eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

Dotacja z Funduszu Pracy a zwolnienie pracownika

2010-01-05 01:58

Rozważmy następującą sytuację: pracodawca zatrudnił bezrobotnego skierowanego do firmy przez urząd pracy, dzięki czemu otrzymał 10500 zł dofinansowania na wyposażenie stanowiska pracy stworzonego dla nowego pracownika. Po przepracowaniu trzech miesięcy zatrudniony pojawił się w zakładzie pracy w stanie nietrzeźwym. Szef nie wyciągnął żadnych konsekwencji z tego tytułu- poinformowano go bowiem, że w razie zwolnienia pracownika przed upływem 2 lat musi zwrócić środki otrzymane z Funduszy Pracy. Czy w obawie przed koniecznością zwrotu dotacji firma faktycznie musi tolerować naganne zachowanie pracownika?

Przeczytaj także: Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Szczegółowe zasady uzyskania refundacji wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, wynikają z przepisów rozporządzenia MPiPS z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512).

Zgodnie z § 4 wspomnianego rozporządzenia, podstawą uzyskania refundacji jest pisemna umowa pomiędzy starostą a zatrudniającym. W dokumencie tym pracodawca zobowiązuje się do):
  • zatrudniania skierowanego bezrobotnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres 24 miesięcy,
  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

Niedotrzymanie któregoś z powyższych warunków skutkuje- co do zasady- koniecznością zwrotu refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych (w omawianej sytuacji byłoby to zatem 87,5 proc. środków otrzymanych z Funduszu Pracy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania).

Powyższe nie oznacza jednak, że pracodawca zmuszony jest patrzeć przez palce na karygodne zachowanie pracownika i zatrudniać go przez 2 lata, pomimo że zjawia się w pracy po spożyciu alkoholu.

Przede wszystkim należy bowiem pamiętać, że nawet jednorazowa nietrzeźwość podwładnego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a tym samym upoważnia pracodawcę do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 K.p. O słuszności tego poglądu niejednokrotnie już wypowiadał się SN (por. np. wyrok z 18 maja 1983 r., I PRN 74/83, OSPiKA 1984, Nr 6, poz. 136; wyrok z 8 kwietnia 1998 r., I PKN 27/98, OSNAPiUS 1999, Nr 7, poz. 240).

Wzmiankowany we wstępie szef ma więc prawo pożegnać się z niezdyscyplinowanym pracownikiem. Co więcej, po spełnieniu pewnych warunków nie musi obawiać się, że starosta zobowiąże go do zwrotu otrzymanych pieniędzy. Wystarczy bowiem, że zwróci się do powiatowego urzędu pracy z prośbą o skierowanie na wolne stanowisko pracy innego bezrobotnego. W takiej sytuacji zawarta ze starostą umowa może zostać zmodyfikowana poprzez dołączenie do niej stosownego aneksu. Trzeba jednak pamiętać, że nowy pracownik musi znaleźć zatrudnienie w firmie przez okres pozostały do upływu 2 lat, a więc w omawianym przypadku przez 21 miesięcy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: