eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

Dodatek stażowy a regulamin wynagradzania

2011-11-07 13:27

Dodatek stażowy stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Wysokość i zasady obliczania dodatku stażowego regulują przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy) lub pragmatyki służbowe.

Przeczytaj także: Regulamin wynagradzania w małych firmach

Pytanie: Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania pracownikom naszej spółki przysługuje dodatek stażowy, którego podstawą wymiaru jest najniższe wynagrodzenie. Przez najniższe wynagrodzenie - w myśl zapisów regulaminu - rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w zakładzie (dotyczy grupy 1) ustalone przez strony. Otóż grupa 1 to stawka zaszeregowania osobistego pracownika - u nas wynosi 780 zł od kilku lat. W kraju minimalna płaca to obecnie 1.386 zł. Pojęcie najniższe wynagrodzenie nie obowiązuje od 2002 r. Gdyby pracownik był zatrudniony w 1 grupie, to i tak spółka musi mu wyrównać to wynagrodzenie do minimalnej płacy. Wobec powyższego, czy obliczanie dodatku stażowego od kwoty 780 zł jest prawidłowe, czy należy je liczyć od minimalnej płacy w kraju?

Odpowiedź: W opisanym przypadku nie ma podstaw, aby dodatek stażowy naliczać na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

1. Przepisy wewnętrzne mogą przyznawać prawo do dodatkowych świadczeń…

Dodatek stażowy stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia za pracę. Wysokość i zasady obliczania dodatku stażowego regulują przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy (regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy) lub pragmatyki służbowe.

2. …ale powinny też określać zasady ich obliczania i wypłaty

Jeżeli zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania podstawę dodatku stażowego stanowi najniższe wynagrodzenie, przy czym pod pojęciem tym - w myśl regulaminu - rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące w zakładzie, to nie ma podstaw do tego, aby dodatek stażowy obliczać biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie za pracę określone w odrębnych przepisach.

3. W minimalnym wynagrodzeniu sumuje się składniki przysługujące pracownikowi

Obowiązek zapewnienia pracownikowi wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma żadnego wpływu na zasady ustalania wysokości dodatku stażowego.

Należy zauważyć, że minimalne wynagrodzenie za pracę obejmuje, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, również inne składniki wynagrodzenia zaliczane do wynagrodzeń osobowych według klasyfikacji GUS (takie jak premie, dodatki, nagrody), za wyjątkiem:
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy emerytalnej i rentowej oraz
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze może zostać ustalone w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, istotne jest jedynie, aby suma wszystkich składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi była równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.

Podstawa prawna:
  • art. 772 § 1, § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
  • art. 6 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. nr 200, poz. 1679).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: