eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo dla biznesu › Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2014 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2014 r.

2014-10-08 12:14

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2014 r.

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2014 r. © Sebastian Duda - Fotolia.com

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu regulacji dotyczących wymagań rachunkowości, wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zmiany w przepisach prawa unijnego z zakresu regulacji dotyczących przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, jak również wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Przeczytaj także: Prawo zamówień publicznych zmienione

RACHUNKOWOŚĆ


5 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100), na podstawie której m.in.:
 • wprowadzono i zdefiniowano pojęcie jednostek mikro;
 • ustalono, że do jednostek mikro zaliczane są m.in.:
1) z pewnymi wyłączeniami, spółki handlowe, inne osoby prawne a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność) nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
 • 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (z uwzględnieniem nieco odmiennych warunków dla jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych) wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem określonych w ustawie przepisów o rachunkowości;
 • przewidziano, że określone jednostki mikro mogą zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów;
 • wprowadzono uproszczenia w zakresie prowadzenia rachunkowości przez jednostki mikro, polegające m.in. na przyjęciu, że:
  - jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu;
  - jednostka mikro może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych;
  - określona jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre z tych informacji zostaną przedstawione w informacji dodatkowej lub jako informacje uzupełniające do bilansu;
 • zmieniono katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, poprzez wyłączenie z tego katalogu także spółdzielni socjalnych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro oraz wszystkich państwowych funduszy celowych.

fot. Sebastian Duda - Fotolia.com

Przepisy prawne: najważniejsze zmiany IX 2014 r.

Najważniejsze zmiany prawne dotyczyły regulacji dotyczących wymagań rachunkowości, wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, przepisów prawa unijnego z zakresu regulacji dotyczących przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe.

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE11 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1136), na podstawie której m.in.:
 • umożliwiono pielęgniarkom i położnym posiadającym dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie, samodzielne ordynowanie określonych rodzajów leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept;
 • ustalono, że pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mogą wystawiać recepty na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe;
 • wprowadzono szczegółowe regulacje dotyczące zasad wystawiania recept przez pielęgniarki i położne;
 • przyjęto, że pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: