eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zmiana stanowiska pracy a konieczność zmiany umowy o pracę

Zmiana stanowiska pracy a konieczność zmiany umowy o pracę

2009-02-18 11:54

Rozważmy następujący przypadek: zatrudniamy pracownika na umowę na czas nieokreślony na stanowisku administracyjnym. Zamierzamy zmienić pracownikowi stanowisko na pracownik ds. personalnych w celu zastępstwa osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim i docelowo macierzyńskim (może też wychowawczym). Czy możemy zmienić pracownikowi stanowisko tylko na czas zastępstwa danej osoby? Jeśli tak, jaki zastosować zapis w umowie? Jeśli nie ma takiej możliwości, jakie rozwiązanie zastosować do tej sytuacji?

Przeczytaj także: Zmiana nazwy stanowiska pracy a nowa umowa

Za zgodą pracownika, w drodze porozumienia zmieniającego, dopuszczalne jest dokonanie czasowej zmiany stanowiska pracy i zakresu jego obowiązków. W przypadku braku zgody można to uczynić za wypowiedzeniem zmieniającym, w którym należy wskazać początkową i końcową datę trwania zmiany. Po upływie wskazanego terminu pracownik automatycznie powróci na poprzednio zajmowane stanowisko.

1. W porozumieniu zmieniającym można czasowo zmienić warunki pracy

W sytuacji, gdy obie strony stosunku pracy zgodzą się co do zmiany stanowiska pracy z pracownika administracyjnego na pracownika ds. personalnych, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające. Jest to najwygodniejsza i najprostsza forma dokonania zmian, gdyż taki aneks do umowy można zawrzeć w każdym czasie, a przewidziane w nim zmiany dotyczące umowy podstawowej mogą mieć także zakres czasowy.

W dokumencie tym strony mogą przewidzieć, iż pracownikowi powierza się na czas określony, tj. na czas nieobecności wskazanego pracownika, inne stanowisko pracy. Po powrocie nieobecnego pracownika następuje automatyczny powrót do poprzednio określonych w umowie postanowień, bez konieczności dokonywania kolejnych porozumień zmieniających.

Jeżeli zmiana warunków pracy ma być dokonana tylko na czas określony, konieczne jest dodanie w wypowiedzeniu zmieniającym postanowień wskazujących na czas trwania dokonanych zmian.

Przykład
Odpowiedni zapis dotyczący czasu obowiązywania zmienionych warunków w wypowiedzeniu zmieniającym może brzmieć:
Zmiana warunków pracy wprowadzona jest w związku z koniecznością zastępstwa nieobecnego pracownika XX w pracy. W związku z tym zmiana warunków pracy dokonywana jest na czas określony od dnia…do momentu powrotu do pracy zastępowanego pracownika.


W przypadku niewskazania w porozumieniu daty bądź zdarzenia określającego moment powrotu do poprzednio obowiązujących warunków pracy konieczne będzie w momencie powrotu zastępowanego pracownika zawarcie kolejnego porozumienia zmieniającego przywracającego poprzednie warunki pracy.

Do zawarcia porozumienia zmieniającego wymagana jest jednak bezwzględna zgoda obu stron umowy. Jeśli pracownik nie wyraża zgody na dokonanie zmian, pracodawca nie może jednostronnie dokonać takiej czynności.

2. Brak porozumienia przy zmianie warunków - konieczne wypowiedzenie zmieniające

Jeżeli pracownik nie wyraża zgody na czasową bądź stałą zmianę stanowiska pracy za pomocą porozumienia stron, zmiany warunków pracy można dokonać w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie zmieniające powinno być złożone pracownikowi na piśmie. W oświadczeniu woli pracodawcy należy wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie, wymagany dla pracownika okres wypowiedzenia, odpowiedni do okresu zatrudnienia w tym zakładzie pracy, nowe zaproponowane stanowisko pracy oraz pouczenie o terminie złożenia przez pracownika oświadczenia. Jeśli pracownik nie złoży pisma o odmowie przyjęcia nowego stanowiska pracy do czasu upływu połowy okresu wypowiedzenia uważa się, iż wyraził na nie zgodę. W tym przypadku w wypowiedzeniu należy wskazać konkretną datę trwania zmiany. W razie niewskazania końcowej daty uważa się, iż nowe stanowisko będzie obowiązywało na czas nieokreślony. A więc po powrocie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, na czas zastępstwa, którego zostały zmienione warunki pracy innemu pracownikowi, w celu powrotu do poprzednich warunków zatrudnienia konieczne będzie zawarcie porozumienia zmieniającego bądź ponowne dokonanie wypowiedzenia zmieniającego.

 

1 2

następna

oprac. : Ewa Dziem / Portal Kadrowy Portal Kadrowy

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: