eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

projekt dotyczy uzupełnienia katalogu przesłanek niewypłacalności pracodawcy o postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego
Kadencja sejmu: 7
Nr druku: 2152
Data wpłynięcia: 2014-02-03
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł:Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
data uchwalenia:2014-05-30
adres publikacyjny:Dz.U. poz. 923

2152
 
Druk nr 2152 
 
 
Warszawa, 30 stycznia 2014 r. 
SEJM  
 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII kadencja 
Marszałek Senatu 
 
 
 
 
Pani  
 
Ewa Kopacz 
 
Marszałek Sejmu 
 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 
Zgodnie z  art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek podjętą przez Senat na 
48.  posiedzeniu w dniu 30  stycznia 2014 r.  uchwałę  w  sprawie  wniesienia  do 
Sejmu projektu ustawy 
 
 -  o zmianie ustawy  o  ochronie  roszczeń 
pracowniczych  w  razie  niewypłacalności 
pracodawcy

 
Jednocześnie  pragnę  poinformować,  że  Senat  upoważnił  senatora 
Mieczysława Augustyna do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem. 
 
 
 wz. (-) Jan Wyrowiński 
 Wicemarszałek Senatu 
U C H WA Ł A  
S E N A T U   R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J  
z dnia 30 stycznia 2014 r.  
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. 
Jednocześnie  upoważnia  senatora  Mieczysława  Augustyna  do reprezentowania Senatu  
w pracach nad projektem. 
 
 
MARSZAŁEK SENATU 
W/Z 
 
 
Jan Wyrowiński 
Wicemarszałek Senatu 
 
 
 
projekt 
U S T A W A  
z dnia 
o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy 
Art. 1. W  ustawie  z  dnia  13  lipca  2006  r.  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  w  razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.) w art. 3: 
1) 
w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 
„6)  wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.”; 
2) 
 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.  Datą  niewypłacalności  jest  data  wydania  postanowienia  sądu 
upadłościowego   o  ogłoszeniu  upadłości  pracodawcy  w  przypadkach,  o  których 
mowa  w ust. 1 pkt 1 i 2, data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości pracodawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, 
data uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania 
upadłościowego,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  3,  data  wydania  postanowienia 
o  wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.”. 
Art. 2. Do  roszczeń  pracowniczych  z  tytułu  niewypłacalności  pracodawcy,  o  której 
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, powstałych po dniu 1 stycznia 2013 r., 
stosuje się przepisy tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
Art. 3. W stosunku do roszczeń pracowniczych,  o których mowa w art.  2, powstałych 
przed  dniem  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy,  termin  określony  w  art.  15  ust.  1  ustawy 
zmienianej w art. 1 rozpoczyna swój bieg w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
                                                 
1)  Zmiany  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w  Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  237,  poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. 
Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1342 oraz z 2013 r. poz. 675. 
 
U Z A S A D N I E N I E  
 
1. Cel projektowanej ustawy 
Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  w  razie 
niewypłacalności  pracodawcy  zmierza  do  rozszerzenia  katalogu  postanowień,  których 
wydanie przez sąd upadłościowy skutkuje niewypłacalnością pracodawcy, a w konsekwencji 
uruchomieniem  mechanizmu  zaspokojenia  roszczeń  pracowników  ze  środków  Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Niniejsza inicjatywa ustawodawcza związana jest z konkretnym stanem faktycznym.  
W dniu 28 stycznia 2013  r.  Sąd  Handlowy  w  Meaux  we  Francji  wydał  orzeczenie  o 
wszczęciu  wobec  polskiego  przedsiębiorcy  -  Christianapol  Sp.  z  o.o.  postępowania 
upadłościowego  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1346/2000  w 
sprawie  postępowania  upadłościowego.  Sąd  Handlowy  w  Meaux  uznał  się  właściwym  do 
ogłoszenia  upadłości  Spółki  gdyż  stwierdził,  że  we  Francji  znajduje  się  główny  ośrodek 
działalności firmy (faktyczny zarząd).  
W dniu 16 maja 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI 
Gospodarczy  do  Spraw  Upadłościowych  i  Naprawczych  wydał  postanowienie  o  wszczęciu 
wtórnego postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Christianapol Sp. 
z o.o. znajdującego się w Polsce i ustanowił syndyka.  
Dnia  18  czerwca  2013  r.  syndyk  złożył  zbiorczy  wykaz  niezaspokojonych  roszczeń 
pracowniczych,  a  następnie  -  16 lipca 2013 r. -  wykaz  uzupełniający,  którymi  wystąpił  o 
wypłatę  ze  środków  Funduszu  Gwarantowanych  Świadczeń  Pracowniczych  świadczeń  na 
rzecz  914 pracowników. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odmówił wypłaty świadczeń, ponieważ w świetle 
art.  6  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  w  razie  niewypłacalności 
pracodawcy,  dniem  niewypłacalności  Christianapol  Sp.  z  o.o.  jest  data  orzeczenia  Sądu 
Handlowego w Meaux we  Francji tj. 8 stycznia 2013 r.,  a  nie  data  wydania  przez  Sąd  w 
Poznaniu  postanowienia  o  wszczęciu  wtórnego  postępowania  upadłościowego  (16  maja 
– 2 – 
2013 r.). Postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego nie jest bowiem 
przesłanką niewypłacalności w obowiązującym stanie prawnym. 
W  świetle  powyższego,  zaspokojone  zostać  mogą  roszczenia  tylko  tych  pracowników 
Christianapol Sp. z o.o, którzy złożyli indywidualne wnioski o wypłatę  świadczeń z tytułu 
wynagrodzeń  za  okres  od  1  do  28  stycznia  2013  r.  oraz  z  tytułu  odpraw  pieniężnych  (w 
przypadku osób, z  którymi  stosunki  pracy  ustały  w  ciągu  4  miesięcy  po  dniu  28  stycznia 
2013 r.). 
 
2. Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym 
 
W  myśl  art.  3  ust.  1  ustawy  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  w  razie 
niewypłacalności pracodawcy, niewypłacalność pracodawcy (zarówno krajowego, będącego 
przedsiębiorcą  w  rozumieniu  przepisów  o  swobodzie  działalności  gospodarczej,  jak i 
zagranicznego,  który  posiada  w  Polsce  oddział  lub  przedstawicielstwo)  zachodzi,  gdy  sąd 
upadłościowy,  na  podstawie  przepisów  ="http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1137578&full=1" wyda 
postanowienie o: 
1) 
ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika; 
2) 
ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu; 
3) 
zmianie  postanowienia  o  ogłoszeniu  upadłości  z  możliwością  zawarcia  układu  na 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika; 
4) 
oddaleniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  pracodawcy,  jeżeli  jego  majątek  nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania; 
5) 
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest 
obciążony  hipoteką,  zastawem,  zastawem  rejestrowym,  zastawem  skarbowym  lub 
hipoteką  morską  w  takim  stopniu,  że  pozostały  jego  majątek  nie  wystarcza  na 
zaspokojenie kosztów postępowania. 
W  świetle  zatem  obowiązujących  przepisów  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych, 
postanowienie  o  wszczęciu  wtórnego  postępowania  upadłościowego  nie  jest  przesłanką 
niewypłacalności. 
Z  kolei  art.  6  ust.  1  pkt  3  ustawy  o  ochronie  roszczeń  pracowniczych  w  razie 
niewypłacalności  pracodawcy,  za  podstawę  niewypłacalności  uznaje  wydanie,  zgodnego  z 
art.  3  ust.  2  i  4  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1346/2000  w  sprawie  postępowania 
upadłościowego, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy zagranicznego, mającego 
strony : [ 1 ] . 2

  • 2152 › Pobierz plik Pobierz plik PDF
 


Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.