eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Egzekucja należności: podział uzyskanej sumy

Egzekucja należności: podział uzyskanej sumy

2010-04-13 13:42

Sąd Najwyższy (dalej "SN") w uchwale z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie sygn. akt III CZP 87/09 wyraził pogląd, że przy obliczaniu przewidzianego w art. 1026 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) stosunku, w jakim pozostają do siebie należności wierzycieli wymienionych w art. 1025 § 1 pkt 9 k.p.c. należy uwzględnić należność główną wraz z odsetkami i kosztami postępowania.

Przeczytaj także: Nowelizacja KPC: klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Z zagadnieniem prawnym zwrócił się do SN Sąd Okręgowy w O., który rozpoznawał zażalenie wierzycieli na postanowienie Sądu Rejonowego w O. z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające plan podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. Sąd Rejonowy przyjął jako kryterium podziału należności wymienionych w art. 1025 § 1 pkt 9 k.p.c. należność główną wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Zgodnie z art. 1026 § 1 k.p.c., mamy do czynienia z proporcjonalnością zaspokojenia, nie odnosi się to do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, prawem zastawu lub innym ustawowym prawem pierwszeństwa. W pozostałych przypadkach, jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej kategorii będą zaspokojone stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Przedstawione zagadnienie prawne sprowadzało się natomiast do rozstrzygnięcia kwestii sposobu uwzględnienia w podziale poszczególnych wierzytelności, w przypadku, gdy nie mogą być one zaspokojone w całości. Proporcję uczestnictwa w podziale uzyskanej sumy z egzekucji można obliczyć wyłącznie w oparciu o należność główną (kapitał), lub też biorąc pod uwagę należność główną razem z odsetkami, kosztami postępowania oraz innymi należnościami ubocznymi. Do tej pory SN nie wypowiadał się w tej kwestii, a w piśmiennictwie prawniczym panuje rozbieżność w tym względzie.

SN przychylił się do poglądu nakazującego przy stosowaniu art. 1026 § 1 k.p.c. uwzględnić nie tylko wysokość należności głównej (kapitału), lecz także zaległe odsetki, wszelkie inne należności uboczne oraz koszty postępowania. SN argumentował, że przedmiotem egzekucji i podziału jest łączna kwota należności, i te należności są zaspokajane w równym stopniu, to wszystkie one powinny służyć obliczaniu, w jakim stosunku uczestniczyć ma w podziale każda z należności tej samej kategorii.

Powyższa uchwała ujednolici orzecznictwo sądowe w tej materii.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: