eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Grupy

Szukaj w grupach

 

Inne grupy

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4


« poprzedni wątek następny wątek »1. Data: 2003-09-12 11:14:30
Temat:Centralne Biuro Adresowe
Od:"Liwiusz" <l...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

Witam!

Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym Biurze
Adresowym (Warszawa)? Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
zapłaty na poszukiwanego dłużnika? Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
(PESEL)?


Pozdrawiam!
Liwiusz
www.liwiusz.republika.pl

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Pokaż wiadomość z nagłówkami


2. Data: 2003-09-12 17:54:29
Temat:Re: Centralne Biuro Adresowe
Od:"Krzysztof 'kw1618' z Warszawy" <k...@i...pl> szukaj wiadomości tego autora


Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
> Witam!
>
> Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
Biurze
> Adresowym (Warszawa)?

Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
nie mam.

> Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
> zapłaty na poszukiwanego dłużnika?

Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:
"Wpłynęło do naszego biura zapytanie od Pana(-i) Aaaaaa Bbbbbb o miejsce
pobytu Pana(-i) Cccccc Dddddd w celu wpisania adresu do pozwu sądowego.
Prosimy o odpowiedź listem poleconym na adres
CBA ul. Kazimierzowska..... Warszawa czy wyraża Pan(-i) zgodę na podanie
danych, powołując się na numer tego pisma."

Odpowiedź z CBA może być następująca:
1) poszukiwany zamieszkuje w ........ pod adresem .......
2) poszukiwany nie wyraził zgody na podanie danych
3) poszukiwany nie odpowiedział na zapytanie
4) .?.?.?.? sam nie wiem jaka odp. moze jeszcze być

> Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
> (PESEL)?
>

najlepiej miec PESEL i oczywiście imię i nazwisko
najlepiej mieć tyle danych, aby zawęzic do minimum kryteria, gdyż jesli CBA
w rejestrze znajdzie conajmniej 2 osoby pasujace do zapytanie, to odpisze,
że figurują dwie osoby i nie wie której osoby dotyczy zapytanie

Załączam pozdrowienia i życzenia powodzenia
Krzysztof 'kw1618'
Warszawa


Pokaż wiadomość z nagłówkami


3. Data: 2003-10-25 12:33:33
Temat:Re: Centralne Biuro Adresowe
Od:Karol <a...@u...poczta.onet.pl> szukaj wiadomości tego autora

Użytkownik Krzysztof 'kw1618' z Warszawy napisał:

> Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
> news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
>
>>Witam!
>>
>> Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
>
> Biurze
>
>>Adresowym (Warszawa)?
>
>
> Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
> graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
> nie mam.

Nie mają dostepu do systemu PESEL ?


>
>>Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
>>zapłaty na poszukiwanego dłużnika?
>
>
> Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
> poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
> Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:

A skad niby CBA bierze te dane ?
Zbiera od listonoszy czy wyciaga z systemu PESEL ?
A moze kupuje bazy danych :-))

Pozdrawiam,
Karol


Pokaż wiadomość z nagłówkami


4. Data: 2003-10-25 12:52:59
Temat:Re: Centralne Biuro Adresowe
Od:Dredd<...@...pl> szukaj wiadomości tego autora


USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1974 r.
o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Art. 44g. 1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz
ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny
wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie
zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej
osoby.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku
z aktualnego programu informatycznego.

Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o
ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom,
prokuraturze,
2) (2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie
Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii
Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu
skarbowego.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) innym państwowym i komunalnym jednostkom
organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla
realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli
wykażą w tym interes prawny,
3) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich
wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,
która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
4) innym osobom i podmiotom - jeżeli
uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą
osób, których dane dotyczą.
3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, z
zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu.
4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3,
nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza wniosku, uwzględniając zakres
danych objętych wnioskiem oraz cel udostępniania danych.
7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1, dane
można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3,
jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające
identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i
celu ich uzyskania,
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i
organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z
celem ich uzyskania,
3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką
lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
8. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:
1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 -
nieodpłatnie,
2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 -
odpłatnie.
9. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu
państwa.
10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunki i
sposób ich wnoszenia. Rozporządzenie powinno określać zróżnicowaną
wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych oraz
celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały
one koszty udostępnienia tych danych.


Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do województwa
udostępnia wojewoda.
3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw
administracji publicznej.
4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych
rozstrzyga właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej.
5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji
administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli
udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych
osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
6. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych
przysługuje odwołanie.


Zwracam uwagę na art. 44h ust. 2 pkt 2 który jest tu dla pytającego
najistotniejszy.
Poszukiwanie dłużnika na którego ma się prawomocny wyrok (nakaz)
to jak najbardziej uzasadniony interes prawny. Uzyskasz więc
odpowiedź. Tak praktykują np. adwokaci wnoszący pozwy jeśli pozwany
nie jest znany z adresu.


ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych
dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

§ 1. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w
zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i
utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty
najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w
przepisach odrębnych.

--
Wysłano z serwisu Usenet na stronach PomocPrawna.INFO
-> http://usenet.pomocprawna.info

Pokaż wiadomość z nagłówkami


 

strony : [ 1 ]


« poprzedni wątek następny wątek »


Przeszukaj wątki:

Wyszukiwanie zaawansowane »  

Najnowsze wątki

Starsze wątki

Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.