eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.II

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.II

2014-12-16 13:11

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.II

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.II © Steven Jamroofer - Fotolia.com

W poniższej publikacji przedstawiamy kolejne akty prawne, jakie zakwalifikowaliśmy do rankingu naszej kancelarii dotyczącego najważniejszych zmian w prawie z 2014 r.

Przeczytaj także: Przepisy prawne: najważniejsze zmiany VII-IX 2017 r.

III miejsce w rankingu TOP 10, w naszej ocenie, zajmuje ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1585), która weszła w życie 15 grudnia 2014 r. Ustawa wprowadziła nową instytucję finansową, która umożliwia uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych w ramach umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

W zamian za udzielenie ww. kredytu przez bank, kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie spłaty należności wobec banku poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie na bank ww. nieruchomości lub praw. Co przy tym szczególnie istotne, do obowiązków kredytobiorcy nie należy spłata odwróconego kredytu hipotecznego, gdyż co do zasady ma ona następować po śmierci kredytobiorcy. Spłaty tej mogą dokonać spadkobiercy, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od śmierci kredytobiorcy. Jeśli zaś tego nie uczynią, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub praw, stanowiących zabezpieczenie kredytu, staje się wymagalne. Wtedy bank może domagać się zawarcia z nim umowy przeniesienia ww. własności nieruchomości lub praw.

Warto również podkreślić, że odwrócony kredyt hipoteczny mogą oferować tylko banki. Ponadto, zgodnie z ustawą, wypłata środków pieniężnych z tytułu umowy odwróconego kredytu hipotecznego następuje jednorazowo albo w ratach przez okres i w wysokości określonych w umowie, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. Kredytobiorcy przysługuje przy tym prawo do odstąpienia od ww. umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Ważne jest także, że w trakcie trwania umowy, kredytobiorca w każdym czasie może dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części. Przyjęta ustawa może mieć istotny wpływ na polski rynek finansowy. Jednakże skutki i rzeczywiste znaczenie tej regulacji będzie można ocenić dopiero po wykształceniu się praktyki banków zainteresowanych wprowadzeniem nowej instytucji do zakresu swojej działalności oraz odbioru ofert przez potencjalnych kredytobiorców.

fot. Steven Jamroofer - Fotolia.com

TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku cz.II

III miejsce w rankingu TOP 10 zajmuje ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, a IV ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


IV miejsce w ww. rankingu kancelarii zajmuje ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1161), która weszła w życie 1 grudnia 2014 r. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany dotyczące uzyskiwania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) lub jego zmiany oraz uzyskiwania numeru REGON oraz NIP. Na podstawie wprowadzonych przepisów, w celu uzyskania wpisu do KRS lub jego zmiany, podmiot podlegający wpisowi do zobowiązany jest złożyć do KRS tylko jeden formularz, wraz z wymaganymi załącznikami, przeznaczony dla sądu rejestrowego. Zgodnie z nowymi zasadami, przekazanie danych zawartych w ww. wniosku pomiędzy sądem rejestrowym a Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej następuje zaś za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Na ich podstawie automatycznie zostają nadane numery REGON oraz NIP, które następnie zostają przekazane do KRS również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacja o nadanym numerze REGON oraz NIP zostaje także automatycznie zamieszczona we wpisie w KRS. Pozostałe dane, które dotychczas były wymagane celem nadania numeru identyfikacyjnego REGON oraz NIP oraz rejestracji płatnika w ZUS (np. numery rachunków bankowych, przewidywaną liczbę pracowników), zgodnie z nowelizacją, podmiot podlegający wpisowi do KRS ma obowiązek podać w terminie 21 dni od dnia wpisu do KRS.

Ponadto nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące określania w KRS przedmiotu działalności przez wskazanie odpowiednich pozycji z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Obecnie podmiot musi ograniczyć ujawnioną w KRS liczbę pozycji PKD do maksymalnie 10-ciu oraz obowiązkowo określić przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Co istotne, podmioty już wpisane w KRS mają obowiązek dostosować ujawnioną w KRS informację o przedmiocie ich działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, jednak nie później niż w ciągu 5 lat od wejścia w życie nowelizacji. Zmiany przewidziane w nowelizacji mają przede wszystkim na celu uproszczenie oraz usprawnienia procedur rejestracyjnych dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do KRS.

Zmiany przepisów w polskim porządku prawnym wprowadzone w 2014 roku, zajmujące kolejne miejsca w naszym rankingu, zostaną omówione w następnych publikacjach kancelarii, do lektury których już teraz Państwa serdecznie zapraszamy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: