eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej

- znowelizowanie przepisów dotyczących sposobu zatrudniania kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców oraz dotyczących czynności przeprowadzanych przez dotychczasowych kierowników i ich zastępców powoływanych na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych;
Kadencja sejmu: 6
Nr druku: 866
Data wpłynięcia: 2008-08-28
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł:o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
data uchwalenia:2008-09-19
adres publikacyjny:Dz.U. Nr 182, poz. 1121

866

Druk nr 866

Warszawa, 27 sierpnia 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-136-08Pan

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej
PolskiejNa podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy - Prawo o aktach
stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej.


Nadanie projektowi ustawy trybu pilnego wynika z potrzeby jednolitego
uregulowania sposobu zatrudniania kierowników urzędów stanu cywilnego i ich
zastępców, co pozwoli wyeliminować niejednoznaczne przepisy w tym zakresie,
oraz z konieczności usankcjonowania czynności przeprowadzanych przez
dotychczasowych kierowników i ich zastępców powoływanych na podstawie
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.


(-) Donald Tusk
Projekt
U S T A W A
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie
skarbowej

Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125
i Nr 181, poz. 1287) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną
osobę na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego w gminach powyżej 50.000 miesz-
kańców.
4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić
inną osobę na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego w gminach poniżej 50.000 mieszkań-
ców.”,
b) dodaje
się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną
osobę na stanowisko zastępcy (zastępców)
kierownika urzędu stanu cywilnego.”;
2) po art. 6 dodaje się art. 6a – 6c w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego oraz zastępcy kierownika urzędu

2
stanu cywilnego może być zatrudniona inna
osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni
praw publicznych;
2) ukończyła:
a) studia prawnicze lub administracyjne
i uzyskała tytuł magistra lub
b) podyplomowe studia administracyjne;
3) posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż
pracy:
a) na stanowiskach urzędniczych w urzę-
dach lub biurach jednostek samorządu
terytorialnego lub
b) w
służbie cywilnej, lub
c) w
urzędach państwowych, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
d) w służbie zagranicznej, z wyjątkiem
stanowisk pomocniczych i obsługi.
2. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika
urzędu stanu cywilnego mogą być zatrudnione
również w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Art. 6b. Kierownik urzędu stanu cywilnego współpracuje
z Szefem Krajowego Centrum Informacji Krymi-
nalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego
ustawowych zadań.
Art. 6c. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie

3
do naboru na stanowiska, o których mowa w art. 6
ust. 3 – 5, oraz do osób zatrudnionych na tych
stanowiskach stosuje się przepisy ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn.
zm.1)).”.
Art. 2. W załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.2)) w Części I ust. 4 otrzymuje
brzmienie:
1 2 3
4

„4. Pozostałe decyzje wydawane 39 zł
przez kierownika urzędu stanu
cywilnego uwzględniające wnios-
ki stron”.

Art. 3. 1. Osoby powołane na stanowisko kierownika urzędu stanu
cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego, od dnia 7 sierpnia
2005 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uchwałą rady gminy, na
podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia
naboru w trybie art. 3a – 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, uważa się za zatrudnione zgodnie z przepisami tej ustawy.
2. Wymogu określonego w art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w art. 1, nie stosuje się przez 6 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy w stosunku do osób, które są zatrudnione na stanowisku kierownika
urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. Czynności dokonane w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 r. do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub
zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego, powołanych uchwałą rady gminy
na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, bez przeprowadzenia

4
naboru w trybie art. 3a – 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych, uznaje się za dokonane przez uprawniony organ.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

__________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79,
poz. 549, Nr 169, poz. 1201 i Nr 170, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859,
Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 63, poz. 394.

8-27-DG
strony : [ 1 ] . 2 ... 5

  • 866 › Pobierz plik Pobierz plik PDF
 


Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.