20% przychodu uzyskanego w poprzednim roku z tytułu zwielokrotniania,
wprowadzania do obrotu i publicznego udostępniania fonogramu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zrzeczeniu się
ani zbyciu.
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, następuje za pośrednictwem
organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań.
5. Organizację zbiorowego zarządzania, o której mowa w ust. 4, wyznacza, na
okres nie dłuższy niż pięć lat, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego po przeprowadzeniu konkursu uwzględniającego następujące kryteria:
1)
reprezentatywność;
2)
zdolność organizacyjną do realizacji zadania w sposób zapewniający efektywny
pobór wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, i ich wypłaty;
3)
skuteczność i prawidłowość działania;
4)
zasadność planowanych kosztów wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1,
i ich wysokość.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej konkurs, o którym
mowa w ust. 5, oraz jego wynik.
7. Organizacja zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych
wykonań biorąca udział w konkursie, o którym mowa w ust. 5, może złożyć do ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w terminie 7 dni od
dnia ogłoszenia wyniku tego konkursu, odwołanie od jego wyniku ze względu na
naruszenie przepisów prawa.
8. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni od dnia jego wpływu
do urzędu obsługującego tego ministra. W przypadku uwzględnienia odwołania minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego unieważnia konkurs,
o którym mowa w ust. 5.
– 4 –
9. Artysta wykonawca lub organizacja zbiorowego zarządzania, o której mowa
w ust. 4, mogą domagać się od producenta fonogramu udzielenia wszelkich informacji
oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości należnego im
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, i jego wypłaty.
10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po
zasięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do
artystycznych wykonań i prawami do fonogramów, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywania z niego
potrąceń oraz jego wypłaty, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia, aby pobór
i wypłata tego wynagrodzenia były dokonywane w sposób efektywny i przejrzysty,
a potrącenia były uzasadnione i udokumentowane;
2)
wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie, o którym
mowa w ust. 5, mając na uwadze, że minimalny zakres tych informacji powinien
obejmować co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie, termin składania ofert
i kryteria ich oceny;
3)
zakres dokumentacji konkursowej, mając na uwadze, że zakres tej dokumentacji
powinien co najmniej określać warunki uczestnictwa w konkursie, o którym mowa
w ust. 5, wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta i kryteria oceny ofert;
4)
tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze przejrzystość, rzetelność
i obiektywność postępowania konkursowego.
Art. 954. Jeżeli przeniesienie praw na producenta fonogramu albo udzielenie mu
licencji na korzystanie z artystycznych wykonań nastąpiło za wynagrodzeniem
wypłacanym artyście wykonawcy przez producenta fonogramu okresowo, od wypłat
z tego tytułu nie potrąca się zaliczek ani innych odliczeń określonych w tej umowie po
upływie lat pięćdziesięciu od publikacji fonogramu albo jego rozpowszechnienia w inny
sposób.”.
Art. 2. 1. Przepisy art. 89 ust. 3, art. 95 ust. 2 i 3 oraz art. 952–954 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do artystycznych wykonań
i fonogramów, które w dniu 1 listopada 2013 r. podlegały ochronie na podstawie
dotychczasowych przepisów, oraz do artystycznych wykonań i fonogramów powstałych po
tym dniu.
2. Jeżeli rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy korzystanie
z artystycznego wykonania lub fonogramu było według przepisów dotychczasowych
strony : [ 1 ] . 2 ... 10

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: