eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia nieobecność w pracy

Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia nieobecność w pracy

2011-12-23 09:15

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy. Tym samym przedstawienie przez pracownika zwolnienia obejmującego określony czas stanowi podstawę do zakwalifikowania tego okresu jako usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Przeczytaj także: Usprawiedliwianie nieobecności w pracy po zmianach

Pytanie: Pracownik otrzymał zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy od 24 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. Zakład dokonał wypłaty zasiłku chorobowego do 26 września 2011 r. Na 22 września 2011 r. wyznaczono pracownikowi termin badania lekarskiego przez lekarza orzecznika ZUS. Badanie lekarskie nie zostało przeprowadzone, ponieważ pracownik się nie stawił. Wobec tego ZUS odmówił prawa do zasiłku chorobowego od 23 do 26 września 2011 r. oraz zobowiązał pracownika do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego. Zaświadczenie lekarskie straciło ważność od 23 września 2011 r. Jak pod względem kadrowym mamy potraktować absencję pracownika od 23 do 26 września 2011 r.?

Odpowiedź: Ze względu na unieważnienie zaświadczenia lekarskiego od 23 do 26 września 2011 r. pracodawca może potraktować tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną. Jednak w sytuacji, gdy powodem nieobecności pracownika w pracy nie są okoliczności przewidziane przepisami prawa pracy, pracodawca może także uznać tę nieobecność za usprawiedliwioną - decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy.

1. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy usprawiedliwia nieobecność

Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy. Tym samym przedstawienie przez pracownika zwolnienia obejmującego określony czas stanowi podstawę do zakwalifikowania tego okresu jako usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Co do zasady - nie ma zwolnienia, nie ma usprawiedliwienia…

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich podlega kontroli, w ramach której lekarz orzecznik ZUS może przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez ZUS pracownik nie stawi się na badanie, zaświadczenie lekarskie traci ważność od dnia następującego po tym terminie, a ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku.

Utrata ważności wystawionego zaświadczenia lekarskiego oznacza, że przestało ono stanowić dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy od 23 do 26 września 2011 r. Formalnie wskazany okres można by więc potraktować jako okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, tym bardziej, że wezwanie wysłane do pracownika zawiera informację o wskazanych wyżej skutkach niestawienia się na badanie. Pracownik powinien więc był zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności przypadającej po 22 września 2011 r.

3. …chyba że pracodawca uzna nieobecność za usprawiedliwioną

Należy jednak pamiętać, że przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są nie tylko zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, ale także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.
To od decyzji pracodawcy zależy więc, czy w konkretnym przypadku uzna nieobecność pracownika w pracy za usprawiedliwioną, w sytuacji, gdy powodem nieobecności pracownika w pracy nie są okoliczności przewidziane przepisami prawa pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512),
  • § 1, § 2, § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: