eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoGrupypl.soc.prawo › Centralne Biuro Adresowe
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 4

 • 1. Data: 2003-09-12 11:14:30
  Temat: Centralne Biuro Adresowe
  Od: "Liwiusz" <l...@p...onet.pl>

  Witam!

  Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym Biurze
  Adresowym (Warszawa)? Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
  zapłaty na poszukiwanego dłużnika? Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
  (PESEL)?


  Pozdrawiam!
  Liwiusz
  www.liwiusz.republika.pl

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 2. Data: 2003-09-12 17:54:29
  Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
  Od: "Krzysztof 'kw1618' z Warszawy" <k...@i...pl>


  Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
  news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
  > Witam!
  >
  > Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
  Biurze
  > Adresowym (Warszawa)?

  Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
  graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
  nie mam.

  > Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
  > zapłaty na poszukiwanego dłużnika?

  Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
  poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
  Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:
  "Wpłynęło do naszego biura zapytanie od Pana(-i) Aaaaaa Bbbbbb o miejsce
  pobytu Pana(-i) Cccccc Dddddd w celu wpisania adresu do pozwu sądowego.
  Prosimy o odpowiedź listem poleconym na adres
  CBA ul. Kazimierzowska..... Warszawa czy wyraża Pan(-i) zgodę na podanie
  danych, powołując się na numer tego pisma."

  Odpowiedź z CBA może być następująca:
  1) poszukiwany zamieszkuje w ........ pod adresem .......
  2) poszukiwany nie wyraził zgody na podanie danych
  3) poszukiwany nie odpowiedział na zapytanie
  4) .?.?.?.? sam nie wiem jaka odp. moze jeszcze być

  > Ile to kosztuje i jakie dane są konieczne
  > (PESEL)?
  >

  najlepiej miec PESEL i oczywiście imię i nazwisko
  najlepiej mieć tyle danych, aby zawęzic do minimum kryteria, gdyż jesli CBA
  w rejestrze znajdzie conajmniej 2 osoby pasujace do zapytanie, to odpisze,
  że figurują dwie osoby i nie wie której osoby dotyczy zapytanie

  Załączam pozdrowienia i życzenia powodzenia
  Krzysztof 'kw1618'
  Warszawa • 3. Data: 2003-10-25 12:33:33
  Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
  Od: Karol <a...@u...poczta.onet.pl>

  Użytkownik Krzysztof 'kw1618' z Warszawy napisał:

  > Użytkownik "Liwiusz" <l...@p...onet.pl> napisał w wiadomości
  > news:1a8d.0000089d.3f61aa96@newsgate.onet.pl...
  >
  >>Witam!
  >>
  >> Kto może uzyskać informację o adresie osoby prywatnej w Centralnym
  >
  > Biurze
  >
  >>Adresowym (Warszawa)?
  >
  >
  > Na pewno wgląd mają organy administracji państwowej, policja, straż
  > graniczna, AW, ABW, urzedy skarbowe, sądy, prokuratura.... chociaż pewności
  > nie mam.

  Nie mają dostepu do systemu PESEL ?


  >
  >>Czy może to być inna osoba prywatna mająca np. nakaz
  >>zapłaty na poszukiwanego dłużnika?
  >
  >
  > Jeśli osoba fizyczna szuka innej osoby fizycznej to CBA pyta się osoby
  > poszukiwanej 3 razy listem poleconym czy ta wyraża zgodę na podanie adresu.
  > Przesyłają do poszukiwanego coś w stylu:

  A skad niby CBA bierze te dane ?
  Zbiera od listonoszy czy wyciaga z systemu PESEL ?
  A moze kupuje bazy danych :-))

  Pozdrawiam,
  Karol • 4. Data: 2003-10-25 12:52:59
  Temat: Re: Centralne Biuro Adresowe
  Od: Dredd<...@...pl>


  USTAWA
  z dnia 10 kwietnia 1974 r.
  o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

  Art. 44g. 1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe, zbiór PESEL oraz
  ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny
  wniosek zainteresowanej osoby, są zobowiązane wydać, w formie
  zaświadczenia, pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej
  osoby.
  2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć formę wydruku
  z aktualnego programu informatycznego.

  Art. 44h. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
  ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o
  ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
  podmiotom:
  1) organom administracji publicznej, sądom,
  prokuraturze,
  2) (2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie
  Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii
  Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
  3) organom kontroli skarbowej i wywiadu
  skarbowego.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
  1) innym państwowym i komunalnym jednostkom
  organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla
  realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
  2) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli
  wykażą w tym interes prawny,
  3) jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich
  wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii
  publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji,
  która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  4) innym osobom i podmiotom - jeżeli
  uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą
  osób, których dane dotyczą.
  3. Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji
  wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, z
  zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny wniosek zainteresowanego
  podmiotu.
  4. Dane udostępnione na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3,
  nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
  5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się na formularzu.
  6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
  rozporządzenia, wzór formularza wniosku, uwzględniając zakres
  danych objętych wnioskiem oraz cel udostępniania danych.
  7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 pkt 1, dane
  można udostępniać za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez
  konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3,
  jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:
  1) posiadają urządzenia umożliwiające
  identyfikację osoby uzyskującej dane w systemie oraz zakresu, daty i
  celu ich uzyskania,
  2) posiadają zabezpieczenia techniczne i
  organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z
  celem ich uzyskania,
  3) uzyskanie danych jest uzasadnione specyfiką
  lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
  8. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
  ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych następuje:
  1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 -
  nieodpłatnie,
  2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 -
  odpłatnie.
  9. Opłaty pobrane za udostępnienie danych stanowią dochód budżetu
  państwa.
  10. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
  za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz
  ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunki i
  sposób ich wnoszenia. Rozporządzenie powinno określać zróżnicowaną
  wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych oraz
  celu i częstotliwości ich udostępniania w taki sposób, aby pokrywały
  one koszty udostępnienia tych danych.


  Art. 44i. 1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i
  utraconych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.
  2. Dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do województwa
  udostępnia wojewoda.
  3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i
  utraconych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw
  administracji publicznej.
  4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych
  rozstrzyga właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej.
  5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji
  administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli
  udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych
  osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.
  6. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych
  przysługuje odwołanie.


  Zwracam uwagę na art. 44h ust. 2 pkt 2 który jest tu dla pytającego
  najistotniejszy.
  Poszukiwanie dłużnika na którego ma się prawomocny wyrok (nakaz)
  to jak najbardziej uzasadniony interes prawny. Uzyskasz więc
  odpowiedź. Tak praktykują np. adwokaci wnoszący pozwy jeśli pozwany
  nie jest znany z adresu.


  ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTRÓW
  z dnia 30 kwietnia 2002 r.
  w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów
  meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych
  dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

  § 1. Opłatę za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w
  zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i
  utraconych dowodów osobistych ustala się w wysokości 4% kwoty
  najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w
  przepisach odrębnych.

  --
  Wysłano z serwisu Usenet na stronach PomocPrawna.INFO
  -> http://usenet.pomocprawna.info

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.