eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: zmiany

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego: zmiany

2009-11-05 12:36

W dniu 3 listopada 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 174, poz.1353, dalej "rozporządzenie zmieniające").

Przeczytaj także: Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela placówki feryjnej

Rozporządzenie zmieniające wprowadziło szereg istotnych zmian w rozporządzeniu z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, dalej „rozporządzenie”).

Po pierwsze, rozporządzenie zmieniające rozszerza katalog wyłączeń w zakresie uwzględniania wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, mianowicie przy ustalaniu takiego wynagrodzenia nie będzie się uwzględniało kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (§ 6 pkt 7a rozporządzenia).

Po drugie, rozporządzenie wprowadza nowe brzmienie § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Zgodnie z nową regulacją przepis § 16 ust. 1 stanowi, że składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7 rozporządzenia, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Rozporządzenie zmieniające wprowadza także nową regulację w zakresie obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy. Obecnie ekwiwalent za jeden dzień urlopu otrzymany przez podzielenie sumy miesięcznych wynagrodzeń ustalonych na podstawie § 15-17 rozporządzenia przez współczynnik, o którym mowa w § 19, dzieli się następnie przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a nie jak poprzednio przez 8.

Ostatnią zmianą, jest dodanie ust. 3 do § 19 rozporządzenia, który stanowi, że jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika służącego do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, ustaloną zgodnie z ust. 2, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem istotnie wpłyną na działalność każdego pracodawcy. Ustalając wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych należy pamiętać, że nowe przepisy zaczęły obowiązywać od dnia 3 listopada 2009 r.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: