eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawoZakaz kontaktow Dziadkow z Wnuczetami › Re: Zakaz kontaktow Dziadkow z Wnuczetami
 • Data: 2003-11-17 18:17:05
  Temat: Re: Zakaz kontaktow Dziadkow z Wnuczetami
  Od: "kinka" <k...@t...pl> szukaj wiadomości tego autora
  [ pokaż wszystkie nagłówki ]


  > na jakiej podstawie?

  trochę to długie, aczkolwiek wyczerpujące... :-)


  1988.06.14 uchwała SN III CZP 42/88
  OSNC 1989/10/156

  glosa częściowo krytyczna: Holewińska-Łapińska E. PiP 1991/2/107  Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli
  leży to w interesie dzieci.  Przewodniczący: sędzia SN Z. Świeboda. Sędziowie SN: T. Bukowski, A. Wielgus
  (sprawozdawca).  Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Beaty F. z udziałem Zofii F. o uchylenie
  kontaktów z małol. Jakubem F. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym
  zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki w Koninie,
  postanowieniem z dnia 1 kwietnia 1988 r. do rozstrzygnięcia w trybie art.
  391 k.p.c.:

  "Czy w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje
  dziadkom roszczenie względem rodziców o ustalenie kontaktów dziadków z
  wnukami?"

  podjął następującą uchwałę:

  Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli
  leży to w interesie dzieci.  Zofia F. - babka małoletniego Jakuba F. urodzonego dnia 19 sierpnia 1982
  r. - wystąpiła z wnioskiem o ustalenie jej kontaktów osobistych z wnukiem
  twierdząc, że matka dziecka nie zezwala na widywanie się z nim poza miejscem
  jego zamieszkania. Po rozwodzie rodziców dziecka Beaty i Tomasza F.
  pozostaje ono pod opieką matki. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 16
  czerwca 1987 r. wniosek Zofii F. uwzględnił, ustalając kontakty wnuka z
  babką dwa razy w miesiącu w miejscu jej zamieszkania. Wówczas matka
  małoletniego Jakuba F. złożyła wniosek o ustalenie, że babce nie przysługują
  kontakty z wnukiem, co najwyżej przez ojca dziecka, który ma takie prawo.

  Postanowieniem z dnia 11 stycznia 1988 r. Sąd Rejonowy wniosek ten oddalił,
  dokonując jedynie zmiany miejsca spotkań babki z wnukiem, które mają się
  odbywać w miejscu zamieszkania matki dziecka. Sąd Wojewódzki, rozpoznając
  rewizję uczestniczki Zofii F. kwestionującej stanowisko Sądu Rejonowego co
  do sposobu uregulowania jej spotkań z wnukiem, powziął wątpliwości co do
  tego, czy dziadkowie mogą dochodzić przed sądem ustalenia ich kontaktów z
  wnukami, skoro kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste tylko
  pomiędzy rodzicami i dziećmi. Z przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej
  i pokrewieństwa nie można wyprowadzić wniosków prowadzących do przyznania
  dziadkom roszczenia o ustalenie kontaktów z wnukami. Brak takiej możliwości
  nie da się pogodzić z odczuciem społecznym pojęcia rodziny, dlatego Sądowi
  Wojewódzkiemu nasunęły się wątpliwości zawarte w przytoczonym na wstępie
  zagadnieniu prawnym.  Sąd Najwyższy udzielając odpowiedzi na powyższe zagadnienie prawne zważył,
  co następuje:

  W warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do
  rodzin wielopokoleniowych, wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak i ze
  względu na szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad
  małoletnimi wnukami. Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami
  rodziny trzypokoleniowej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak
  najbardziej normalnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki
  osobiste wynikające z pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi.

  Okoliczność, iż ustawodawca pozostawia poza unormowaniem zarówno prawo
  dziecka do osobistej styczności z rodzicami, czy też z innymi krewnymi, i
  odwrotnie, gdy chodzi o styczność innych jego krewnych z dzieckiem, nie
  oznacza niedopuszczalności uregulowania utrzymywania takich kontaktów.
  Ustawa pozostawia powyższe prawo poza regulacją (...). Sytuacja przedstawia
  się odmiennie, gdy pomiędzy krewnymi istnieje ścisła więź i utrzymywanie
  osobistej styczności związki te pogłębia oraz wpływa korzystnie na
  prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka.

  Zachodzi jednak wątpliwość, czy dopuszczenie do osobistej styczności
  pomiędzy dziadkami a wnukami powoduje ograniczenie uprawnień rodziców
  dziecka, wynikających z władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska - jak to
  wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a
  zwłaszcza art. 95 § 1, art. 96 i art. 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw
  względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i
  strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza
  wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak
  jak tego wymaga dobro i interes dziecka. Jest rzeczą oczywistą, że rodzicom
  przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem
  osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje ono rodzicom
  mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub
  ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego
  orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zostało zawarte w odrębnym
  przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113). Tak więc sfera
  osobistej styczności pozostaje poza władzą rodzicielską i nie wpływa w
  niczym na uszczuplenie jej zakresu. Wynika to jednoznacznie z uchwały
  pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r. (III
  CZP 70/66 - OSNCP 1968, z. 5, poz. 77), w której pkt V stwierdzone zostało,
  że prawo utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy
  rodzicielskiej, skoro do zakazania styczności osobistej z dzieckiem rodzicom
  pozbawionym władzy rodzicielskiej konieczne jest specjalne orzeczenie sądu.

  Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka
  w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości
  umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy
  właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te,
  wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z
  wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie
  i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów
  wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie
  przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka,
  ale jest ono dla jego dobra.

  Kwestię tę sąd opiekuńczy będzie rozstrzygał na podstawie art. 109 § 1
  k.r.o. i kierując się dobrem dziecka będzie mógł, w sytuacji gdy krewni
  (dziadkowie) dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka, zakazać
  im osobistej styczności z dzieckiem, albo gdy rodzice bezpodstawnie
  uniemożliwiają lub poważnie utrudniają kontakty krewnych (dziadków) z
  dzieckiem, zakazać rodzicom takiego postępowania i uregulować sposób
  utrzymywania osobistych kontaktów tych krewnych z dzieckiem.

  Z zasad powyższych Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na przedstawione w
  trybie art. 391 k.p.c. zagadnienie prawne jak w sentencji uchwały.Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

 • 18.11.03 05:51 PL

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.