eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Naśladownictwo a nieuczciwa konkurencja

Naśladownictwo a nieuczciwa konkurencja

2009-10-27 02:23

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera ogólną definicję czynu i konkretyzuje zachowania przedsiębiorcy, którym można przypisać cechy naśladownictwa. Konkurencja to podstawowy element funkcjonowania zdrowej wolnorynkowej gospodarki. W Polsce jednym z podstawowych aktów prawnych w tym zakresie jest ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503; dalej ustawa). Zawiera ona ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji, jak również konkretyzuje zachowania przedsiębiorcy, którym można przypisać cechy naśladownictwa.

Przeczytaj także: Unijne reguły konkurencji

CO TO JEST NIEUCZCIWA KONKURENCJA

W art. 3 ust. 1 ustawy definiuje się pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Za taki czyn uznaje się działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono albo narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Określone działanie, jako czyn nieuczciwej konkurencji, podlega więc sankcjom cywilno- lub prawnokarnym, jeżeli jest:
  • podjęte w związku z działalnością gospodarczą
Wprawdzie art. 3 nie traktuje wprost o „działalności gospodarczej”, jednakże wniosek taki wyciągnąć należy z treści art. 1 ustawy, który stanowi, że ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. Adresatami norm są w tym przypadku przedsiębiorcy. Wynika to również z treści art. 3 ust. 1 in fine, w którym znalazło się sformułowanie „innego przedsiębiorcy”.
  • sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami
Czyny sprzeczne z prawem to takie, które są sprzeczne z zakazami lub nakazami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa; za ich dokonanie grożą określone sankcje, np. karne lub administracyjne. Z kolei „sprzeczność z dobrymi obyczajami” jest pojęciem nieokreślonym, wymagającym zabiegów interpretacyjnych. Funkcjonują bardzo ogólne określenia tego zasadniczego pojęcia i muszą one zostać wypełnione treścią w każdym konkretnym przypadku zaistnienia zachowania mogącego stanowić czyn nieuczciwej konkurencji.
  • zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta
W odniesieniu do przedsiębiorców sytuacja taka ma miejsce, gdy działania sprawcy czynu nieuczciwej konkurencji powodują pogorszenie możliwości zakupu lub zbytu potrzebnych lub zbywanych dóbr. W takich sytuacjach przedsiębiorca nie może poszerzać strefy swojej działalności w stopniu, jakiego należałoby się spodziewać, gdyby określone okoliczności nie miały miejsca. Do „naruszenia interesów klientów” dochodzi zaś, kiedy rynek traci przejrzystość, a klienci nie mają możliwości podjęcia swobodnej i racjonalnej decyzji co do zakupu konkretnego towaru lub usługi.

SZCZEGÓŁOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE NAŚLADOWNICTWA

Artykuł 13 ustawy wymienia szczegółowe przesłanki, pozwalające uznać działania przedsiębiorcy za czyn nieuczciwej konkurencji w postaci naśladownictwa. W ust. 1 stanowi on, że czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana jego zewnętrzna postać, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Dalej przedstawiam krótki komentarz pozwalający na głębsze zrozumienie każdej z przesłanek wymienionych przez ustawodawcę.

"gotowy produkt"

Przez określenie to należy rozumieć produkt finalny, któremu nadano postać umożliwiającą wprowadzenie do obrotu. Cechy takie posiadają również części zamienne oferowane na rynku. Pogląd ten potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 maja 1999 roku, którego druga teza brzmi „W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istotne jest to, żeby kopiowana zewnętrzna postać produktu nie mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ta możliwość pojawia się tylko wówczas, gdy produkt staje się towarem, tj. trafia na rynek, jest wystawiony do sprzedaży nabywcom.”

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: