eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › 10 obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020

10 obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020

2020-01-01 00:50

10 obowiązków pracodawcy na przełomie roku 2019/2020

Jakie obowiązki ma pracodawca na przełomie roku? © Petr Kurgan - Fotolia.com

Przełom roku to nie tylko intensywny czas bilansów, analiz wyników i podsumowań w zakresie funkcjonowania firmy. Jest to również okres, w którym następują istotne zmiany prawne, pociągające za sobą nowe obowiązki pracodawców. O czym każdy zatrudniający powinien więc pamiętać, mając na uwadze aktualne przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i socjalnych? Aplikant radcowski Agata Majewska z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy specjalnie dla pracodawców, przygotowała listę 10 zadań do zrealizowania na przełomie roku.

Przeczytaj także: Zmiany w Kodeksie Pracy: umowa o pracę przed jej podjęciem

1. Zaległy urlop wypoczynkowy


Przepisy Kodeksu Pracy nakazują pracodawcy udzielić urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Wzorcowo więc powinien on zostać w całości wykorzystany w danym roku kalendarzowym. Dni zaległego urlopu, którego pracownik nie wykorzystał w 2019 r., pracodawca musi udzielić nie później niż do końca września 2020 r.

2. Plan urlopów


Plan urlopów powinien zostać sporządzony przed rozpoczęciem lub na początku roku kalendarzowego. Może obejmować zarówno cały rok, jak i jego część (np. kwartał). Powinien uwzględniać on wnioski pracowników, a jednocześnie zapewnić normalny tok pracy w firmie. Obowiązek sporządzenia planu urlopów nie dotyczy pracodawców, u których nie działa organizacja związkowa, jak również gdy działająca zakładowa organizacja wyraziła zgodę na jego brak.. Wówczas urlopy udzielane powinny być w porozumieniu z pracownikami.

3. Zebranie oświadczeń o korzystaniu z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem


Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko do 14. roku życia, ma prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni w roku kalendarzowym, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie przysługuje najpóźniej do końca dnia, w którym dziecko kończy 14 lat. Wspomniane 2 dni lub 16 godzin przysługuje w każdym nowym roku kalendarzowym. Dni niewykorzystane w 2019 roku, nie przechodzą jednak na rok na następny.

fot. Petr Kurgan - Fotolia.com

Jakie obowiązki ma pracodawca na przełomie roku?

Przełom roku to nie tylko intensywny czas bilansów, analiz wyników i podsumowań w zakresie funkcjonowania firmy. Jest to również okres, w którym następują istotne zmiany prawne, pociągające za sobą nowe obowiązki pracodawców.


4. Dostosowanie nowego sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej


Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy otrzymali możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych w formie papierowej lub elektronicznej – w zależności od dokonanego przez siebie wyboru. Obowiązek ujednolicenia systemu prowadzenia dokumentacji, ze względu na to, że dotyczy nie tylko nowo zatrudnionych, ale i dotychczasowych pracowników, rozciągnięty został na cały 2019 r. Od 1 stycznia 2020 r. powinien więc w całości odpowiadać rygorom rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacji.

5. Korekta odpisu na ZFŚS


Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają pracodawcy, zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Natomiast najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. pracodawcy obowiązani są dokonać korekty odpisu na ZFŚS do rzeczywistej, przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników za mijający rok kalendarzowy. Jeśli faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych przewyższa przewidywaną, różnicę między odprowadzonym, a należnym odpisem należy odprowadzić na rachunek ZFŚS do 31 grudnia 2019 r. Jeśli liczba ta jest niższa, w 2020 roku możliwe jest odprowadzenie odpisu pomniejszonego o nadpłaconą kwotę.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych


Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, jak i pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia takich pracowników, do 20 stycznia 2020 r. mają obowiązek złożenia informacji rocznej w formie dokumentu elektronicznego w ramach systemu e-PFRON.

Pracodawcy, którzy uzyskują odpowiedni wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych obowiązani są w tym samym terminie do złożenia informacji rocznej o tymże zatrudnieniu, a także o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub działalności na ich rzecz.

7. Informacja nt. liczby członków ZOZ


Do 10 stycznia 2020 r. zakładowa organizacja związkowa działająca u pracodawcy ma obowiązek przekazać mu informację o liczbie swoich członków. Obowiązkiem pracodawcy jest zaś udostępnienie takiej informacji do wglądu innej działającej u niego organizacji związkowej, jeśli złoży w tym zakresie pisemny wniosek. Rozwiązanie to zapewnić ma lepszą weryfikację liczby faktycznych członków organizacji związkowych działających u poszczególnych pracodawców i zapobiec jej sztucznemu zawyżaniu.

8. Podwyżka płacy minimalnej


Rok 2020 przynosi kolejną podwyżkę płacy minimalnej. Od 1 stycznia wynosić ona będzie 2.600,00 zł brutto w stosunku do pracowników zatrudnionych na pełen etat. Oznacza to konieczność przeglądu płac w firmie celem zapewnienia ustawowego minimum. Bez znaczenia pozostaje, czy podwyżka polegać będzie na podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego, czy będzie miała charakter dodatku wyrównawczego. Kluczowym jest jedynie, by pracownik rzeczywiście otrzymał wynagrodzenie minimalne.

9. II faza wdrożenia PPK


Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych 1 lipca 2019 r. objęła pierwszą pulę największych pracodawców. Od 1 stycznia 2020 r. dotyczyć będzie również podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Oznacza to przede wszystkim obowiązek zawarcia przez nie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK, a także odprowadzania należnych składek za pracowników objętych programem.

10. Dodatek stażowy wliczony do podstawy wynagrodzenia


Zapowiadaną od kilku miesięcy zmianą jest zaliczenie od 1 stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego dodatku za staż pracy. Oznacza to, iż pracownikom, którym przyznano dodatek stażowy, zostanie on wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych przy obliczaniu wysokości płacy minimalnej. Skutkiem tego nastąpić ma faktyczne podwyższenie wynagrodzenia pracowników legitymujących się najdłuższym stażem zatrudnienia.

oprac. : Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2020

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: