eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Tarcza antykryzysowa: jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?

Tarcza antykryzysowa: jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?

2020-03-30 11:54

Tarcza antykryzysowa: jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorca © yurolaitsalbert - Fotolia.com

"Tarcza antykryzysowa", czyli specustawa przegłosowana w ten weekend przez Sejm zawiera szereg zmian, których głównym celem jest ochrona polskiego biznesu przed skutkami wywołanymi pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa wprowadza? Odpowiadają eksperci Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Przeczytaj także: Nie tylko zwolnienie ze składek. ZUS pomaga przedsiębiorcom

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jaki jest nowy termin wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorstw?
  • Jakie zmiany objęły handel w niedzielę?
  • Jakie dodatkowe uprawnienia zyskał Prezes UOKIK?
  • Jakie zmiany przewidział ustawodawca dla funkcjonowania organów spółdzielni?


Komunikacja elektroniczna organów spółek i podejmowanie uchwał na odległość


Nowelizacja przepisów KSH pozwala na odbywanie posiedzeń zarządów i rad nadzorczych, a także odbywanie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy w drodze elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Nowe przepisy znajdą zastosowanie, o ile w umowie spółki nie wyłączono takiej możliwość, zaś szczegółowe regulacje dotyczące zasad takiej komunikacji określone zostaną w odpowiednio przyjętych regulaminach obradowania poszczególnych organów.

W odniesieniu do zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń zwołanych przed wejściem w życie ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej i związanej z nią nowelizacją przepisów KSH, zgromadzenie takie będzie można odbyć w formie elektronicznej – wówczas należy jednak poinformować o tym fakcie, w trybie przewidzianym odpowiednio dla zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, nie później niż na 4 dni przed planowanym dniem odbycia tego zgromadzenia.

Przesunięcie terminu na podjęcie uchwały w prawie polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych


Minister Finansów może w drodze rozporządzenia odroczyć termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

fot. yurolaitsalbert - Fotolia.com

Przedsiębiorca

Jakie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wprowadza tarcza antykryzysowa?


Przesunięcie terminu wdrożenia PPK dla średnich przedsiębiorstw


O pół roku przedłużono termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla pracodawców zatrudniających między 50 a 249 osób wg. stanu zatrudnienia na 30.06.2019 (tzw. II fala PPK). Oznacza to, że termin na wybór instytucji finansowej i zawarcie z nią umowy na zarządzanie został przesunięty z 24 kwietnia na 27 października 2020 r., zaś termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK został przesunięty z 11 maja na 10 listopada 2020 r.

Przesunięcie terminu zgłoszenia do CRBR


Dla spółek handlowych wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku ma zostać przedłużony termin na zgłoszenie danych o beneficjentach rzeczywistych o 3 miesiące, tj. do 13 lipca 2020 r.

Zniesienie w ograniczonym zakresie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę


Wprowadzono czasowe zwolnienie z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności w niedziele, w które nie przypada święto.

Uprawnienia Prezesa UOKIK do nakładania kar na przedsiębiorstwa naruszające postanowienia o cenach maksymalnych


W razie gdyby przedsiębiorca wielokrotnie (choćby nieumyślnie), w przypadku wielu towarów lub usług lub na dużą skalę, dokonywał naruszenia zakazu cen maksymalnych, Prezes UOKIK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu.

Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz opłat abonamentowych


W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, organizacje ZPAV, ZAiKS, STOART, SAWP, SFP i ZASP nie będą pobierały od przedsiębiorstw wynagrodzeń, które nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Nie będą również pobierane opłaty abonamentowe RTV.

Zawieszenie terminów materialnych i procesowych


Bieg części terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Możliwość modyfikacji warunków spłaty kredytów dla MSP


Dla kredytów oraz pożyczek udzielonych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przed 8 marca 2020 r. bank może w porozumieniu z przedsiębiorcą zmienić warunki udzielonego kredytu; zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.

Zniesienie limitu czasowego badania sprawozdania przez firmę audytorską


Firmy audytorskie będą mogły badać sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego dłużej niż 5 lat (nie dłużej jednak niż lat 10).

Oświadczenia woli członków organów osób prawnych


Oświadczenie woli członka organu osoby prawnej będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (np. przez e-mail), przy czym niezależnie od przepisów szczególnych oświadczenie nie będzie mogło być złożone bez dodatkowej weryfikacji tożsamości członka organu takiej osoby prawnej (np. podpisu kwalifikowanego czy osobistego).

Sprawozdania finansowe


W projekcie ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (ustawie antykryzysowej), przewidziano możliwość przesunięcia w drodze rozporządzenia Ministra Finansów terminów wynikających z ustawy o rachunkowości m.in. w zakresie składania sprawozdań finansowych. Zakładamy, że w związku z obecną sytuacją Minister Finansów skorzysta z tego uprawnienia.

Zmiany w funkcjonowaniu organów spółdzielni


Członek rady nadzorczej lub członek zarządu będzie mógł żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała organu spółdzielni będzie mogła być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kworum powinno być obliczane z uwzględnieniem członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ponadto termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: