eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoPrawo pracy › Umowa o pracę: co sprawdzić przed jej podpisaniem

Umowa o pracę: co sprawdzić przed jej podpisaniem

2014-09-05 13:25

Umowa o pracę: co sprawdzić przed jej podpisaniem

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę? © Bacho Foto - Fotolia.com

Umowę o pracę powinno zawierać się na piśmie. W sytuacji gdy forma pisemna nie została zachowana, pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń dotyczących umowy. Dokument ten powinien zostać dołączony do akt osobowych pracownika.

Przeczytaj także: Umowa o pracę obowiązkowo na piśmie

Dokumenty, jakich może wymagać pracodawca od kandydata na pracownika


Pracodawca może wymagać złożenia następujących dokumentów:
 • wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub inny dokumentów potwierdzających zatrudnienie, obejmujących okresy pracy przypadające w roku, w którym pracownik zostanie zatrudniony,
 • wszelkich zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania danej pracy,
 • orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.
Osoba zatrudniana może przedstawić również inne dokumenty, na przykład listy z referencjami lub materiały, które są podstawą do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy, pod warunkiem, że dokumenty zawierają dane prawnie dopuszczalne do ich ujawnienia i zostały przekazane z własnej inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Należy pamiętać, że pracodawca nie ma prawa żądać od kandydatki lub pracownicy informacji o ewentualnej ciąży, jeżeli wykonywana praca nie jest wzbroniona dla kobiet w ciąży. Podobnie w przypadku zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Pracodawca nie może żądać od kandydatów czy pracowników takiego zaświadczenia, jeżeli z ustawy nie wynika wymóg niekaralności przy zatrudnieniu na danym stanowisku pracy.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy o pracę?

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie i zawierać takie informacje jak: strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.


Elementy umowy o pracę


Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy (np. umowa na okres próbny, umowa na czas określony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:
 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.
Ustalenie rodzaju wykonywanej pracy jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy o pracę. Brak takich ustaleń powoduje, że umowa nie dojdzie do skutku. Natomiast jeżeli w umowie o pracę nie zostanie zawarta informacja o wymiarze czasu pracy, przyjmuje się, że praca będzie wykonywana na pełen etat.

Jeżeli w umowie nie zostanie wskazany termin rozpoczęcia pracy, przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia pracy jest dzień zawarcia umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia


Pracownik zatrudniony na pełen etat nie może otrzymać wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnego z rozporządzeniem Rady Ministrów. Od 1 stycznia 2014 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1680 zł brutto. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy kwotę wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony osoby zatrudnionej przed wyzyskiem.

Jeżeli pracownik podejmuje pierwszą w swoim życiu pracę, przez pierwszy rok wysokość jego wynagrodzenia nie może być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia.

Przydatne linki:
- Kodeks pracy


Obowiązki informacyjne pracodawcy


Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:
 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  wypoczynkowego,
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.
Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, musi dodatkowo poinformować pracownika o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

oprac. : zespół wfirma.pl / wFirma.pl Sp. z o.o. wFirma.pl Sp. z o.o.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: