eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

2014-03-18 00:05

Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP © fotogestoeber - Fotolia.com

W dniu 7 marca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację z 21 lutego 2014 roku do ustawy o systemie oświaty. 11 marca 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. W dniu 11 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 12 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeczytaj także: Zaliczka na samochód osobowy w podatku VAT

Zmiana w terminie ogłaszania wykazu podręczników szkolnych - nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

W dniu 7 marca 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację z 21 lutego 2014 roku do ustawy o systemie oświaty.

Nowelizacja ta ma na celu umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz w przypadku szkół artystycznych-ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecenia opracowania i wydania podręczników lub ich części.

Ustawa ta usuwa termin, w którym dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który obowiązuje w roku szkolnym, co oznacza pełną dowolność w podawaniu informacji o wykazie podręczników na kolejny rok szkolny. W ustawie przed nowelizacją takie wykazy podręczników obowiązujące w następnym roku szkolnym musiały być podawane do wiadomości w terminie do 15 czerwca

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem 22 marca 2014 roku.

fot. fotogestoeber - Fotolia.com

Zmiany w ustawie o VAT podpisane przez Prezydenta RP

W dniu 11 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.


Nowa regulacja dot. funduszu sołeckiego

W dniu 11 marca 2014 roku Prezydent RP podpisał także ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Ustawa określa zasady tworzenia funduszu sołeckiego oraz zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Ustawa reguluje, że uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu będzie miała zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Wobec tego zlikwidowany został problem corocznego podejmowania uchwały w przypadku, gdy gmina chce trwale korzystać z funduszu sołeckiego. Uchwała o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu będzie miała zastosowanie wyłącznie do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta.

Środki funduszu mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być także przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Ustawa wprowadza także szczególny tryb odwoławczy od decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odrzuceniu wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, a także procedurę poprawy wniosku. Ustawa przewiduje także możliwość składania wniosków dotyczących realizacji wspólnych przedsięwzięć przez kilka sołectw oraz porządkuje procedurę zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu w trakcie roku budżetowego.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 20 marca 2014 roku.

Zmiany w przepisach dot. samochodów „z kratką”

W dniu 11 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał również ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Podstawowym celem nowelizacji jest kompleksowe uregulowanie w przepisach o podatku od towarów i usług zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nowelizacja jest wynikiem dostosowania polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy stanowi, że od samochodu, który jest wykorzystywany w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50% VAT. Cały naliczony podatek będzie można odliczyć od samochodów używanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to jednak wymagało zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Niezłożenie informacji we wskazanym terminie ma skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową podatnika, jeśli jednocześnie doszło do nieprawidłowego odliczenia podatku.

Nowelizacja wprowadza także definicję pojazdów samochodowych - będą to „pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. Zatem ograniczenie w odliczaniu podatku VAT dotyczy wydatków związanych z pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, czyli wydatki dot. quadów, motocykli, samochodów osobowych i pozostałych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ograniczenie to nie będzie natomiast dotyczyć wydatków związanych z motorowerami i ciągnikami rolniczymi oraz innymi pojazdami niemieszczącymi się w definicji pojazdów samochodowych według przepisów o ruchu drogowym.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 roku, z zastrzeżeniem, że Art. 1 pkt. 7. i 8. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Nowelizacja ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 12 marca 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawowym celem nowelizacji jest wskazanie podstawy prawnej do ustalania w drodze decyzji administracyjnych kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych przez osoby niebędące beneficjentami pomocy pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej albo krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej lub finansowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja zmienia także termin płatności należności ustalonych decyzją o nienależnie lub nadmiernie pobranych środkach publicznych z dotychczasowych 14 na 60 dni.

Ustawa ma wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

1 2

następna

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

  • Komentarz usunięty

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: