eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Ochrona kobiety w ciąży

Ochrona kobiety w ciąży

2016-02-22 12:02

Ochrona kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży podlegają ochronie © Andrey Popov - Fotolia.com

Przemiany polityczne, ekonomiczne oraz społeczno-gospodarcze, które dokonały się w Polsce, wywarły znaczący wpływ na stan ochrony pracy. Reformy, procesy restrukturyzacji wielu sektorów gospodarki, upływ okresu ochronnego ustalonego w pakietach socjalnych, spowodowały zwiększenie liczby zwolnień grupowych pracowników. Obecne bezrobocie (około 10 % ) w dalszym ciągu generuje patologiczne zjawiska w sferze warunków pracy. Rynek pracodawcy nie zmniejsza ich dyktatu w stosunku do pracowników, którzy chcąc pracować, przystają na każde warunki. Sytuacja ta dotyczy także kobiet, które w pewnych okolicznościach tj. związanych z macierzyństwem powinny być chronione w sposób szczególny.

Przeczytaj także: Ciąża pracownicy a badania kontrolne

Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem nie polega jedynie na zakazie, bądź ograniczeniu możliwości wypowiadania umów o pracę. Łączenie pracy zawodowej z obowiązkami matki czy ojca byłoby niezwykle trudne, gdyby nie szerokie uprawnienia gwarantowane przez przepisy prawa pracy w zakresie możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią, coroczne zwolnienie na 2 dni od pracy w związku z wychowaniem dzieci do lat 14 czy zwolnienia od pracy dla sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18.

Szczegóły zawarte są w dziale VIII Kodeksu Pracy pt. „Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem” (art. 176 – 189) oraz w przepisach szczególnych.

Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące uprawnień pracowników z działu VIII K.p. oraz ciekawe wykładnie Sądu Najwyższego dotyczące ochrony zatrudnionych rodziców.

Warto znaczyć, że kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Kobiety w ciąży podlegają ochronie

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy.


Zasady tej nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (12 tydzień), ulega przedłużeniu do dnia porodu, z tym, że nie dotyczy to umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. Przepisy o ochronie kobiet w czasie urlopu macierzyńskiego stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. (art. 177 § 1 – 5 k. p.). Zgodnie z art. 47 k. p. pracownicy, której wypowiedziano lub z którą rozwiązano umowę o pracę w okresie ciąży i która podjęła pracę w wyniku przywrócenia, przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jeżeli jednak pracodawca został powiadomiony o ciąży, powodującej objęcie kobiety szczególną ochroną trwałości stosunku pracy już po rozwiązaniu umowy, wynagrodzenie przysługuje od chwili powiadomienia.

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 1981 r., I PRN 135/90 (OSNCP 1981, z. 7, poz. 139) orzekł, że w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez zakład pracy umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży, niepowiadomienie zakładu pracy o ciąży pracownicy nawet po rozwiązaniu z nią umowy o pracę ma znaczenie tylko przy rozpoznawaniu jej roszczenia o wynagrodzenie za czas, w którym nie pracowała, nie zawiadomiwszy zakładu pracy; pracownica taka nie może otrzymać wynagrodzenia niższego od określonego w art. 57 k. p. Dla ochrony kobiety w okresie ciąży przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę nie jest istotny termin wskazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z 15 stycznia 1988r., I PRN 74/87, Sł. Prac. 1988, nr 5, s. 28). Jednak zarzut, że kobieta w okresie wypowiedzenia była w ciąży, nie może odnieść skutku wówczas, jeżeli zostanie postawiony dopiero w rewizji. Podniesienie bowiem nowego faktu w rewizji jest spóźnione (wyrok SN z 17 maja 1965 r., II PR 213/65, NP 1966, nr 6, s. 819).

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: