eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoAkty prawneDz.U.rok 2016 › poz. 2148

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2148

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”

 • Organ wydający MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 • Status aktu prawnego obowiązujący
 • Data ogłoszenia 2016-12-27
 • Data wydania 2016-12-16
 • Data wejścia w życie 2017-01-01
 • Data obowiązywania 2017-01-01
 • Treść

Dziennik Ustaw - rok 2016 - wszystkie pozycje z dnia 2016-12-27

 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2168

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2167

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2166

  Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2165

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2164

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2163

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2162

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2161

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2160

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przekazywania danych w kwartalnych raportach dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2159

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2158

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2157

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2156

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2155

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2154

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2153

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2152

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2151

  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2150

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2149

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
 • Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2148

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: