eGospodarka.pl

Prawo

Prawo - porady

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych

projekt ma na celu m.in. wprowadzenie regulacji chroniącej anonimowość strażników przyjmujących zgłoszenia telefoniczne, określeniu zakresu informacji przekazywanych osobom zainteresowanym w trakcie rozmowy telefonicznej
Kadencja sejmu: 6
Nr druku: 530
Data wpłynięcia: 2008-03-14
Uchwalenie: Projekt uchwalony
tytuł:o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
data uchwalenia:2009-05-22
adres publikacyjny:Dz.U. Nr 97, poz. 803

530

Druk nr 530

Warszawa, 12 marca 2008 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Pan

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej
Polskiej
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy:


- o zmianie ustawy o strażach gminnych.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Ryszarda Zbrzyznego.


(-) Leszek Aleksandrzak; (-) Bartosz Arłukowicz; (-) Tomasz Garbowski;
(-) Witold
Gintowt-Dziewałtowski;
(-) Ryszard
Kalisz;
(-) Tomasz
Kamiński; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Krystyna Łybacka;
(-) Wacław Martyniuk; (-) Henryk Milcarz; (-) Tadeusz Motowidło;
(-) Artur Ostrowski; (-) Stanisław Stec; (-) Elżbieta Streker-Dembińska;
(-) Stanisław Wziątek; (-) Ryszard Zbrzyzny.

Projekt
USTAWA
z dnia
2008 r.
o zmianie ustawy o strażach gminnych

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123, poz.
779 oraz Dz. U. z 2002 r., 113, poz. 984 i Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) wprowadza
się następujące zmiany:
1) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22.
1. Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest
obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie
osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w spo-
sób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz or-
ganu, który wydał legitymację.
2. Przy przyjmowaniu zgłoszeń telefonicznych dotyczących zadań straży,
strażnik wykonujący obowiązki służbowe podaje numer identyfikacyjny
przedstawiając się w następujący sposób: „Straż Miejska (gminna) w
(miejscowość), dyżurny (lub inna funkcja), nr służbowy (…), słucham.”
2) w art. 24 pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego.”;
3) po art. 25 wprowadza się art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a
1 Czas pracy strażnika gminnego (miejskiego) wynosi średnio 8 godzin na
dobę i 40 godzin na tydzień.
2. Dopuszcza się zwiększenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę dla
służb dyżurnych i monitoringu z zastosowaniem 3 miesięcznego okresu
rozliczeniowego.”.

Art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE
Strażnicy przyjmujący od mieszkańców zgłoszenia telefoniczne odnośnie awarii, czy
wszelkiego rodzaju nieprawidłowości nie znajdują się w bezpośredniej styczności z pe-
tentem. Od osoby zgłaszającej nie mają prawa żądać podania danych tożsamości co mie-
wa niejednokrotnie wpływ na potencjalną weryfikację i potwierdzenie wiarygodności
powodu przyjmowanych interwencji.
W praktyce szereg zgłoszeń jest nieprawdziwych, mających charakter irracjonalnych
kawałów, a także złośliwych drwin skierowanych frontalnie do funkcjonariuszy przyjmu-
jących zawiadomienia.
W dobie niedoskonałości przepisów prawa, strażnicy dotychczas jednostronnie
przedstawiający się z imienia i nazwiska niepotrzebnie narażani są na niczym nie uza-
sadnione szykany ze strony w zasadzie bezkarnych, często nietrzeźwych osób występują-
cych zupełnie anonimowo po drugiej stronie słuchawki telefonicznej.
Zdarzają się też przypadki doszukiwania się po nazwisku danych osobowych strażni-
ków z książek telefonicznych, itp. oraz prób wkraczania tą drogą w prywatną sferę ich
życia. Można zaryzykować tezę naruszenia równowagi stron, tj. bezkarności ubliżającej
(składający zgłoszenie), niekiedy niemożliwej do zidentyfikowania, z obrażaną (funkcjo-
nariusz), z założenia mającą stać na straży ładu i porządku publicznego.
Wobec takiego stanu rzeczy podczas przyjmowania zgłoszeń telefonicznych, celowe
wydaje się być podawanie przez strażnika wyłącznie identyfikacyjnego numeru służbo-
wego. W niczym nie pogorszy to oficjalnych relacji pomiędzy strażnikiem a petentem,
zabezpieczy jedynie dyżurnych funkcjonariuszy przed notorycznym ubliżaniem ich oso-
bom przez tzw." bezimiennych", nie mających obowiązku przedstawiania się rozmów-
ców.
Obowiązek przedstawiania się z imienia i nazwiska w innych sytuacjach, o których
mowa w aktualnej treści ustawy pozostawałby bez zmian.
Dotychczasowy sens art. 24 pkt 7 ustawy o strażach gminnych mówiący, że „strażni-
kiem może być osoba która nie była karana sądownie” w obecnym stanie prawnym stra-
cił swoje znaczenie, stał się nieprecyzyjny, wzbudzający szereg kontrowersji. O ile w

2

latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, podczas procedowania ustawy o strażach
gminnych, zapis ten był czytelny, zrozumiały i nie budzący niczyich zastrzeżeń, o tyle po
nowelizacji prawa o wykroczeniach itp. pozostawienie go w takim niezmienionym
kształcie wypaczyło sens dla którego został stworzony.
Karany sądownie - dotyczył wyłącznie procesów karnych, w których o winie za po-
pełnione przestępstwa rozstrzygały sądy, a kary były rejestrowane w ówczesnym Cen-
tralnym Rejestrze Skazanych. Nie dotyczył postępowań w sprawach o wykroczenia bę-
dących w orzecznictwie kolegiów ds. wykroczeń, czyli w stosunku do czynów o najniż-
szym stopniu zagrożenia społecznego, na których popełnienie jesteśmy potencjalnie na-
rażeni wszyscy. Z chwilą likwidacji kolegiów, a z momentem przejęcia ich kompetencji
przez sądy grodzkie, kwestionowany - zbyt ogólny zapis karany sądownie niekontrolo-
wanie rozszerzył się z kar orzekanych za przestępstwa, na wszelkiego rodzaju kary za
wykroczenia podlegające właściwościom sądów grodzkich.
W rezultacie, gdyby zapis karany sądownie stosować arbitralnie, wówczas przyzwa-
lałoby się na rozwiązywanie umowy o pracę ze strażnikami, którzy nieumyślnie dopuścili
się wykroczenia, a nie czując się winnym zarzucanego im czynu (lub z innych powodów)
nie poddali się np. postępowaniu mandatowemu.
Wówczas, gdyby w czasie procedury sądowej została zastosowana przez sąd grodzki
jakakolwiek forma kary wobec strażnika, to przy istniejącym, stwarzającym szereg moż-
liwość interpretacyjnych stanie prawnym, ta grupa zawodowa zostaje szczególnie nara-
żona na utratę miejsc pracy pomimo, że wykroczenia ( za wyjątkiem aresztu) nie są od-
notowywane w Krajowym Rejestrze Karnym.
Tak restrykcyjnych i nietolerancyjnych postanowień nie posiada w Polsce żadna
formacja utworzona do zapewnienia ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W projekcie modyfikacji za wzorzec służył m.in. zapis z ustawy o policji, gdzie pre-
cyzyjnie stwierdza się kiedy policjanta należy zwolnić ze służby, a mianowicie, gdy zo-
stanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskar-
żenia publicznego. Wskazane zatem byłoby, aby tego typu rozwiązanie zostało wprowa-
dzone przy najbliższej nowelizacji ustawy o strażach gminnych.
Dotychczasowa treść ustawy o strażach gminnych nie reguluje czasu pracy strażni-
ków straży miejskich i gminnych odsyłając (art. 32 ustawy) w sprawach nie uregulowa-
nych do przepisów ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Ustawa o pracownikach samorządowych sztywno określa czas pracy pracowników
samorządowych do 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień - za wyjątkiem pracowników
samorządowych mianowanych i pracowników pomocniczych i obsługi. Konsekwencją
tego zapisu jest możliwość całodobowego pełnienia służb przez wszystkie wydziały
mundurowe straży, zarówno stacjonarne, jak i terenowe wyłącznie w systemie 8 godzin-
nym. Przy obecnym stanie prawnym zastosowanie 8 godzinnego cyklu pracy sprawdza
się jedynie w patrolach ruchomych (zmotoryzowanych, pieszych, konnych, motorowod-

3

nych, rowerowych itp.).
Forma ta w ramach narastających zadań i obowiązków zupełnie nie przystaje do wy-
konywania" pracy w służbach stacjonarnych, tj. na stanowisk dyżurnych, przy obsłudze
monitoringu związanych z zabezpieczeniem obiektów komunalnych, o których mowa w
art. 11 pkt 5 ustawy o strażach gminnych , a także monitoringu wizyjnego na terenach
miast i gmin. Podczas opracowywania i dotychczasowych modyfikacji ustawy o strażach
gminnych nie wzięto kompleksowo pod uwagę współdziałania straży z innymi służbami
mundurowymi, ratowniczymi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie
uwzględniono, że na terenie kraju tworzone są w ramach zintegrowanego systemu ratow-
niczego stałe ośrodki koordynacji działań straży miejskich z policją, pogotowiem ratun-
kowym, Państwową Strażą Pożarną, czy Strażą Ochrony Kolei. Należą do nich m.in. tzw.
Miejskie Centra Powiadamiania Ratunkowego, jak również wspomniane wyżej bazy mo-
nitorowania wizyjnego miast i obiektów.
Za wyjątkiem straży miejskich, wyżej wymienione podmioty pracują w systemach 12
i 24 godzinnych. Dopuszczenie wprowadzenia 12 godzinnego rozkładu czasu pracy dla
straży miejskich i gminnych sprawiłoby, że kooperacja z innymi służbami stałaby się
bardziej kompatybilna, co miałoby istotny wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa obywateli. Zastosowanie takiego systemu umożliwiłoby zmniejszenie ilości zmian
pracowniczych z trzech do dwóch i pozwoliłoby na przeniesienie części strażników do
służby patrolowej . Warunki lokalowe i socjalne w których strażnicy wykonują tego typu
pracę, uzasadnia możliwość zmniejszenia ilości zmian pracowniczych do dwóch na dobę,
w których dozór pełniony byłby w systemie 12 godzinnym. Taka modyfikacja wynika
również z konieczności dostosowania pragmatyki służby do zaspokajania bieżących po-
trzeb społeczeństwa.
Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 ust. 3 re-
gulaminu Sejmu.
Przedmiot regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Wejście w życie ustawy nie spowoduje dodatkowych obciążeń budżetu państwa.


4

strony : [ 1 ] . 2

  • 530 › Pobierz plik Pobierz plik PDF
 


Twoje ustawienia

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Urzędy pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

 
 

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy
Na skróty: Oferty pracy Kodeks pracy Kredyty i lokaty Wskaźniki i stawki Wzory dokumentów Kalkulatory Tematy Usenet

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.