eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Obowiązki informacyjne pracodawcy a delegacja poza UE

Obowiązki informacyjne pracodawcy a delegacja poza UE

2009-11-17 00:49

Oddelegowanie pracownika do pracy poza terytorium Unii Europejskiej nakłada na pracodawcę obowiązki informacyjne wobec delegowanego pracownika. Przyjrzyjmy się, czego musi dowiedzieć się zatrudniony, który wyrusza pracować poza terytorium UE.

Przeczytaj także: Delegacje zagraniczne: które prawo obowiązuje?

Katalog informacji, których należy udzielić delegowanemu poza UE, ustawodawca zawarł w art. 291 K.p. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca delegujący pracownika do kraju niebędącego członkiem UE na okres przekraczający 1 miesiąc musi przede wszystkim zadbać o tym, aby umowa o pracę zawierała pewne informacje.

Oprócz standardowych treści, wynikających z art. 29 K.p. (np. określenie stron i rodzaju umowy, rodzaju pracy i miejsca jej wykonywania, wymiaru czasu pracy), umowa delegowanego musi zawierać dodatkowo postanowienia dotyczące:
  • czasu wykonywania pracy za granicą,
  • waluty, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie podczas pracy poza granicami kraju.

Ponadto szef informuje pracownika o (art. 291 § 2 K.p.):
  • świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania,
  • warunkach jego powrotu do kraju.

Informacje te należy przekazać podwładnemu na piśmie, jeszcze przed skierowaniem go do pracy. Wszelkie zmiany warunków, o których mowa powyżej, również wymagają formy pisemnej. Co więcej, pracownik musi się o nich dowiedzieć maksymalnie w ciągu miesiąca od dnia ich wejścia w życie, w przypadku gdyby rozwiązanie umowy o pracę miało nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy.

Zarówno informacja o warunkach zatrudnienia, jak i powiadomienie o ich modyfikacji może zostać dokonane poprzez pisemne wskazanie przepisów, a więc np. poprzez wymienienie stosownych przepisów obowiązującego na terenie firmy układu zbiorowego pracy.

Warto dodać, iż art. 291 K.p. idzie śladem wytyczonym przez art. 4 Dyrektywy Rady nr 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy. W myśl tej regulacji, pracownik skierowany do pracy do państwa innego niż Państwo Członkowskie powinien otrzymać przed wyjazdem dodatkowe informacje dotyczące (co najmniej):
  • czasu trwania zatrudnienia za granicą,
  • waluty, w której wynagrodzenie ma być wypłacane oraz
  • tam gdzie znajduje to zastosowanie- świadczeń pieniężnych lub w naturze, związanych z zatrudnieniem za granicą oraz warunków repatriacji.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: