eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Zamówienia publiczne: podział na części

Zamówienia publiczne: podział na części

2009-07-13 13:44

W dniu 22 maja 2009 roku Krajowa Izba Gospodarcza (dalej zwana "KIO") orzekła w wyroku wydanym do sygn. KIO/UZP 608/09, że przedsiębiorca nie może domagać się od zamawiającego dopuszczenia składania w przetargu ofert częściowych, ani podważać podziału zamówienia dokonanego przez zamawiającego.

Przeczytaj także: Procedury udzielania zamówień publicznych

Wyrok zapadł w związku z postępowaniem przetargowym na dostawę kombajnów ścianowych, prowadzonym przez Jastrzębską Spółką Węglową s. a. Firma Famur Sp. z o.o., która zamierzała przystąpić do postępowania, oprotestowała specyfikację przetargową. Twierdziła, że postawiony przez zamawiającego warunek pierwszej dostawy fabrycznie nowych kombajnów w terminie jednego miesiąca od zawarcia umowy jest z technicznego punktu widzenia niemożliwy do zrealizowania, a tym samym ogranicza konkurencję. Firma zażądała również umożliwienia składania ofert częściowych. Zamawiający nie uwzględnił tych zarzutów, więc wykonawca wniósł odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, rozpoznane następnie przez KIO.

KIO oddaliła odwołanie wykonawcy. Ustaliła bowiem, że zastrzeżony przez zamawiającego jednomiesięczny termin wykonania zamówienia nie ograniczał konkurencji. Jako argumentację wskazała, że przetarg dotyczył dostawy polegającej na dzierżawie kombajnów, nie zaś wytworzenia fabrycznie nowej rzeczy na potrzeby tego konkretnego zamówienia. Tym samym bezskutecznym był zarzut, że z technicznego punktu widzenia produkcja takiego kombajnu w okresie 1 miesiąca nie jest możliwa.

KIO uznała również za niezasadne żądanie odwołującego się modyfikacji postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych. Wskazała, że dopuszczenie możliwości złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny, jest wyłącznym prawem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Wykonawca nie ma w żadnej sytuacji roszczenia o podział zamówienia na części, ani też nie może podważać podziału zamówienia dokonanego przez zamawiającego. Celowość podziału zamówienia na części jest w świetle obowiązujących przepisów pozostawiona wyłącznie zamawiającemu.
Przeczytaj także: Przetargi - raport IV 2019 Przetargi - raport IV 2019

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: