eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Rozliczenie czasu pracy lekarza w hospicjum

Rozliczenie czasu pracy lekarza w hospicjum

2010-12-18 00:20

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Ewidencja czasu pracy jest bowiem prowadzona dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracodawca jest zobowiązany bez względu na formę prowadzonej przez siebie działalności.

Przeczytaj także: Rozliczenie czasu pracy a 5-dniowy tydzień pracy

Pytanie: Czy pracodawca może zrezygnować z prowadzenia ewidencji czasu pracy? Jeżeli tak, to w jakim przypadku? Dodam że obecnie prowadzimy listy obecności i miesięczne karty ewidencji czasu pracy i roczne karty urlopowe.

W jaki sposób rozliczać czas pracy lekarzy, którzy pracują w środowisku domowym (pacjent pod opieką hospicjum) - zatrudnieni są na umowę o pracę na 1/2 etatu, 18 godzin w tygodniu - dyżurują 1 dzień w tygodniu wykonując wizyty do domu pacjenta i/lub dyżurują pod telefonem i przyjeżdżają na wezwanie do hospicjum.


Odpowiedź: Pracodawca nie może zrezygnować z prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników.

1. Ewidencja jest obowiązkowa

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w zakładzie pracy pracowników wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Ewidencja czasu pracy jest bowiem prowadzona dla celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracodawca jest zobowiązany bez względu na formę prowadzonej przez siebie działalności.

W ewidencji czasu pracy należy wykazywać pracę w poszczególnych dobach, w tym:
 • pracę w niedziele i święta,
 • w porze nocnej,
 • w godzinach nadliczbowych oraz
 • w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, a także
 • dyżury,
 • urlopy,
 • zwolnienia od pracy oraz
 • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
Do kart ewidencji czasu pracy dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Pracodawca jest natomiast zwolniony z obowiązku od prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy (ewidencjonowania godzin pracy) w przypadku pracowników:
 • objętych systemem zadaniowego czasu pracy (takim systemem czasu pracy często objęci są np. handlowcy),
 • zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (tj. pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępców, pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównych księgowych),
 • otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w godzinach nocnych.
Dla wymienionych wyżej pracowników nie prowadzi się ewidencji czasu pracy w zakresie związanym z jego rozliczaniem (nie ewidencjonuje się godzin pracy). Natomiast w pozostałym zakresie, dotyczącym np. urlopów wypoczynkowych czy zwolnień od pracy itp., pracodawca powinien taką ewidencję prowadzić.

Ważne! Kierowcy - ewidencja obowiązkowa w każdym systemie czasu pracy

W stosunku do kierowców ewidencję czasu pracy pracodawca prowadzi niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyjętym okresie rozliczeniowym.

Pracodawca nie może zatem całkiem zrezygnować z prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników.

 

1 2

następna

oprac. : Joanna Kaleta / Portal Kadrowy Portal Kadrowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: