eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa o pracę na czas określony: jakie zmiany nas czekają?

Umowa o pracę na czas określony: jakie zmiany nas czekają?

2015-04-20 13:54

Umowa o pracę na czas określony: jakie zmiany nas czekają?

Co dalej z umowami terminowymi? © thodonal - Fotolia.com

Rada Ministrów w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierowała do Sejmu projekt zmian Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustawy z dnia 19 marca 2015 r., który zakłada ograniczenie stosowania umów o pracę na czas określony. Projekt nowelizacji może ewoluować w trakcie dalszych prac legislacyjnych prowadzonych w Sejmie, niemniej już obecnie warto przyjrzeć się planowanym zmianom.

Przeczytaj także: Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest popularną wśród pracodawców formą zatrudnienia ze względu na krótki okres wypowiedzenia (2 tygodnie w przypadku umowy trwającej dłużej niż 6 miesięcy) oraz brak obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie mają w tym wypadku obowiązku skonsultowania zamiaru wypowiedzenia umowy z działającym w ich zakładzie związkiem zawodowym.

System trójkowy


Nowelizacja ogranicza rodzaje umów o pracę do umowy na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Tym samym projektodawca rezygnuje z wyróżnienia umów na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo, które staną się podkategoriami umów na czas określony.

Projekt przewiduje maksymalny 33-miesięczny okres na który przedsiębiorcy będą co do zasady mogli zawierać umowy terminowe. W założeniu zatem całkowity okres niepewności pracownika niezatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślonej wynosiłby 3 lata (maksymalnie 3 miesiące okresu próbnego i 33 miesiące stażu na umowie terminowej).

Ponadto, zrezygnowano też z aktualnego rozwiązania wskazania 1 miesięcznego terminu, po upływie którego pracodawca mógł „wyzerować licznik” umów zawartych z pracownikiem.

Zgodnie z zaproponowanym w nowelizacji mechanizmem, okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie kilku takich umów zawartych pomiędzy tymi samymi stronami, nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Po przekroczeniu tych limitów (z 1 dniem po upływie 33 miesięcy zatrudnienia lub z czwartą umową) umowa pracownika będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony. Jeśli w trakcie trwania umowy terminowej strony zdecydują się przedłużyć jej obowiązywanie, od dnia następnego po dniu w którym umowa „pierwotnie” miała się rozwiązać, projektodawca przyjmuje fikcję zawarcia kolejnej umowy na czas określony.

fot. thodonal - Fotolia.com

Co dalej z umowami terminowymi?

Rada Ministrów w dniu 10 kwietnia 2015 r. skierowała do Sejmu projekt zmian Kodeksu Pracy oraz niektórych innych ustawy z dnia 19 marca 2015 r., który zakłada ograniczenie stosowania umów o pracę na czas określony.


Automatyzm nie zawsze zadziała


Projekt przewiduje wyjątki od powyższych zasad fikcji zawarcia umowy bezterminowej. Regulacji dotyczącej limitów czasowych i ilościowych umów terminowych nie stosuje się bowiem do podkategorii umów na czas określony zawartych: w celu zastępstwa pracownika, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji lub w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, w przypadku gdy zawarcie takich umów służy zaspokojeniu rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Ostania przesłanka może w praktyce budzić wątpliwości z uwagi na użycie klauzul generalnych, dlatego wymagać będzie ostrożności w jej zastosowaniu, z drugiej jednak strony pozostawia przedsiębiorcom potrzebny w prowadzeniu działalności margines swobody w wykorzystaniu umów terminowych.

Dodatkowy obowiązek informacyjny


Skorzystanie z możliwości zatrudnienia terminowego powyżej wskazanych limitów wiązać się będzie z koniecznością poinformowania przez pracodawców okręgowego inspektora pracy PIP w formie pisemnej i elektronicznej o zawarciu i przyczynach zawarcia takiej umowy, w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania. Brak takiego powiadomienia będzie tratowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych.

Ponadto, zawarcie umowy na czas określony przekraczającej limity wymagać będzie wskazania w treści umowy celu zawarcia umowy lub okoliczności przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających takie umowy.

Przydatne linki:
Kodeks pracy


Dłuższe okresy wypowiedzenia


Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy i stosowne postanowienie w tym zakresie jest zawarte w umowie. Jednocześnie okres wypowiedzenia umowy w takiej sytuacji wynosi 2 tygodnie i jest niezależny od okresu zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z projektem umowy o pracę na czas określony będzie można rozwiązać za wypowiedzeniem bez względu na czas, na jaki zostały zawarte, zaś okres wypowiedzenia będzie taki sam jak dla umów o pracę na czas nieokreślony (tj. od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od długości stażu pracy).

Nowelizacja Kodeksu pracy ograniczy swobodę pracodawców w stosowaniu umów terminowych. Proponowane zmiany obok np. zmian w zakresie „oskładkowania” umów zlecenia czy wzmocnienie kontroli zawierania umów cywilnoprawnych (w założeniu) mają za zadanie skłonić przedsiębiorców do zawierania z pracownikami umów bezterminowych.

Jeśli projekt zostanie przyjęty przez Sejm, zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od jego ogłoszenia i dopiero wówczas można będzie w pełni ocenić praktyczne skutki nowelizacji w tym zweryfikować, czy ubocznym skutkiem nowelizacji nie będzie przenoszenie pracowników, po upływnie limitów zawierania umów terminowych, do szarej strefy lub zatrudnienia cywilnoprawnego.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: