eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo administracyjne › Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

2010-06-25 12:06

Dnia 17 czerwca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 228, dalej "nowelizacja"), która przywraca możliwość obniżenia wysokości opłat komorniczych przez sąd. Trzeba zaznaczyć na wstępie, że taka możliwość istniała przez trzy lata do 2007 r. Wówczas, jak podawało Ministerstwo Sprawiedliwości, do sądów wpłynęło ok. 12 tys. wniosków o obniżenie wysokości opłat komorniczych.

Przeczytaj także: Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - kolejne zmiany

Zgodnie z nowelizacją, sąd rejonowy, może obniżyć wysokość opłaty komorniczej stosunkowej, tylko w przypadku, gdy uprawniony (dłużnik lub niekiedy również wierzyciel) złoży wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej do sądu, przy którym działa komornik, w terminie 7 dni od dnia dowiedzenia się przez uprawnionego o ściągnięciu opłaty, albo od dnia doręczenia postanowienia zawierającego wezwanie do uiszczenia opłaty.

Wniosek o obniżenie opłaty może złożyć nie tylko dłużnik, ale także wierzyciel w sytuacji, gdy będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty w przypadku niecelowego wszczęcia egzekucji.

Nowelizacja określa także kryteria, które sąd powinien wziąć pod uwagę ustalając kwotę, o jaką powinna zostać obniżona opłata. Sąd rozpoznając wniosek powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na nakład pracy komornika, sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów.

Ponadto w wyniku nowelizacji rozszerzony został katalog wierzytelności, przy egzekucji z których obowiązuje obniżona opłata stosunkowa w wysokości 8 % wyegzekwowanego świadczenia, nie niższa niż 1/20 i nie wyższa niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nowe kategorie wierzytelności to świadczenie z ubezpieczenia społecznego, zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium oraz dodatek szkoleniowy, wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obniżenie opłaty było uzasadnione głównie z tego względu, że ww. wierzytelności są podobne do wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, przy których obowiązywała dotychczas 8 % opłata stosunkowa. Warto dodać, że podstawowa stawka opłaty komorniczej wynosi 15 % wyegzekwowanej kwoty, dodatkowo ta kwota nie może być niższa niż 1/10 i wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Podsumowując, nowelizacja z jednej strony z pewnością zapoczątkuje lawinę wniosków o obniżenie wysokości opłat komorniczych, co może przedłużyć i tak nieraz trudne i długotrwałe postępowanie egzekucyjne, a także spowolnić pracę sądów. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia dłużników, jak i wierzycieli należy ocenić ją pozytywnie, gdyż przyczyni się ona do obniżenia negatywnych skutków finansowych dotkliwych dla dłużników utrzymujących się ze stałych, zazwyczaj niewysokich świadczeń.

Obniżenie opłat komorniczych może także doprowadzić do wzrostu wysokości egzekwowanych wierzytelności, gdyż koszty komornicze nie będą tak wysokie jak są dotychczas (zdarzało się, że były one równe lub przewyższały egzekwowane wierzytelności). Efekty nowelizacji będzie można jednak ocenić obiektywnie dopiero za kilka lat, oczywiście jeżeli wcześniej przepisy te nie zostaną uchylone, gdyż samorząd komorniczy zapowiada jak najszybsze ich zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: