eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Termin na wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Termin na wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

2010-05-19 10:02

Zarówno okres zatrudnienia uprawniający do skorzystania z urlopu wychowawczego (6 miesięcy), jak i dzień zakończenia korzystania z 3-letniego urlopu wychowawczego (lub wyjątkowo z urlopu 6-letniego - jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika) ustala się tak jak w prawie pracy liczy się upływ okresu.

Przeczytaj także: Urlopy rodzicielskie - jakie zmiany w 2022 roku?

W przypadku upływu okresu zatrudnienia nie stosuje się przepisów prawa cywilnego dotyczących upływu terminu, lecz specyficzne dla prawa pracy „potoczne” liczenie upływu okresu wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który odrzucił stosowanie reguły z art. 112 Kodeksu cywilnego do stosunków pracy (uchwała SN z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10).

Zdaniem SN
Sposób liczenia terminów określonych w art. 112 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (wyrok SN z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310).

Sąd Najwyższy stwierdził, że okres pracy powinien być ustalony przy uwzględnieniu potocznego sposobu liczenia terminów, a więc bez sięgania do reguły z art. 112 kc, która mówi, że termin określony w tygodniach kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi tego terminu. W prawie pracy ustanowione są bowiem odrębne od cywilnych zasady liczenia terminów (okresów).

W świetle orzecznictwa SN pracownik nabywa prawo do świadczenia uzależnionego od długości zatrudnienia w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Przykład 1 z życia
  • Pracownik został zatrudniony od 8 marca 2010 r. Okres 6 miesięcy zatrudnienia upłynie mu 7 września 2010 r. Od 8 września pracownik może już skorzystać z urlopu wychowawczego na swoje 2-letnie dziecko.
Przykład 2 z życia
  • Pracownik rozpoczął urlop wychowawczy 5 marca 2010 r. Okres 3 lat korzystania z tego urlopu upływa mu 4 marca 2013 r.; w tym dniu przebywa jeszcze na urlopie wychowawczym. Do pracy ma obowiązek stawić się 5 marca 2013 r.
Termin na wycofanie wniosku o urlop wychowawczy

Pracownik może wycofać swój wniosek o udzielnie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wycofanie wniosku następuje po złożeniu przez pracownika oświadczenia w tej sprawie na piśmie (§ 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego). Chodzi w tym przypadku o 7 kolejnych dni, a nie o 7 dni roboczych czy 7 dni pracy pracownika zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Stosuje się tu zasadę prawa cywilnego, że termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (art. 111 kc w związku z art. 300 kp).

Przykład z życia
Pracownik złożył wniosek o urlop wychowawczy od 21 kwietnia 2010 r. Gdyby chciał wycofać ten wniosek bez zgody pracodawcy, musiałby wycofać wniosek najpóźniej 13 kwietnia 2010 r.


www.KadryOnline.pl - Serwis specjalistów ds. personalnych. Praktyczne wskazówki dotyczące prawa pracy, najświeższe interpretacje przepisów, informacje o zmianach prawnych, bezpłatne biuletyny e-mailowe.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: