eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Rządowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

- określenie zasad wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, uzyskiwania prawa wykonywania tych zawodów oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego;- utrata mocy obowiązującej ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zwodach pielęgniarki i położnej;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 3355
  • Data wpłynięcia: 2010-08-17
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o zawodach pielęgniarki i położnej
  • data uchwalenia: 2011-07-15
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 174, poz. 1039

3355

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia ………………….

w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia … o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr …,
poz. …) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i tryb organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i
położnych, w tym:
a) warunki i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
b) czas trwania kształcenia,
c) wzory dokumentacji przebiegu kształcenia,
d) tryb zwolnienia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości;
2) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 76 ust. 2
ustawy z dnia … o zawodach pielęgniarki i położnej, w tym:
a) terminy przeprowadzania egzaminu państwowego,
b) kwalifikacje i liczbę członków państwowej komisji egzaminacyjnej oraz jej zadania,
c) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty oraz wzór
zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu specjalistycznego, kursu
kwalifikacyjnego i kursu dokształcającego;
3) wysokość wynagrodzenia członków państwowej komisji egzaminacyjnej, o którym mowa
w art. 76 ust. 6 ustawy;
4) wysokość opłaty za egzamin państwowy, o której mowa w art. 76 ust. 7 ustawy;
5) warunki i tryb przeprowadzania egzaminu po kursie kwalifikacyjnym i kursie
specjalistycznym, w tym kwalifikacje członków komisji egzaminacyjnej.

§ 2.
1. Pielęgniarka lub położna ubiegająca się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o
dopuszczenie do specjalizacji do organizatora kształcenia w terminie przez niego wyznaczonym.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie;
2) w przypadku ubiegania się o skrócenie okresu trwania specjalizacji - dokument potwierdzający
spełnienie jednego z warunków określonych w art. 76 ust. 3 ustawy;
3) w przypadku podjęcia kształcenie podyplomowego na podstawie skierowania wydanego przez
pracodawcę - także skierowanie wydane przez pracodawcę.

§ 3. 1. W celu dopuszczenia pielęgniarki lub położnej do specjalizacji organizator kształcenia
powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa w §
6 ust. 1, jako przewodniczący;
2) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce
prowadzenia kształcenia podyplomowego, a w przypadku gdy organizatorem kształcenia jest
okręgowa izba pielęgniarek i położnych, utworzona przez nią spółka handlowa, w której posiada ona
udziały lub akcje lub inny utworzony przez nią podmiot - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych;

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

1
3) przedstawiciel właściwego dla danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny pokrewnej
stowarzyszenia zawodowego lub towarzystwa naukowego pielęgniarek i położnych.
3. Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny spełnić warunki, o których mowa w
§ 8 ust. 2.
4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ocenę, na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka, położna ubiegająca się o
dopuszczenie do specjalizacji spełnia wymogi określone w ustawie;
2) przeprowadzenie egzaminu wstępnego w przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6;
3) podjęcie decyzji o skróceniu okresu trwania specjalizacji w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.
2;
4) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.
5. W przypadku gdy liczba pielęgniarek lub położnych ubiegających się o dopuszczenie do
specjalizacji jest większa niż liczba miejsc, określona przez organizatora kształcenia, komisja
kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.
6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra
właściwego do spraw zdrowia, przeprowadzenie egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest
obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek lub położnych ubiegających się o dopuszczenie do
specjalizacji.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi także właściwy
konsultant wojewódzki do spraw pielęgniarstwa lub położnictwa.

§ 4. 1. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich
modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie specjalizacji, nie może być on jednak krótszy
niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.
2. Czas trwania specjalizacji może zostać skrócony do 12 miesięcy, jeżeli pielęgniarka lub
położna spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz jest zatrudniona
na stanowisku zgodnym z dziedziną specjalizacji;
2) ukończyła szkołę o specjalności pielęgniarstwo psychiatryczne oraz posiada co najmniej
pięcioletni staż pracy w zawodzie w tej specjalności i ubiega się o tytuł pielęgniarki specjalisty w
dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego;
3) ukończyła szkolenie, w tym za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co
najmniej 3 miesiące, i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, w zakresie zgodnym z
dziedziną specjalizacji;
4) ukończyła specjalizację w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia.
3. Organizator kształcenia może także zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie
praktyczne i zwolnić pielęgniarkę lub położną z obowiązku ich odbywania, jeżeli zostały one
zrealizowane w ramach:
1) kursu kwalifikacyjnego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym
niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;
2) kursu specjalistycznego w zakresie objętym programem specjalizacji - w wymiarze nie większym
niż określony w ramowym programie kształcenia dla tego rodzaju kursu.
4. Organizator kształcenia może również zaliczyć staż cząstkowy stanowiący część szkolenia
praktycznego i zwolnić pielęgniarkę, położną z obowiązku jego odbywania w przypadku, gdy posiada
ona co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie i jest aktualnie zatrudniona w komórce
organizacyjnej o profilu zgodnym ze stażem cząstkowym.
5. Zaliczenie, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć modułów, wybranych jednostek
modułowych i szkolenia praktycznego zrealizowanego w ramach kursów kwalifikacyjnych i kursów
specjalistycznych.
6. W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, pielęgniarka, położna składa wniosek
do organizatora kształcenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
7. Pielęgniarka, położna może ubiegać się o skrócenie okresu trwania specjalizacji, o którym
mowa w ust. 2, albo o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych i szkolenia
praktycznego, o których mowa w ust. 3, lub zaliczenie stażu cząstkowego, o którym mowa w ust. 4.
8. Organizator kształcenia może zaliczyć pielęgniarce lub położnej, która przerwała specjalizację
i ponownie do niej przystąpiła, zrealizowane i zaliczone poprzednio moduły i szkolenie praktyczne na
podstawie przedłożonej karty specjalizacji, jeżeli przerwa w odbywaniu specjalizacji nie była dłuższa
niż 5 lat.

