eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Centralne Biuro Adresowe
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4

  • 1. Data: 2003-09-12 11:14:30
    Temat: Centralne Biuro Adresowe
    Od: "Liwiusz" <l...@p...onet.pl>

    Witam!

    Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym Biurze
    Adresowym (Warszawa)? Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
    zapłaty na poszukiwanego dłużnika? Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
    (PESEL)?


    Pozdrawiam!
    Liwiusz
    www.liwiusz.republika.pl

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 2. Data: 2003-09-12 17:54:29
    Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
    Od: "Krzysztof 'kw1618' z Warszawy" <k...@i...pl>


    Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
    news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
    > Witam!
    >
    > Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
    Biurze
    > Adresowym (Warszawa)?

    Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
    graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
    nie mam.

    > Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
    > zapłaty na poszukiwanego dłużnika?

    Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
    poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
    Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:
    "Wpłynęło do naszego biura zapytanie od Pana(-i) Aaaaaa Bbbbbb o miejsce
    pobytu Pana(-i) Cccccc Dddddd w celu wpisania adresu do pozwu sądowego.
    Prosimy o odpowiedź listem poleconym na adres
    CBA ul. Kazimierzowska..... Warszawa czy wyraża Pan(-i) zgodę na podanie
    danych, powołując się na numer tego pisma."

    Odpowiedź z CBA może być następująca:
    1) poszukiwany zamieszkuje w ........ pod adresem .......
    2) poszukiwany nie wyraził zgody na podanie danych
    3) poszukiwany nie odpowiedział na zapytanie
    4) .?.?.?.? sam nie wiem jaka odp. moze jeszcze być

    > Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
    > (PESEL)?
    >

    najlepiej miec PESEL i oczywiście imię i nazwisko
    najlepiej mieć tyle danych, aby zawęzic do minimum kryteria, gdyż jesli CBA
    w rejestrze znajdzie conajmniej 2 osoby pasujace do zapytanie, to odpisze,
    że figurują dwie osoby i nie wie której osoby dotyczy zapytanie

    Załączam pozdrowienia i życzenia powodzenia
    Krzysztof 'kw1618'
    Warszawa



  • 3. Data: 2003-10-25 12:33:33
    Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
    Od: Karol <a...@u...poczta.onet.pl>

    Użytkownik Krzysztof 'kw1618' z Warszawy napisał:

    > Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
    > news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
    >
    >>Witam!
    >>
    >> Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
    >
    > Biurze
    >
    >>Adresowym (Warszawa)?
    >
    >
    > Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
    > graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
    > nie mam.

    Nie mają dostepu do systemu PESEL ?


    >
    >>Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
    >>zapłaty na poszukiwanego dłużnika?
    >
    >
    > Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
    > poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
    > Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:

    A skad niby CBA bierze te dane ?
    Zbiera od listonoszy czy wyciaga z systemu PESEL ?
    A moze kupuje bazy danych :-))

    Pozdrawiam,
    Karol



  • 4. Data: 2003-10-25 12:52:59
    Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
    Od: Dredd<...@...pl>


    USTAWA
    z dnia 10 kwietnia 1974 r.
    o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

    Art. 44g. 1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz
    ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny
    wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie
    zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej
    osoby.
    2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku
    z aktualnego programu informatycznego.

    Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
    ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o
    ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
    podmiotom:
    1) organom administracji publicznej, sądom,
    prokuraturze,
    2) (2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie
    Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii
    Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
    3) organom kontroli skarbowej i wywiadu
    skarbowego.
    2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
    1) innym państwowym i komunalnym jednostkom
    organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla
    realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
    2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli
    wykażą w tym interes prawny,
    3) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich
    wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
    publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,
    która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
    4) innym osobom i podmiotom - jeżeli
    uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą
    osób, których dane dotyczą.
    3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
    wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, z
    zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek zainteresowanego
    podmiotu.
    4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3,
    nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
    5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu.
    6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
    rozporządzenia, wzór formularza wniosku, uwzględniając zakres
    danych objętych wnioskiem oraz cel udostępniania danych.
    7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1, dane
    można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
    konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3,
    jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
    1) posiadają urządzenia umożliwiające
    identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i
    celu ich uzyskania,
    2) posiadają zabezpieczenia techniczne i
    organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z
    celem ich uzyskania,
    3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką
    lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
    8. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
    ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:
    1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 -
    nieodpłatnie,
    2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 -
    odpłatnie.
    9. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu
    państwa.
    10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
    za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
    ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunki i
    sposób ich wnoszenia. Rozporządzenie powinno określać zróżnicowaną
    wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych oraz
    celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały
    one koszty udostępnienia tych danych.


    Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i
    utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
    2. Dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do województwa
    udostępnia wojewoda.
    3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
    utraconych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw
    administracji publicznej.
    4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych
    rozstrzyga właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej.
    5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji
    administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli
    udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych
    osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
    6. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych
    przysługuje odwołanie.


    Zwracam uwagę na art. 44h ust. 2 pkt 2 który jest tu dla pytającego
    najistotniejszy.
    Poszukiwanie dłużnika na którego ma się prawomocny wyrok (nakaz)
    to jak najbardziej uzasadniony interes prawny. Uzyskasz więc
    odpowiedź. Tak praktykują np. adwokaci wnoszący pozwy jeśli pozwany
    nie jest znany z adresu.


    ROZPORZĄDZENIE
    RADY MINISTRÓW
    z dnia 30 kwietnia 2002 r.
    w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów
    meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych
    dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

    § 1. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w
    zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i
    utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty
    najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w
    przepisach odrębnych.

    --
    Wysłano z serwisu Usenet na stronach PomocPrawna.INFO
    -> http://usenet.pomocprawna.info

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.