eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Grupy

Szukaj w grupach

 

Inne grupy

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4


« poprzedni wątek następny wątek »1. Data: 2003-11-17 21:24:33
Temat:Garaz blaszak, pozwolenie??
Od:"Tomek" <...@...com> szukaj wiadomości tego autora

Witam!

Prosze o pomoc grupowiczow. Czy na garaż "blaszak" postawiony na posesji
przynaleznej do budynku mieszkalnego potrzebuje jakies zezwolenia,
dokumenty itp.?? Szukalem w internecie informacji na ten temat, jednak
sa one sprzeczne /wg jednych wymagane sa mapki, zezwolenia itp, wg
innych garaz blaszak nie jest budowla i jako taki pozwolenia nie
wymaga/.

--
Tomek
tomekn/na/poczta.fm


Pokaż wiadomość z nagłówkami


2. Data: 2003-11-18 08:28:55
Temat:Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
Od:"Andrzej R." <a...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora


Użytkownik "Tomek" <...@...com> napisał w wiadomości
Szukalem w internecie informacji na ten temat, jednak
> sa one sprzeczne /wg jednych wymagane sa mapki, zezwolenia itp, wg
> innych garaz blaszak nie jest budowla i jako taki pozwolenia nie
> wymaga/.
Re : To coś anemicznie szukałeś :-))
Art. 29. (Ustawa Prawo Budowlane)

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i
uzupełniających zabudowę

zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy

rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b) płyt do składowania obornika,

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości
nie

większej niż 4,50 m,

e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

2) budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10
m2, przy czym łączna

liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2
powierzchni działki,

3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do
7,50 m3 na dobę,

4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w pracowniczych
ogrodach działkowych o

powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza
granicami miast oraz

wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach
płaskich,

5) wiat przystankowych i peronowych,

6) budynków gospodarczych, o powierzchni zabudowy do 20 m2,
służących jako zaplecze do

bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność

Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei:

7) wolno stojących kabin telefonicznych,

8) parkometrów z własnym zasilaniem,

9) boisk szkolnych,

10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk
włącznie,

11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych,

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z
gruntem i przewidzianych

do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym

mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120
dni od dnia rozpoczęcia

budowy określonego w zgłoszeniu: zwolnienie to nie dotyczy
obiektów, które mogą

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o
ochronie środowiska,

13) obiektów gospodarczych przeznaczonych wyłącznie na cele
gospodarki leśnej, położonych

na gruntach leśnych Skarbu Państwa,

14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości
piętrzenia poniżej 1 m

poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych,
rezerwatów przyrody i

parków krajobrazowych oraz ich otulin,

15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od
korony pomostu do dna

akwenu, do 2,50 m, służących do:

a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak
łodzie, kajaki, jachty,

b) uprawiania wędkarstwa,

c) rekreacji,

17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub
liniowych umocnień

brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych,
niestanowiących konstrukcji

oporowych,

18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności do 7 m3,

przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach
mieszkalnych

jednorodzinnych,

20) przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych,
kanalizacyjnych,

gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami
wewnętrznymi, państwowej służby

hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby
hydrogeologicznej:

b) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód

podziemnych,

c) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu
jakości wód

podziemnych,

c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,

22) obiektów małej architektury,

23) ogrodzeń,

24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie
realizacji robót budowlanych

położonych na terenie budowy oraz ustawianie barakowozów
używanych przy wykonywaniu

robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach
geodezyjnych,

25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie
eksponaty wystawowe,

niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych
na terenach przeznaczonych

na ten cel,

26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza
obszarem parków

narodowych i rezerwatów przyrody.

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych,
polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów
wpisanych do rejestru

zabytków, jeżeli nie obejmuje on zmiany lub wymiany elementów
konstrukcyjnych obiektu i

instalacji gazowych, z zastrzeżeniem pkt 2, albo zabezpieczenia
przed wpływami eksploatacji

górniczej lub powodzą,

2) remoncie instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych oraz
remoncie instalacji gazu

płynnego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

3) przebudowie i remoncie przyłączy do budynku:
elektroenergetycznych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

4) dociepleniu ścian budynków o wysokości do 12 m,

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych,

6) instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych, z
wyjątkiem reklam świetlnych i

podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w
rozumieniu przepisów o

ruchu drogowym,

7) remoncie pomostów, o których mowa w ust. 1 pkt 16,

8) remoncie obiektów regulacji rzek,

9) wykonywaniu i remoncie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
z wyjątkiem:

a) ziemnych stawów hodowlanych,

b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
usytuowanych w granicach parków

narodowych, rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych oraz ich otulin,

10) wykonywaniu i remoncie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o
wydajności poniżej 50

m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,

11) przebudowie i remoncie sieci telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych, wodociągowych,

kanalizacyjnych i cieplnych prowadzonych po dotychczasowych
trasach,

12) przebudowie i remoncie dróg, torów i urządzeń kolejowych,

13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na
usunięciu spłyceń

dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów
portowych oraz torów wodnych,

w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i
nachyleń skarp podwodnych

akwenu, objętych uprzednio uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym i pozwoleniem na

wykonywanie robót czerpalnych,

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych,

15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych.Art. 30.

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - 3 i pkt. 5 - 21,

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2
pkt 1 - 13,

3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i
innych miejsc publicznych

oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót
budowlanych polegających

na instalowaniu:

d) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności
publicznej i

zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania
robót budowlanych oraz

termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 32

ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub
rysunki, a także pozwolenia,

uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie
konieczności uzupełnienia

zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na
zgłaszającego obowiązek

uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w
przypadku ich

nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

1. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20,
należy ponadto przedstawić

projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z
rzeczoznawcą do spraw

zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji
wykonanym przez

projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

2. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto
przedstawić projekt

zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta
posiadającego wymagane

uprawnienia budowlane.

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem
zamierzonego

rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli w

terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie
wniesie, w drodze decyzji,

sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w
zgłoszeniu terminu ich

rozpoczęcia.

6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych
objętych obowiązkiem

uzyskania pozwolenia na budowę,

1) budowa lub wykonywanie robót budowlanych, objętych zgłoszeniem,
narusza ustalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o
którym mowa w art. 29

ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust.
5, obowiązek uzyskania

pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych,
objętych obowiązkiem

zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może
naruszać ustalenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub
uciążliwości dla terenów

sąsiednichAR


Pokaż wiadomość z nagłówkami


3. Data: 2003-11-18 12:56:21
Temat:Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
Od:Gotfryd Smolik news <s...@s...com.pl> szukaj wiadomości tego autora

On Mon, 17 Nov 2003, Tomek wrote:

>+ Witam!
>+
>+ Prosze o pomoc grupowiczow. Czy na garaż "blaszak" postawiony na posesji
>+ przynaleznej do budynku mieszkalnego potrzebuje jakies zezwolenia,
>+ dokumenty itp.??

Mhm.
Na razie mam stosik 9 listów poleconych od różnych kawałków
UM :] i jeszcze co nieco zostało. Osobiście nie nadzoruję :),
ale owszem, owszem, trzeba... Tu mapka, tam mapka, ówdzie
150 zł zapłacić...

pozdrowienia, Gotfryd
(mała wspólnota mieszkaniowa)

Pokaż wiadomość z nagłówkami


4. Data: 2003-11-18 21:39:59
Temat:Re: Garaz blaszak, pozwolenie??
Od:"Tomek" <...@...com> szukaj wiadomości tego autora

Dziekuje :).

Bynajmniej nie jestem pocieszony :(

--
Tomek


Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ]


« poprzedni wątek następny wątek »


Przeszukaj wątki:

Wyszukiwanie zaawansowane »  

Najnowsze wątki

Starsze wątki

Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.