eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Kodeks wyborczy znowelizowany

Kodeks wyborczy znowelizowany

2014-08-21 12:36

Kodeks wyborczy znowelizowany

Kodeks wyborczy znowelizowany © Andrey Burmakin - Fotolia.com

W dniu 4 sierpnia 2014 roku Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw. Podstawowa zmiana polega na poszerzeniu dopuszczalności głosowania korespondencyjnego.

Przeczytaj także: Zmiany w prawie V-VI 2014

Zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw płynnych

W dniu 1 sierpnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem ustawy jest wdrożenie do prawa polskiego postanowień dyrektywy unijnej dot. specyfikacji benzyn, oleju napędowego i olejów pędnych oraz wprowadzenie do polskiego prawodawstwa mechanizmu monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z wykorzystania paliw w transporcie drogowym.

Ustawa wprowadza m.in obowiązek właściwego znakowania dystrybutorów (sposób określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki). Kontrolę wykonywania wyżej opisanych obowiązków prowadzić będzie Inspekcja Handlowa. Wprowadzono również konieczne zmiany i uzupełnienia przepisów w części dotyczącej Systemu Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw. Systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że większość zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, natomiast zmiany do nowelizacji tej ustawy w terminach późniejszych (1 października 2014 r. lub 1 stycznia 2015 r.)

Nowelizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku Prezydent Komorowski podpisał również ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu dostosowanie reżimu regulacyjnego dla sektora naftowo-gazowego do wyzwań i możliwości, jakie niosą ze sobą rozwój technologii wydobywczych węglowodorów oraz sytuacja gospodarcza na świecie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa wydobywania, przestrzegania wymagań ochrony środowiska i konkurencyjności inwestycji związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż. Ustawa ma przyspieszyć prace poszukiwawcze, rozpoznawcze i wydobywcze służące pozyskiwaniu węglowodorów oraz ułatwić ich prowadzenie. Jej efektem ma być zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego, oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ustawa ma również na celu zabezpieczenie interesów państwa przy wydawaniu koncesji na pozostałe kopaliny objęte własnością górniczą oraz uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w dotychczasowej praktyce stosowania ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w innych terminach.

fot. Andrey Burmakin - Fotolia.com

Kodeks wyborczy znowelizowany

Podstawowa zmiana polega na poszerzeniu dopuszczalności głosowania korespondencyjnego.


Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W dniu 1 sierpnia 2014 roku została także podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Nowelizacja ta dokonuje zmian istniejącego stanu prawnego w zakresie regulacji dotyczących kształcenia aplikantów aplikacji sędziowskiej: znosi staż na stanowisku referendarza sądowego, w wyniku czego aplikacja sądowa zostanie skrócona z 48 do 30 miesięcy, wprowadza także zasadę, że osoby, które w trakcie odbywania aplikacji pobierały stypendium, będą obowiązane do podjęcia zatrudnienia na stanowisku referendarskim bądź też na stanowisku asystenta sędziego lub asystenta prokuratora w terminie 3 lat od dnia ukończenia aplikacji. Niewywiązanie się z tego obowiązku ma skutkować koniecznością zwrotu stypendium, chyba, że osoba zainteresowana wykaże, że usiłowała podjąć zatrudnienie, na stanowisku referendarza lub asystenta sędziego.

Ustawa zawiera przepis przejściowy gwarantujący aplikantom, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie ustawy, zakończenie procesu edukacji na dotychczasowych zasadach.

Ustawa wejdzie w życie 26 sierpnia 2014 roku.

Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska.

W dniu 4 sierpnia 2014 roku została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest zniwelowanie niekorzystnego wpływu instalacji przemysłowych na środowisko poprzez efektywniejsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Realizacja przepisów ma umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska przy jednoczesnym zmniejszaniu barier administracyjnych.

Zmiany wprowadzane nowelizacją obejmują przede wszystkim wymagania wynikające z najlepszych dostępnych technik, modyfikację przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi, zmianę listy instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego będzie obligatoryjne, oraz wymagania szczegółowe dotyczące funkcjonowania instalacji przemysłowych, w tym dopuszczalnych wielkości emisji. Ponadto wprowadzane zmiany pozwolą na skoordynowanie systemu ochrony powierzchni ziemi oraz uporządkowanie przepisów dotyczących zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy.

Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

1 2 ... 6

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: