eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Klasyfikacje: PKD w 2012 roku stosujemy z 2007

Klasyfikacje: PKD w 2012 roku stosujemy z 2007

2011-11-30 10:48

Polska Klasyfikacja działalności jest zbiorem rodzajów działalności występujących w gospodarce narodowej. Za pomocą jej kodów swoją działalność klasyfikują funkcjonujące w Polsce podmioty gospodarcze. Obecnie stosujemy klasyfikację z 2007 r.

Przeczytaj także: GUS: klasyfikacja PKD 2004 wycofana

Polska Klasyfikacja Działalności zwana PKD 2007 jest stosowana w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Jej kody służą między innymi klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Obecna PKD 2007 zawiera następujące poziomy podziału działalności gospodarczych: sekcja, dział, grupa, klasa i podklasa – jest zatem klasyfikacją pięciopoziomową, przy czym:
  • poziom pierwszy – SEKCJA – oznaczony jest symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności (litery od A do U), na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
  • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
  • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony jest trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
  • poziom czwarty – KLASA – oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
  • poziom piąty – PODKLASA - oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Do czwartego poziomu klasyfikacja PKD-2007 jest zgodna z klasyfikacją NACE Rev. 2, dzięki czemu zachowuje ona pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową na poziomie czterech cyfr z klasyfikacją NACE Rev.2.

Mimo, że rozporządzenie wprowadzające PKD 2007 obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. i od tego dnia na jej podstawie następował wpis podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Krajowej Ewidencji Podatników, to w pełni funkcjonuje ona dopiero od początku roku 2010. W tym okresie przejściowym następowało sukcesywne przeklasyfikowanie ze starej klasyfikacji na nową działalności podmiotów już wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (czyli rejestru REGON).

Zarówno samą klasyfikację PKD 2007, wyszukiwarkę, jak i klucz powiązań z PKD 2004 można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

oprac. : Krzysztof Skrzypek / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: