eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Telepraca a obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Telepraca a obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

2009-04-14 14:16

Istotą telepracy jest zdalne wykonywanie obowiązków służbowych. Pomimo że telepracownicy przeważnie pracują w swych domach, na pracodawcy nadal ciąży obowiązek w zakresie zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Co więcej, spektrum tych powinności jest niemal identyczne, jak w stosunku do pracowników sensu stricte.

Przeczytaj także: Hałas w miejscu pracy a obowiązki pracodawcy

Rozwój komunikacji elektronicznej sprawia, że firmy coraz częściej decydują się na zatrudnianie personelu w formie telepracy. Przypomnijmy, zgodnie z art. 675 K.p., dana praca może być uznana za telepracę, jeżeli spełnia trzy następujące przesłanki:
  • jest wykonywana regularnie,
  • jest wykonywana poza zakładem pracy,
  • przy wykonywaniu i przekazywaniu jej wyników wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm), a więc np. faks, telefon czy internet.

Na pracodawcach, którzy zatrudniają telepracowników, spoczywają ogólnie obowiązujące obowiązki w zakresie bhp. Jeżeli jednak pracownik wykonuje swą pracę we własnym domu, ze względu na specyfikę telepracy powinności pracodawcy są nieco ograniczone. I tak, stosownie do art. 6717 K.p., szef nie ma obowiązku:
  • dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4 K.p.,
  • określonego w rozdziale III działu dziesiątego K.p. (przepisy dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy),
  • zapewnienia odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych, określonego w art. 233 K.p.

Przyjrzyjmy się teraz, o jakich podstawowych obowiązkach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy musi pamiętać pracodawca, który zatrudnia telepracownika.

Skierowanie na badania lekarskie

Wszystkie osoby podejmujące pracę muszą poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim i to niezależnie od tego, czy dysponują wynikami badań przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy. Obowiązek skierowania na wstępne badania lekarskie występuje zatem także w stosunku do telepracowników. Jest to o tyle ważne, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 K.p.).

Telepracownicy podlegają również- na zasadach przewidzianych dla pracowników „stacjonarnych”- badaniom okresowym i kontrolnym. Szczegółowe przepisy w tym zakresie formułuje rozporządzenie MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 332 ze zm.).

Szkolenia bhp

Przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to jedna z podstawowych powinności pracodawcy (art. 94 pkt 4 K.p.), która występuje również wobec osób wykonujących obowiązki służbowe w formie telepracy. Szef nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczających kwalifikacji i umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 2373 § 1 K.p.).

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: