eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Jakie zmiany w prawie od 1 stycznia 2019?

Jakie zmiany w prawie od 1 stycznia 2019?

2019-01-17 00:35

Jakie zmiany w prawie od 1 stycznia 2019?

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019 © Daniel Berkmann - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Prezentujemy najważniejsze naszym zdaniem zmiany w prawie pracy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Zmiany dotyczą prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, wypłaty wynagrodzenia, szkoleń bhp pracowników, a także SENT i płacy minimalnej.

Przeczytaj także: Jakie zmiany w prawie pracy przyniesie 2019 rok?

PROWADZENIE AKT OSOBOWYCH


Od 2019 r. pracodawca może prowadzić i przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w postaci papierowej lub elektronicznej.

Z elektronicznym przechowywaniem dokumentacji wiąże się obowiązek uwierzytelniania zeskanowanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną czyli potwierdzenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym.

Akta osobowe zostały rozszerzone o dodatkową część „D”, która wprowadzona została z myślą o dokumentacji związaną z odpowiedzialnością porządkową pracownika.

Od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe pracownika składają się z 4 części A,B, C, D i obejmują:
 • Część A
  • wszelkie dokumenty związane z ubieganiem się przez pracownika o zatrudnienie,
  • skierowania na badania i orzeczenia lekarskie z poprzednich okresów zatrudnienia
 • Część B
  • oświadczeń lub dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,
  • potwierdzenie zapoznania się przez pracownika np. z treścią regulaminu pracy
  • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP,
  • skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie
  • umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
  • wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
 • Część C
  • oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,
  • kopia świadectwa pracy
 • Część D
  • odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Obowiązkiem pracodawcy jest monitorowanie okresu przechowywania dokumentów dotyczących nałożenia kary. Z upływem okresu zatarcia kary, pracodawca będzie musiał usunąć informacje dot. nałożonej kary z akt osobowych pracownika.

WYPŁATA WYNAGRODZENIA


Od 1 stycznia 2019 roku zasadą jest wypłata wynagrodzenia pracownika, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tak stanowi zmieniony art. 86 §3 kodeksu pracy.

Pracownik, który będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, będzie musiał złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej.

Zgodnie z art. 10. 1. Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Pracodawca, w terminie do dnia 22 stycznia 2019 r. jest zobligowany poinformować pracowników, którzy pobierali wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych, o obowiązku:
 • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
 • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracownik, w terminie 7 dni otrzymania takiej informacji, musi wskazać pracodawcy numer rachunku bankowego lub złożyć wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłacanie wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Pracodawcy, którzy wypłacali do tej pory wszystkim pracownikom wynagrodzenie na konto, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności.

SZKOLENIA BHP


Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, do kodeksu pracy zostały wprowadzone zmiany dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie szkoleń bhp pracowników.
Wprowadzone zmiany dotyczą:
 • ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 • poszerzenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników.

Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych Bhp

Szkolenie okresowe pracownika, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka.

W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Pełnienie zadań służby Bhp przez pracodawcę

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dotychczas pracodawcy mogli korzystać z takiej możliwości przy zatrudnieniu do 20 pracowników.

OKRES PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ


Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej został skrócony z 50 do 10 lat.

10-letni okres przechowywania dokumentów dotyczy pracowników:
 • zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.,
 • zatrudnionych w latach 1999 - 2019, pod warunkiem, że pracodawca złoży do ZUS:
  • oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA).

  W tym przypadku, 10-letni okres przechowywania dokumentów pracowniczych jest liczony od końca roku, w którym pracodawca złoży raport informacyjny.

Ponadto, zgodnie nowelizacją Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca, wraz ze świadectwem pracy, będzie musiał wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
 • okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym okresie.

INNE ZMIANY PRAWNE


SENT czyli monitoring drogowego przewozu towarów wrażliwych – od 1.01.2019 r. obowiązuje nowy taryfikator kar

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, obowiązująca od 1 października 2018 r. wprowadziła do systemu monitorowania przewozu towarów „wrażliwych” element geolokalizacji środka transportu.

Ustawodawca wprowadził również kary:
 • 10 000 zł - za niedopełnienie przez przewoźnika obowiązku przekazywania danych
 • od 5.000 do 7.500 zł - za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem na kierowcę

Po okresie przejściowym tj. od 1.10.2018 r do 31.12.2018 r., nowe kary obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r.

PŁACA MINIMALNA


POLSKA


Od 1 stycznia 2019 roku minimalne polskie wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej wzrosła do kwoty 14,70 zł brutto.

FRANCJA


Z dniem 1.01.2019 r. we Francji obowiązuje zrewaloryzowana stawka minimalnego wynagrodzenia SMIC.

Nowa kwota godzinowego wynagrodzenia brutto zostanie podniesiona do 10,03 Euro.

Wobec powyższego stawki dla kierowców pojazdów ciężarowych kształtują się obecnie następująco:

fot. mat. prasowe

stawki dla kierowców pojazdów ciężarowych - Francja

Nowa kwota godzinowego wynagrodzenia brutto zostanie podniesiona do 10,03 Euro.


NIEMCY


Kwota ustawowej płacy minimalnej w Niemczech wzrosła 1 stycznia 2019 do 9,19 € za godzinę brutto.

AUSTRIA


Płaca minimalna w Austrii dla sektora transportowego (przewóz drogowy towarów)

fot. mat. prasowe

Płaca minimalna w Austrii dla sektora transportowego

Płaca minimalna dla kierowcy cysterny pracującego ponad 20 lat to 11,10 euro.


BELGIA


Płaca minimalna zgodnie z układem zbiorowym dla branży transportowej (przewóz towarów) wynosi:
 • Kierowca pojazdu o ładowności poniżej 7 T 11,0060 €/h
 • Kierowca pojazdu o ładowności od 7 do 15 T 11,2535 €/h
 • Kierowca pojazdu o ładowności równej 11,6475 €/h lub większej niż 15 T, kierowca pojazdu przegubowego, kierowca pojazdu ADR, kierowca chłodni

HOLANDIA


Wysokość minimalnego wynagrodzenia 2019

fot. mat. prasowe

Wysokość minimalnego wynagrodzenia - Holandia

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w Holandii to 9,33 euro (powyżej 22 lat).


NORWEGIA


Minimalne wynagrodzenie na godzinę w sektorze transportu drogowego obowiązujące od 01.12.2018 r. to:
 • dla kierowców pojazdów DMC >3,5 t. wynosi 171,45 NOK
 • dla kierowców autobusów - 155,87 NOK

CZECHY


Począwszy od stycznia 2019 roku wzrosła płaca minimalna w Czechach i wynosi obecnie 13 350 CZK.

Karina Dumond, prawnik,

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: