eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Garaz blaszak, pozwolenie??
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4

 • 1. Data: 2003-11-17 21:24:33
  Temat: Garaz blaszak, pozwolenie??
  Od: "Tomek" <...@...com>

  Witam!

  Prosze o pomoc grupowiczow. Czy na garaż "blaszak" postawiony na posesji
  przynaleznej do budynku mieszkalnego potrzebuje jakies zezwolenia,
  dokumenty itp.?? Szukalem w internecie informacji na ten temat, jednak
  sa one sprzeczne /wg jednych wymagane sa mapki, zezwolenia itp, wg
  innych garaz blaszak nie jest budowla i jako taki pozwolenia nie
  wymaga/.

  --
  Tomek
  tomekn/na/poczta.fm • 2. Data: 2003-11-18 08:28:55
  Temat: Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
  Od: "Andrzej R." <a...@p...onet.pl>


  Użytkownik "Tomek" <...@...com> napisał w wiadomości
  Szukalem w internecie informacji na ten temat, jednak
  > sa one sprzeczne /wg jednych wymagane sa mapki, zezwolenia itp, wg
  > innych garaz blaszak nie jest budowla i jako taki pozwolenia nie
  > wymaga/.
  Re : To coś anemicznie szukałeś :-))
  Art. 29. (Ustawa Prawo Budowlane)

  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i
  uzupełniających zabudowę

  zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  przy

  rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

  b) płyt do składowania obornika,

  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości
  nie

  większej niż 4,50 m,

  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

  2) budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10
  m2, przy czym łączna

  liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2
  powierzchni działki,

  3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do
  7,50 m3 na dobę,

  4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych
  ogrodach działkowych o

  powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza
  granicami miast oraz

  wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach
  płaskich,

  5) wiat przystankowych i peronowych,

  6) budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 20 m2,
  służących jako zaplecze do

  bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
  stanowiących własność

  Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei:

  7) wolno stojących kabin telefonicznych,

  8) parkometrów z własnym zasilaniem,

  9) boisk szkolnych,

  10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk
  włącznie,

  11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i
  gminnych,

  12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z
  gruntem i przewidzianych

  do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
  określonym w zgłoszeniu, o którym

  mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120
  dni od dnia rozpoczęcia

  budowy określonego w zgłoszeniu: zwolnienie to nie dotyczy
  obiektów, które mogą

  znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o
  ochronie środowiska,

  13) obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele
  gospodarki leśnej, położonych

  na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

  14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości
  piętrzenia poniżej 1 m

  poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
  rezerwatów przyrody i

  parków krajobrazowych oraz ich otulin,

  15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

  16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od
  korony pomostu do dna

  akwenu, do 2,50 m, służących do:

  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak
  łodzie, kajaki, jachty,

  b) uprawiania wędkarstwa,

  c) rekreacji,

  17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub
  liniowych umocnień

  brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych,
  niestanowiących konstrukcji

  oporowych,

  18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

  19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
  o pojemności do 7 m3,

  przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach
  mieszkalnych

  jednorodzinnych,

  20) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych,
  kanalizacyjnych,

  gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

  21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami
  wewnętrznymi, państwowej służby

  hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
  hydrogeologicznej:

  b) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód

  podziemnych,

  c) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu
  jakości wód

  podziemnych,

  c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,

  22) obiektów małej architektury,

  23) ogrodzeń,

  24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie
  realizacji robót budowlanych

  położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów
  używanych przy wykonywaniu

  robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
  geodezyjnych,

  25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie
  eksponaty wystawowe,

  niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych
  na terenach przeznaczonych

  na ten cel,

  26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza
  obszarem parków

  narodowych i rezerwatów przyrody.

  2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych,
  polegających na:

  1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów
  wpisanych do rejestru

  zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów
  konstrukcyjnych obiektu i

  instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia
  przed wpływami eksploatacji

  górniczej lub powodzą,

  2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz
  remoncie instalacji gazu

  płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

  3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku:
  elektroenergetycznych, wodociągowych,

  kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

  4) dociepleniu ścian budynków o wysokości do 12 m,

  5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,

  6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z
  wyjątkiem reklam świetlnych i

  podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w
  rozumieniu przepisów o

  ruchu drogowym,

  7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16,

  8) remoncie obiektów regulacji rzek,

  9) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
  z wyjątkiem:

  a) ziemnych stawów hodowlanych,

  b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  usytuowanych w granicach parków

  narodowych, rezerwatów przyrody i parków
  krajobrazowych oraz ich otulin,

  10) wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o
  wydajności poniżej 50

  m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,

  11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych,
  elektroenergetycznych, wodociągowych,

  kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych
  trasach,

  12) przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

  13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na
  usunięciu spłyceń

  dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów
  portowych oraz torów wodnych,

  w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i
  nachyleń skarp podwodnych

  akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem
  wodnoprawnym i pozwoleniem na

  wykonywanie robót czerpalnych,

  14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

  15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych.  Art. 30.

  1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

  1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - 3 i pkt. 5 - 21,

  2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2
  pkt 1 - 13,

  3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i
  innych miejsc publicznych

  oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót
  budowlanych polegających

  na instalowaniu:

  d) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności
  publicznej i

  zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

  b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

  4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

  2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania
  robót budowlanych oraz

  termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
  o którym mowa w art. 32

  ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub
  rysunki, a także pozwolenia,

  uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie
  konieczności uzupełnienia

  zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na
  zgłaszającego obowiązek

  uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w
  przypadku ich

  nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

  1. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20,
  należy ponadto przedstawić

  projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z
  rzeczoznawcą do spraw

  zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji
  wykonanym przez

  projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

  2. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto
  przedstawić projekt

  zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
  posiadającego wymagane

  uprawnienia budowlane.

  3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
  zamierzonego

  rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można
  przystąpić, jeżeli w

  terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie
  wniesie, w drodze decyzji,

  sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w
  zgłoszeniu terminu ich

  rozpoczęcia.

  6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

  1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych
  objętych obowiązkiem

  uzyskania pozwolenia na budowę,

  1) budowa lub wykonywanie robót budowlanych, objętych zgłoszeniem,
  narusza ustalenia

  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,

  3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o
  którym mowa w art. 29

  ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

  7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust.
  5, obowiązek uzyskania

  pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych,
  objętych obowiązkiem

  zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może
  naruszać ustalenia miejscowego

  planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

  1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

  2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

  3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

  4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub
  uciążliwości dla terenów

  sąsiednich  AR • 3. Data: 2003-11-18 12:56:21
  Temat: Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
  Od: Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl>

  On Mon, 17 Nov 2003, Tomek wrote:

  >+ Witam!
  >+
  >+ Prosze o pomoc grupowiczow. Czy na garaż "blaszak" postawiony na posesji
  >+ przynaleznej do budynku mieszkalnego potrzebuje jakies zezwolenia,
  >+ dokumenty itp.??

  Mhm.
  Na razie mam stosik 9 listów poleconych od różnych kawałków
  UM :] i jeszcze co nieco zostało. Osobiście nie nadzoruję :),
  ale owszem, owszem, trzeba... Tu mapka, tam mapka, ówdzie
  150 zł zapłacić...

  pozdrowienia, Gotfryd
  (mała wspólnota mieszkaniowa)


 • 4. Data: 2003-11-18 21:39:59
  Temat: Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
  Od: "Tomek" <...@...com>

  Dziekuje :).

  Bynajmniej nie jestem pocieszony :(

  --
  Tomek


strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.