eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Podróż służbowa a wypadek przy pracy

Podróż służbowa a wypadek przy pracy

2009-12-31 03:10

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracownik uległ wypadkowi podczas podróży służbowej. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w czasie powrotu zatrudnionego do miejsca zakwaterowania. Czy zajście to należy potraktować jako wypadek przy pracy? A jeżeli tak, jakie obowiązki spoczywają wówczas na pracodawcy?

Przeczytaj także: Wypadek przy pracy: nowe przepisy

Przypomnijmy, pod pojęciem podróży służbowej pracownika kryje się wykonywanie zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się jego stałe miejsce pracy, w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę. Jeżeli chodzi natomiast o definicję wypadku przy pracy, to w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz, U. Nr 199 poz. 1673 ze zm.) jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych we wspomnianej ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone powyżej. Konieczne jest jednak pamiętać, że chodzi tu tylko i wyłącznie o taki wypadek, który został spowodowany postępowaniem pracownika pozostającym w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Z orzecznictwa wynika, że pracownik odbywający podróż służbową ma zagwarantowaną dość szeroką ochronę. I tak np., w wyroku z 6 grudnia 1990 r. (II PRN 10/90, PiZS 1991, Nr 4, poz. 62) SN uznał, że wypadku, jakiemu uległ zatrudniony w czasie podróży służbowej, nie traktuje się jako zrównanego z wypadkiem przy pracy tylko wtedy, gdy postępowanie pracownika nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań.

Ochronie prawnej podlega nawet taki wypadek, któremu pracownik przebywający w podróży służbowej uległ podczas jej części rekreacyjnej. W opinii SN, udział w takim spotkaniu pozostaje w związku funkcjonalnym z pracą, chyba że zachowanie pracownika jest naganne w sposób uzasadniający uznanie, że doszło do zerwania powiązania z podróżą służbową (por. wyrok SN z 8 października 1999 r., II UKN 545/98, PiZS 2000, Nr 6, poz. 42- 43).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: