eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Zatrudnienie cudzoziemca - nowe zezwolenia od 1 stycznia 2018 r.

Zatrudnienie cudzoziemca - nowe zezwolenia od 1 stycznia 2018 r.

2017-10-04 00:30

Zatrudnienie cudzoziemca - nowe zezwolenia od 1 stycznia 2018 r.

Jak zatrudnić cudzoziemca? © Rob - Fotolia.com

1 sierpnia 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza nowe rodzaje zezwoleń do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz do ustawy o cudzoziemcach. Postanowienia ustawy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przeczytaj także: Uwaga! Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza z dniem 1 stycznia 2018 r. nowy, szósty rodzaj zezwolenia na pracę tj. zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie wprowadzony nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy tj. zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców


Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie w następujących sektorach: turystyka, ogrodnictwo, rolnictwo.

W drodze rozporządzenia zostaną określone podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane będą zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową w wyżej wskazanych sektorach wydawane będzie na okres nieprzekraczający 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres 9 miesięcy liczony będzie od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państwa strefy Schengen w danym roku kalendarzowym.

Podmiotem uprawnionym do wydawania zezwoleń na pracę sezonową będzie starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

fot. Rob - Fotolia.com

Jak zatrudnić cudzoziemca?

Od 1 stycznia 2018 roku będą nowe rodzaje zezwoleń na prace dla cudzoziemców.


Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane m.in. jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy (nowe przepisy przewidują zwolnienie z obowiązku uzyskania i złożenia takiej informacji w przypadkach powierzenia pracy obywatelom niektórych państw, wymienionych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy, np. Białorusi, Rosji, Ukrainy).

Wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową będzie, co do zasady, możliwe tylko na warunkach określonych w takim zezwoleniu. Celem zmiany podmiotu powierzającego pracę, rodzaju pracy lub wynagrodzenia, konieczne będzie uzyskanie nowego zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową


Wykonywanie pracy sezonowej będzie wymagało posiadania zarówno ważnego zezwolenia na pracę sezonową, jak i posiadania ważnej podstawy do pobytu w celu wykonywania pracy zgodnie z tym zezwoleniem. Podstawą pobytu będzie ruch bezwizowy, wiza (krajowa lub Schengen) wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub nowe zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową będzie wydawane cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Polski będzie wykonywanie pracy sezonowej. Zezwolenie będzie wydawane na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym, liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Schengen.

Organem właściwym do wydania zezwolenia będzie jak dotychczas wojewoda.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: