eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Wynagrodzenie za urlop udzielony zaraz po podjęciu zatrudnienia

Wynagrodzenie za urlop udzielony zaraz po podjęciu zatrudnienia

2012-02-21 13:24

Jak stanowi art. 172 K.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Przeczytaj także: Czy premie są wliczane do wynagrodzenia za czas urlopu?

Pytanie: W połowie grudnia 2011 r. zatrudniliśmy pracownika, który jest wynagradzany według stawki akordowej i godzinowej, w zależności od wykonywanych czynności. Wynagrodzenie jest płatne 10 dnia następnego miesiąca. W styczniu br. pracownik skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?

Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu właściwe jest przyjęcie wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu korzystania z urlopu.

Jak stanowi art. 172 K.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Metodę obliczania wynagrodzenia za urlop precyzuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenie urlopowe.

W myśl przepisu § 7 powołanego aktu wykonawczego, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce takie wynagrodzenie wypłaca się w całości, bez podziału na część za urlop i za efektywną pracę. Z kolei jak stanowi przepis § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia urlopowego, składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (a w razie znacznego wahania ich wysokości 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustalone wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego. W celu obliczenia stawki godzinowej wskazaną podstawę należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona. Następnie należy wynagrodzenie za jedną godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

W opisanym przypadku w miesiącach poprzedzających urlop wypoczynkowy pracownikowi nie wypłacono żadnego wynagrodzenia. Wynika to z terminów podjęcia pracy oraz wypłaty wynagrodzeń w zakładzie. Rozporządzenie urlopowe nie reguluje takiej sytuacji w sposób jednoznaczny. Jak wynika z przepisu § 11 ust. 2 tego aktu prawnego, jeżeli pracownik przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie wchodzące do podstawy za okres krótszy, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany. Regulacja ta odnosi się więc do sytuacji, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie tylko w dwóch lub w jednym miesiącu poprzedzającym (w przypadku znacznego wahania składników odpowiednio do okresu przyjmowanego), co nie miało tu miejsca. Ponieważ w przepisie jest mowa o wynagrodzeniu wypłaconym, nie powinno być uznane za błąd przyjęcie do podstawy, w drodze analogii, wynagrodzenia za pracę wypłaconego w miesiącu korzystania z urlopu.

Przykład:
Pracownik jest zatrudniony od 15 grudnia 2011 r. i wynagradzany stawką godzinową w wysokości 12 zł/godz. oraz stawkami akordowymi. W styczniu 2012 r. skorzystał z 2 dni (16 godzin) urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W dniu 10 stycznia 2012 r. pracownikowi tytułem wynagrodzenia za 88 godzin przepracowanych w grudniu 2011 r. wypłacono 1.623 zł.

Za 2 dni urlopu wykorzystanego w styczniu 2012 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie urlopowe w wysokości 295,04 zł, zgodnie z wyliczeniem: 1.623 zł : 88 godz. = 18,44 zł; 18,44 zł x 16 godz. = 295,04 zł.


Wydawnictwo Podatkowe GOFIN – wydawca czasopism, Gazety Podatkowej i serwisów internetowych dostarczających specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń i prawa pracy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: