eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrawoAkty prawneProjekty ustaw › Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

- znowelizowanie przepisów dotyczących sposobu zatrudniania kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców oraz dotyczących czynności przeprowadzanych przez dotychczasowych kierowników i ich zastępców powoływanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych;

  • Kadencja sejmu: 6
  • Nr druku: 866
  • Data wpłynięcia: 2008-08-28
  • Uchwalenie: Projekt uchwalony
  • tytuł: o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
  • data uchwalenia: 2008-09-19
  • adres publikacyjny: Dz.U. Nr 182, poz. 1121

866


Druk nr 866

Warszawa, 27 sierpnia 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-136-08Pan

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej
PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy - Prawo o aktach
stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej.


Nadanie projektowi ustawy trybu pilnego wynika z potrzeby jednolitego
uregulowania sposobu zatrudniania kierowników urzędów stanu cywilnego i ich
zastępców, co pozwoli wyeliminować niejednoznaczne przepisy w tym zakresie,
oraz z konieczności usankcjonowania czynności przeprowadzanych przez
dotychczasowych kierowników i ich zastępców powoływanych na podstawie
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.


(-) Donald Tusk
Projekt
U S T A W A
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej

Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125
i Nr 181, poz. 1287) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną
osobę na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego w gminach powyżej 50.000 miesz-
kańców.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić
inną osobę na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkań-
ców.”,
b) dodaje
się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną
osobę na stanowisko zastępcy (zastępców)
kierownika urzędu stanu cywilnego.”;
2) po art. 6 dodaje się art. 6a – 6c w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu

2
stanu cywilnego może być zatrudniona inna
osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni
praw publicznych;
2) ukończyła:
a) studia prawnicze lub administracyjne
i uzyskała tytuł magistra lub
b) podyplomowe studia administracyjne;
3) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż
pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzę-
dach lub biurach jednostek samorządu
terytorialnego lub
b) w
służbie cywilnej, lub
c) w
urzędach państwowych, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi.
2. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika
urzędu stanu cywilnego mogą być zatrudnione
również w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Art. 6b. Kierownik urzędu stanu cywilnego współpracuje
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego
ustawowych zadań.
Art. 6c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie

3
do naboru na stanowiska, o których mowa w art. 6
ust. 3 – 5, oraz do osób zatrudnionych na tych
stanowiskach stosuje się przepisy ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn.
zm.1)).”.
Art. 2. W załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.2)) w Części I ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
1 2 3
4

„4. Pozostałe decyzje wydawane 39 zł
przez kierownika urzędu stanu
cywilnego uwzględniające wnios-
ki stron”.

Art. 3. 1. Osoby powołane na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, od dnia 7 sierpnia
2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uchwałą rady gminy, na
podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia
naboru w trybie art. 3a – 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, uważa się za zatrudnione zgodnie z przepisami tej ustawy.
2. Wymogu określonego w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, nie stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy w stosunku do osób, które są zatrudnione na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Czynności dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub
zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy
na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia

4
naboru w trybie art. 3a – 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, uznaje się za dokonane przez uprawniony organ.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

__________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79,
poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859,
Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 63, poz. 394.

8-27-DG
strony : [ 1 ] . 2 ... 5

Dokumenty związane z tym projektem:Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Akty prawne

Rok NR Pozycja

Najnowsze akty prawne

Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja:
1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892

Monitor Polski z 2017 r. pozycja:
938, 937, 936, 935, 934, 933, 932, 931, 930

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.