2
9. Przed podjęciem decyzji w sprawie zaliczenia pielęgniarce lub położnej zajęć, o których mowa
w ust. 3, 4 i 8, organizator kształcenia zasięga opinii kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 6
ust. 1.

§ 5. 1. Pielęgniarka lub położna ubiegająca się o skrócenie okresu trwania specjalizacji na
podstawie art. 76 ust. 3 ustawy składa wniosek w tej sprawie wraz z opinią kierownika specjalizacji do
ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora Centrum Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, zwanego dalej „Centrum".
3. Dyrektor Centrum dołącza do wniosku opinię powołanego przez siebie zespołu. W skład
zespołu wchodzą:
1) konsultant krajowy w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia;
2) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
3) trzech pracowników naukowych szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych posiadających tytuł
naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.
4. Pielęgniarka lub położna, posiadająca stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek
naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierza uzyskać tytuł specjalisty, może także zostać
zwolniona przez komisję kwalifikacyjną z egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 3 ust. 5.

§ 6. 1. Organizator kształcenia wyznacza kierownika specjalizacji w określonej dziedzinie
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
2. Kierownikiem specjalizacji może być pielęgniarka, położna, która spełnia co najmniej jeden z
następujących warunków:
1) posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa oraz co najmniej
pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia będącej przedmiotem specjalizacji;
2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem specjalizacji i co
najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa albo dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia będącej przedmiotem specjalizacji.
3. W dziedzinach, w których nie ma osób posiadających tytuł specjalisty, kierownika specjalizacji
wyznacza organizator kształcenia po uzgodnieniu z dyrektorem Centrum.

§ 7. 1. Do obowiązków kierownika specjalizacji należy:
1) ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem specjalizacji i sprawowanie nadzoru
nad realizacją tego planu;
2) opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie
samokształcenia;
3) sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych;
4) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie
specjalizacji, w ramach szkolenia praktycznego;
5) ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, położną opracowań teoretycznych przewidzianych
w programie specjalizacji;
6) organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie specjalizacji;
7) wskazanie opiekunów staży cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia
praktycznego;
8) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu specjalizacji.
2. Kierownik specjalizacji może upoważnić inną pielęgniarkę, położną spełniającą warunki
określone w § 6 ust. 2 do zapewnienia nadzoru, o którym mowa w ust.1 pkt 4.

§ 8. 1. Pielęgniarce, położnej dopuszczonej do specjalizacji organizator kształcenia wydaje kartę
specjalizacji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Karta specjalizacji z wymaganymi wpisami oraz potwierdzeniami i zaliczeniami stanowi dowód
odbycia specjalizacji.

§ 9. 1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 76 ust. 2 ustawy, może przystąpić
pielęgniarka lub położna, która:
1) odbyła specjalizację albo została zwolniona z obowiązku jej odbywania w całości lub części, na
podstawie § 5;

3
2) złożyła do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek o
dopuszczenie do egzaminu państwowego wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym
zwolnienie z obowiązku odbycia specjalizacji w całości lub części;
3) złożyła dokument potwierdzający wniesienie na rachunek bankowy wskazany przez Centrum
opłaty za egzamin państwowy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum, do dnia 31 maja albo
do dnia 31 października.

§ 10. 1. Dyrektor Centrum ustala plan egzaminów państwowych dla poszczególnych dziedzin
pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia przeprowadzanych w danym
roku.
2. Organizator kształcenia powiadamia Centrum o terminie zakończenia specjalizacji
przypadającym w roku następnym oraz liczbie uczestników tej specjalizacji, nie później niż na 12
miesięcy przed jej zakończeniem.
3. Plan egzaminów państwowych przeprowadzanych w danym roku Centrum podaje do
wiadomości na stronie internetowej Centrum do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
4. Egzamin państwowy przeprowadzany jest w dwóch sesjach egzaminacyjnych: wiosennej i
jesiennej.
5. Egzamin państwowy dla danej dziedziny jest przeprowadzany, jeżeli przystępuje do niego nie
mniej niż 25 pielęgniarek lub położnych.
6. Za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, egzamin państwowy może być
przeprowadzony dla mniejszej liczby pielęgniarek i położnych.

§ 11. 1. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej mogą wchodzić:
1) pielęgniarki, położne, które posiadają następujące kwalifikacje:
a) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i co najmniej pięcioletni staż
pracy w danej dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej
zastosowanie w ochronie zdrowia lub
b) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i tytuł specjalisty w danej
dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej zastosowanie w
ochronie zdrowia albo
c) wykształcenie wyższe o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji i co najmniej trzyletni staż pracy
w komórce organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji będącą przedmiotem egzaminu
państwowego, albo
d) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa i stopień naukowy doktora,
doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora oraz co najmniej trzyletni staż pracy w komórce
organizacyjnej o profilu zgodnym z dziedziną specjalizacji będącą przedmiotem egzaminu
państwowego;
2) lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie będącej przedmiotem specjalizacji lub w
dziedzinie pokrewnej albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, zatrudniony
zgodnie z dziedziną uzyskanej specjalizacji. Lekarz powoływany jest w szczególności spośród osób
wskazanych przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum, wyznacza spośród
członków państwowej komisji egzaminacyjnej przewodniczącego.
3. Członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej wybierają spośród siebie sekretarza.
4. W skład państwowej komisji egzaminacyjnej nie mogą wchodzić:
1) osoby, które prowadziły w ramach specjalizacji zajęcia dla pielęgniarek lub położnych
przystępujących do egzaminu państwowego;
2) pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz pracownicy
Centrum;
3) małżonek lub krewny albo powinowaty do drugiego stopnia pielęgniarki, położnej przystępującej
do egzaminu państwowego;
4) osoby pozostające z pielęgniarką, położną w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
5. Przewodniczący oraz pozostali członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej składają
oświadczenie co do okoliczności, o których mowa w ust. 4.

§ 12. Do zadań państwowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu pielęgniarki, położnej do egzaminu państwowego;

4
2) ustalenie listy pielęgniarek lub położnych dopuszczonych do egzaminu państwowego w danym
terminie;
3) wybór i zatwierdzenie zadań egzaminacyjnych;
4) przeprowadzenie i dokonanie oceny egzaminu państwowego;
5) sporządzenie protokołu z egzaminu państwowego i przekazanie go Centrum wraz z pozostałą
dokumentacją związaną z przeprowadzonym egzaminem państwowym.

§ 13. 1. Egzamin państwowy przeprowadzany jest w formie pisemnej.
2. Zadania egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w sposób
uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie.
3. Egzamin państwowy przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem egzaminu państwowego
opracowanym przez dyrektora Centrum i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Regulamin egzaminu państwowego dyrektor Centrum podaje do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Centrum.

§ 14. 1. Dyrektor Centrum każdorazowo ustala termin i miejsce egzaminu państwowego.
2. Centrum powiadamia pielęgniarkę, położną o terminie i miejscu egzaminu państwowego nie
później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia egzaminu.
3. Wysokość opłaty wnoszonej przez pielęgniarkę lub położną za egzamin państwowy, o której
mowa w art. 76 ust. 7 ustawy, wynosi 150 zł.

§ 15.
W razie nieprzystąpienia do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie
pielęgniarka, położna może przystąpić do tego egzaminu w najbliższym wyznaczonym terminie, w
którym będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, nie później jednak niż w
ciągu 24 miesięcy od daty zakończenia specjalizacji.

§ 16. W razie niepomyślnego wyniku egzaminu państwowego pielęgniarka, położna może
przystąpić do poprawkowego egzaminu państwowego w najbliższym wyznaczonym terminie, w którym
będzie przeprowadzany egzamin państwowy dla danej dziedziny, nie później jednak niż w ciągu 24
miesięcy od daty zakończenia specjalizacji.

§ 17. 1. Państwowa komisja egzaminacyjna może unieważnić egzamin państwowy z powodu
naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania.
2. O unieważnieniu egzaminu państwowego państwowa komisja egzaminacyjna niezwłocznie
zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia oraz dyrektora Centrum ze wskazaniem przyczyn
unieważnienia.
3. Decyzję co do dalszego przeprowadzenia egzaminu podejmuje minister właściwy do spraw
zdrowia.

§ 18. 1. Pielęgniarce, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pomyślnym, Centrum wydaje
dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty, którego wzór stanowią załączniki nr 3 i 4 do
rozporządzenia, a położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pomyślnym - dyplom
uzyskania tytułu położnej specjalisty, którego wzór stanowią załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia.
2. Dyplom podpisują przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej i dyrektor Centrum.
3. Centrum prowadzi rejestr wydanych dyplomów.

§ 19.
Członkowie państwowej komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za
przeprowadzenie egzaminu państwowego w wysokości:
1) przewodniczący - 20 %,
2) sekretarz - 16,5 %,
3) pozostali członkowie - 13,5 %
- kwoty określonej w zakończeniu do wyliczenia art. 83 ust. 1 ustawy.

§ 20. 1. Pielęgniarka lub położna ubiegająca się o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego składa
wniosek o dopuszczenie do kursu kwalifikacyjnego do organizatora kształcenia w terminie przez niego
wyznaczonym.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie;
2) w przypadku podjęcia kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania wydanego przez
pracodawcę - także skierowanie wydane przez pracodawcę.

5
strony : 1 ... 40 ... 47 . [ 48 ] . 49 ... 52

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.