eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

2020-03-25 00:35

Ugoda pomiędzy przedsiębiorcami

Ugoda © BillionPhotos.com - Fotolia.com

Przedsiębiorco, na pewno nie raz słyszałeś o ugodzie jako formie porozumienia pomiędzy stronami, zapewniającego szybkie i bezkonfliktowe załatwienie sprawy. Ugoda jest niczym innym, jak umową zawartą pomiędzy stronami, w ramach której strony formułują najdogodniejsze rozwiązanie istniejącego lub potencjalnego konfliktu.

Przeczytaj także: Mediacja i zawezwanie do próby ugodowej - ważne zmiany

Ugoda została zdefiniowana w art. 917 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”), który stanowi, iż

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.


Powołany przepis należy rozumieć w ten sposób, że do zawarcia ugody może dojść jedynie w sytuacji, w której strony łączy już jakiś stosunek prawny, zazwyczaj umowa, czy to ustna, czy pisemna. Jeżeli strony jeszcze ze sobą nie współpracują to właściwą formą zawiązania tej współpracy jest właśnie zawarcie umowy.

Już w tym miejscu warto zaznaczyć, że ugoda może zostać zawarta zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i pomiędzy osobami fizycznymi, a także pomiędzy przedsiębiorcą i osobą fizyczną.

Wracając do analizy przytoczonego przepisu, strony mogą zawrzeć ugodę w sytuacji, gdy nie istnieje pomiędzy nimi jeszcze żaden spór, ale obawiają się, że w przyszłości może dojść między nimi do porozumienia w zakresie w wzajemnych obowiązków, np. co do tego, która strona ma dokonać określonych czynności i w jakim terminie. Do zawarcia ugody najczęściej dochodzi wówczas, gdy jedna ze stron obawia się, iż druga nie będzie chciała zapłacić całości należności pieniężnej lub zamierza zrobić to z opóźnieniem.

Drugim i jednocześnie najczęstszym przypadkiem zawarcia ugody jest sytuacja, w której istnieje już spór pomiędzy stronami. Innymi słowy strony spierają się np. co do wysokości należności przysługującej jednej z nich. Wówczas, chcąc uniknąć skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, strony decydują się na rozwiązanie konfliktu w sposób ugodowy.

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Ugoda

Ugoda może zostać zawarta zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i pomiędzy osobami fizycznymi, a także pomiędzy przedsiębiorcą i osobą fizyczną.


Ważne:
Przedsiębiorco, w niniejszym opracowaniu znajdziesz informacje na temat rodzajów ugody, sposobów jej zawierania, podstawowych jej elementów oraz konsekwencji jej zawarcia.

Może zainteresuje Cię także: https://mikroporady.pl/porady/alternatywne-metody-rozwiazywania-sporow-umowa-i-ugoda-mediacyjna

I. Metody zawarcia ugody


Jak już zostało nadmienione na wstępie, do zawarcia ugody może dojść przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w czasie jego trwania. Jak sama nazwa wskazuje, ugoda pozasądowa zawierana jest przez strony zanim dojdzie do skierowania sprawy na drogę sądową, zaś ugoda sądowa jest zawierana już przed Sądem w ramach prowadzonego postępowania.

Do zawarcia ugody dochodzi poprzez skorzystanie przez strony alternatywnych metod rozwiązywania sporów do których zalicza się:
 • negocjacje
 • mediacje

Warto w tym miejscu pokrótce przyjrzeć się bliżej każdej ze wspomnianych metod.

Negocjacje


Na pewno pojęcie negocjacji nie jest Ci obce, jako osoba współpracująca z innymi przedsiębiorcami lub w ramach kontaktów z klientami, nie raz zmuszony byłeś prowadzić negocjacje. Ta metoda rozwiązywania sporów i tym samym dochodzenia przez nie do porozumienia jest wykorzystywana chyba najczęściej. Warto przyjrzeć się regulacjom prawnym w zakresie negocjacji zawartych w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 72 § 1 k.c.
Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Oznacza to, iż dochodzi do zawarcia umowy przez strony dopiero w chwili, gdy dojdą do porozumienia w zakresie wszystkich kwestii, które poruszają w ramach negocjacji i które są dla nich istotne.

Ugoda jest umową pomiędzy stronami, dlatego też powyższy przepis znajdzie do niej zastosowanie. Negocjacje są bowiem nie tylko metodą rozwiązywania sporów, ale także sposobem na zawarcie pomiędzy nimi umowy, np. o współpracy.

Z kolei w art. 711 k.c. został zawarty obowiązek tajemnicy prowadzenia negocjacji:
 • § 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 • § 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści.

Mając na względzie treść powołanego przepisu, przedsiębiorcy prowadzący negocjacje mogą czuć się bezpiecznie, w związku z tym, iż druga strona nie będzie mogła ujawnić nikomu przebiegu negocjacji, w tym propozycji przedstawionych przez każdą ze stron.

Ważne:
Aby przekazywane przez Ciebie informacje w ramach negocjacji zostały objęte tajemnicą, musisz wskazać drugiej stronie, iż przekazujesz je z zastrzeżeniem poufności.


Negocjacje mogą być prowadzone przez strony osobiście lub z udziałem profesjonalnego pełnomocnika. Istnieją różne modele i techniki prowadzenia negocjacji, od Ciebie zależy, czy będziesz chciał prowadzić negocjacje pozycyjne, czy też problemowe. Te pierwsze mają charakter tradycyjny, często wykorzystywane są przy nich techniki manipulacyjne. Negocjacje problemowe natomiast skupiają się na potrzebach i interesach obydwu stron.

Mediacje


Kolejną metodą rozwiązywania konfliktów są mediacje, które w odróżnieniu od negocjacji odbywają się z udziałem osoby trzeciej w postaci mediatora. Mediacje można określić jako dobrowolną i poufną procedurę dochodzenia do osiągnięcia satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia. Mediacje mogą być prowadzone zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak i w jego trakcie.

Strony w sytuacji, w której samodzielnie w ramach negocjacji nie są wstanie dojść do porozumienia mogą skorzystać z pomocy niezależnego i bezstronnego mediatora, który pomoże odkryć im wzajemny interesy i potrzeby, a następnie będzie asystował im w wyborze najkorzystniejszego sposobu rozwiązania konfliktu.

Przed wszczęciem postępowania sądowego strony mogą się więc zwrócić do ośrodka mediacyjnego, który wyznaczy mediatora i zajmie się przeprowadzeniem całej mediacji. Na rynku dostępnych jest wiele środków mediacyjnych, do najpopularniejszych można zaliczyć między innymi:
 • Centrum Mediacji Lewiatan w Warszawie,
 • Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych,
 • Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Mediacje przedsądowe są również nazywane mediacjami umownymi, których wszczęcie następuje z woli stron lub też w związku z zawarciem w umowie łączącej strony tzw. klauzuli mediacyjnej, na podstawie której strony są zobowiązane do podjęcia próby rozwiązania potencjalnego konfliktu poprzez skierowanie sprawy do mediacji.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:
 • poufność;
 • neutralność;
 • dobrowolność;
 • bezstronność;
 • elastyczność;
 • akceptowalność.

Stosowanie się do przedmiotowych zasad ma celu zapewnienie stronom bezpieczeństwa i poczucia zaspokojenia ich interesów. Mediator jest osobą, która czuwa nad przestrzeganiem powyższych zasad w ramach prowadzenia mediacji.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: