eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Staż z urzędu pracy - jakie uprawnienia

Staż z urzędu pracy - jakie uprawnienia

2010-08-06 00:18

Staż stanowi jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych polegającą na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

Przeczytaj także: Staże dla bezrobotnych: nowe przepisy

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym. Od 1 sierpnia br. został skierowany do nas stażysta z urzędu pracy. Jest to pracownik fizyczny. Czy zakład ma obowiązek zapewnić temu stażyście ubranie robocze do wykonywania pracy? Jakie uprawnienia przysługują stażyście?

Odpowiedź: Stażyście należy zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym m.in. odzież i ubranie robocze na zasadach przewidzianych dla pracowników. W związku z tym że nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, stażyście przysługują szczególne uprawnienia, które wskazujemy poniżej.

1. W czasie stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy

Staż stanowi jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych polegającą na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

2. Stażyście należy zapewnić odzież i obuwie robocze

Organizator stażu ma obowiązek zapewnić bezrobotnemu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników, w tym przydzielić bezrobotnemu, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, a także zapewniać bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne, gdy jest to wymagane. Co więcej pracodawca zobowiązany jest również m.in. do przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy.

3. Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej dopuszczalna tylko wyjątkowo

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych.

Ważne! Starosta może wydać zgodę na pracę w nocy, święta i niedziele.

Realizacja stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej może nastąpić wyłącznie za zgodą starosty, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.

Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

4. Zamiast urlopu należą się dni wolne od pracy

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia mu dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Po zakończeniu stażu pracodawca wydaje bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Podstawa prawna:
  • art. 2 ust. 1 pkt 34, art. 53 ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 7a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415),
  • § 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 6, § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: