eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2014 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2014 r.

2014-12-05 13:21

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2014 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2014 r. © Onypix - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu postępowania cywilnego oraz kosztów sądowych w sprawach cywilnych, postępowania w sprawach o wykroczenia, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i działalności leczniczej oraz zmian dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, które weszły w życie w ostatnim czasie.

Przeczytaj także: Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych - zmiany

POSTĘPOWANIE CYWILNE


27 października 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks l postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1296), na podstawie której m.in.:
 • dopuszczono możliwość sporządzania ustnych uzasadnień orzeczeń sądów wygłaszanych przez przewodniczącego składu orzekającego podczas posiedzeń, których przebieg utrwalany jest za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, po ogłoszeniu sentencji wyroku;
 • określono zasady uzyskiwania transkrypcji ustnego uzasadnienia i ustalono, że doręczenie stronie takiej transkrypcji jest równoznaczne z doręczeniem wyroku z uzasadnieniem;
 • dopuszczono możliwość zrezygnowania w postępowaniu apelacyjnym z przedstawienia sprawozdania dotyczącego stanu rozpatrywanej sprawy, za zgodą obecnych stron albo w przypadku ich niestawiennictwa, chyba że rozprawa odbywa się z udziałem publiczności;
 • wprowadzono kolejny wyjątek od zasady sporządzania uzasadnień wyroków sądu apelacyjnego z urzędu, poprzez przyjęcie zasady, że także uzasadnienie wyroku zmieniającego zaskarżony wyrok sporządzane jest na wniosek;
 • przewidziano, w pewnych przypadkach, możliwość sporządzenia przez sąd drugiej instancji uzasadnienia obejmującego jedynie uzasadnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa;
 • wskazano dodatkowe elementy, które mogą znaleźć się w treści protokołu pisemnego sporządzanego wraz z elektronicznym zapisem przebiegu posiedzenia, w tym np. wnioski i twierdzenia stron, streszczenie wyników postępowania dowodowego;
 • dopuszczono możliwość zamieszczenia osnowy ugody sądowej nie tylko w protokole posiedzenia, ale także w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu;
 • określono wysokość opłaty od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynoszącą 15 złotych za zapis;
 • przewidziano zmiany wchodzące w życie w dniu 27 marca 2015 r., które obejmują wprowadzenie możliwości udostępniania treści protokołów i pism w postaci elektronicznej również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także, z pewnymi wyjątkami, możliwość otrzymania przez strony i uczestników postępowania nie tylko zapisu dźwięku, ale także zapisu obrazu i dźwięku.

fot. Onypix - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2014 r.

W listopadzie weszły w życie zmiany z zakresu postępowania cywilnego, postępowania w sprawach o wykroczenia, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i działalności leczniczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA


9 listopada weszła wżycie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 579), na podstawie której m.in.:
 • przyjęto zasadę, że z rozprawy sporządza się protokół utrwalający jej przebieg za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz protokół pisemny, zawierający wybrane informacje, przy czym w przypadkach, w których, ze względów technicznych, utrwalenie przebiegu rozprawy w powyższy sposób nie jest możliwe, sporządza się wyłącznie protokół pisemny, zawierający wskazane w przepisach, pełne informacje o przebiegu rozprawy;
 • dopuszczono możliwość utrwalania za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk także przebieg innych czynności protokołowanych;
 • umożliwiono stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapoznanie się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w siedzibie sądu, zaś w przypadku obwinionego pozbawionego wolności - w administracji odpowiedniego zakładu;
 • przyjęto zasadę, że otrzymanie zapisu dźwięku z rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest bezpłatne, zaś wydanie na wniosek zapisu dźwięku z rozprawy na informatycznym nośniku danych następuje odpłatnie;
 • dopuszczono możliwość przedstawiania z urzędu uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji oraz sądu odwoławczego wyłącznie w formie ustnej, w sytuacji utrwalenia przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku,;
 • przewidziano możliwość składania w terminie 7 dni od daty odpowiednio ogłoszenia lub doręczenia wyroku, wniosku o sporządzenie i doręczenie przekładu jego uzasadnienia przedstawionego w formie ustnej.

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA


15 listopada 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1491), na podstawie której przede wszystkim:
 • w zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) m.in.:
 • przyznano świadczeniobiorcom uprawnienie do otrzymania od Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej „NFZ) zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, będącego świadczeniem gwarantowanym, poniesionych na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • wskazano warunki, których spełnienie jest niezbędne dla otrzymania ww. zwrotu kosztów w odniesieniu do różnych kategorii świadczeń, a także świadczenia, w odniesieniu do których uprawnienie ww. zwrotu kosztów nie przysługuje;
 • określono szczegółowe zasady finansowania przez NFZ zwrotu kosztów ww. świadczeń opieki zdrowotnej;
 • ustalono, że zwrot kosztów następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, na podstawie stosownego wniosku świadczeniobiorcy, w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie opieki zdrowotnej;
 • przyjęto, że w centrali NFZ działa Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej oraz wskazano jego kompetencje;
 • w zakresie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217, ze zm.) m.in.:
 • określono informacje, które podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek udzielić, na wniosek pacjenta;
 • wprowadzono obowiązek wystawiania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, rachunku za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: