eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

2011-05-05 12:40

W naszych publikacjach zatytułowanych "ABC prawa" staramy się wyjaśniać możliwie przystępnym językiem te pojęcia prawne, które występują w codziennym życiu i mają często doniosłe znaczenie, ale które nie zawsze ze względu na specyfikę terminologii prawniczej są zrozumiałe dla ogółu obywateli. W niniejszej publikacji postaramy się omówić, w jaki sposób można uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub groźby.

Przeczytaj także: Elektroniczne oświadczenie woli

Aby właściwie omówić tę tematykę, na początku wyjaśnimy co to jest „oświadczenie woli” i co znaczy, że „wywołuje ono skutki prawne”, a także wyjaśnimy na czym polegają konkretne wady oświadczeń woli- błąd i groźba.

Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka (wyrażone ustnie, na piśmie, przez gest), które zmierza do wywołania skutku prawnego, polegającego na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego. Oświadczenie woli składamy więc przykładowo idąc do sklepu i wkładając jakąś rzecz do koszyka, a później wykładając przy kasie. Jest to oświadczenie woli przyjęcia oferty sprzedaży tej rzeczy, które zobowiązuje nas do zapłaty za nią określonej ceny i odebrania tej rzeczy, a sprzedawcę do przeniesienia na nas jej własności oraz wydania.

Wyjaśnienie, czym jest błąd jako wada oświadczenia woli, sprawia pewne trudności, gdyż ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej zwanym również „k.c.”) nie definiuje tego pojęcia. Zgodnie zaś z orzecznictwem Sądu Najwyższego, błędem w rozumieniu językowym jest niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o czynności, przy czym niezgodność ta może dotyczyć zarówno faktów, jak i prawa (tak SN m. in. w orzeczeniu z dnia 21 lutego 1973 r., III CRN 415/72).

W Kodeksie cywilnym zostały wskazane natomiast przesłanki określające, które błędy w potocznym znaczeniu tego słowa są uważane przez prawo za wadę oświadczenia woli, będącą podstawą do uchylenia się od jego skutków prawnych.

Podobnie, jak w przypadku błędu, Kodeksie cywilnym nie definiuje pojęcia groźby. Zgodnie zaś z wypracowaną praktyką, aby mówić o groźbie w odniesieniu do wad oświadczenia woli, wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek: bezprawności i powagi groźby w momencie składania oświadczenia woli oraz normalny związek przyczynowy między groźbą a złożeniem oświadczenia woli określonej treści. Co ważne, przesłanki te muszą występować łącznie. Groźba, w rozumieniu art. 87 k.c., jest zawsze działaniem celowym, skierowanym na zmuszenie zagrożonego, wbrew jego chęci, do złożenia oznaczonego oświadczenia woli.

Uchylenie się od skutków oświadczenia woli złożonego innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, możliwe jest przez oświadczenie woli złożone tej osobie na piśmie. Dla zachowania ww. uprawnienia wystarczy zachowanie zwykłej formy pisemnej. Co ciekawe, uchylenie się może nastąpić również poprzez wniesienie powództwa do właściwego sądu, a także w drodze zarzutu zgłoszonego w procesie w piśmie procesowym albo do protokołu sądowego.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: