eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

2011-06-16 12:17

Pracownik, pomimo braku odrębnej umowy z pracodawcą, jest z mocy prawa obowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które uzyskuje w związku z wykonywaną pracą.

Przeczytaj także: Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy

Zakaz konkurencji

Podstawowa zasada ustanawiania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy została uregulowana w art. 101² w zw. z art. 101¹ kodeksu pracy. Otóż pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji, na mocy której pracownik nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Brak swobody pracownika

Brak umowy nie oznacza swobody pracownika w podejmowaniu działalności gospodarczej podobnej do tej, którą wykonywał jego pracodawca. Wszystko za sprawą przepisów ustawy z dnia 16 stycznia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Przepis ten stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Powołana ustawa wyjaśnia, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Naruszenie tajemnicy może skutkować odpowiedzialnością cywilną, a nawet karną. Na podstawie art. 18 ustawy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m. in. zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, czy naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych.

Nawet dwa lata więzienia

Natomiast na mocy art. 23ust. 1 ustawy kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: