eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarcze › Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

2017-12-19 09:16

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością © beeboys - Fotolia.com

Zgodnie z art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielanym przed przedsiębiorcę, które podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców, obejmującym umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych.

Przeczytaj także: Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Oznacza to, że prokurent może reprezentować sp. z o.o. przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, sądami polubownymi, a także w postępowaniu przed organami administracji samorządowej i rządowej. Do przykładowych czynności sądowych prokurenta należy wnoszenie i cofanie powództw, ustanowienie pełnomocnictw procesowych czy też zawieranie ugody w procesie.

W zakresie czynności pozasądowych prokurent może reprezentować sp. z o.o. przed innymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym, w szczególności zawierać umowy, podejmować decyzję z zakresu spraw pracowniczych, w tym decyzje o zawarciu bądź rozwiązaniu umowy o pracę. Prokurent jest uprawniony również do przyjmowania w imieniu sp. z o.o. darowizn, udzielania i zaciągania kredytów i pożyczek, a także przyjmowania długów.

Zakresem umocowania prokurenta objęte są wskazane wyżej czynności, o ile są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa - w ramach prokury nie można dokonywać czynności wiążących się z prywatnymi interesami prokurenta bądź interesami spółki, które nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego.

fot. beeboys - Fotolia.com

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prokurent może reprezentować sp. z o.o. przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, sądami polubownymi, a także w postępowaniu przed organami administracji samorządowej i rządowej.


Podkreślenia wymaga jednak, że pomimo tak szerokiego umocowania, jakie posiada prokurent, nie może on dokonać czynności zbycia przedsiębiorstwa, oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania, zbycia i obciążenie nieruchomości, jeżeli nie posiada dodatkowego szczególnego umocowania do dokonania tych czynności. Rodzaj czynności wyłączonych spod uprawnień prokurenta wiąże się również z czynnościami związanymi z zakończeniem działalności przedsiębiorstwa - prokura w likwidacji spółki wygasa i nie może być ustanowiona.

Warto zwrócić uwagę, że prokurentem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Prokura powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności, a spółka udzielająca prokury zobowiązania jest do zgłoszenia tego faktu do rejestru przedsiębiorców. Prokura powstaje jednak z chwilą jej udzielenia, a wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny.

Przydatne linki:
Kodeks cywilny


Prokura samoistna, czyli udzielona jednej osobie fizycznej, upoważnia do reprezentowania spółki z o.o. we wszelkich sprawach, zarówno sądowych jak i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W przypadku prokury łącznej, prokurenci upoważnieni będą do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych w imieniu spółki tylko działając łącznie.

Warto przy tym zaznaczyć, pomimo że prokurent jest osobą uprawnioną do reprezentowania danej spółki, jedyną odpowiedzialnością jakiej podlega jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Jak wskazano, prokurent jest ujawniany w KRS, zatem w celu weryfikacji prawidłowej reprezentacji spółki z o.o. warto pobrać aktualny odpis spółki z KRS i sprawdzić czy osoba reprezentująca sp. z o.o. jest do tego faktycznie uprawniona.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: